• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przyszłość należy do kierunków medycznych

  16.09.2015. 18:19
  opublikowane przez: Redakcja

  Myślisz zawód przyszłości? Mówisz, informatyka i wszelkie inne kierunki związane z nowymi technologiami. Tymczasem coraz częściej patrząc w przyszłość warto zwrócić uwagę na nauki medyczne.

  Według analiz, jakie przeprowadził serwis Money – US News wśród zawodów, którym należy poświęcić więcej uwagi – pod kątem ścieżki edukacyjnej – są te dotyczące zdrowia, a w szczególności związane ze specjalistyczną opieką nad osobami w wieku starszym. Zaliczają się do nich m.in.: okulistyka, laryngologia, stomatologia, pielęgniarstwo oraz fizjoterapia. Kierunek fizjoterapii to niezwykle interesująca propozycja dla tych, którzy marzą o pracy w branży medycznej, a także posiadają predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi.

  Fizjoterapia to zespół naturalnych metod leczniczych, terapii wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. W stosowaniu leczenia stosuje się różnego rodzaju działania stymulujące przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i jakości życia pacjenta. Obecnie fizjoterapia stała się standardem postępowania medycznego wykorzystywanym dla leczenia pacjentów w różnym przedziale wiekowym i o niejednolitym stopniu niepełnosprawności. Stosowana jest również jako fizjoprofilaktyka. Bez niej nie myśli się już o nowoczesnej medycynie.

  Fizjoterapia wychodzi niejako naprzeciw zmieniającej się demografii światowego społeczeństwa. Zbieżne wnioski do amerykańskich opinii przytaczane są w „Analizie zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków kluczowych w kontekście realizacji strategii Europa 2020”. Jak czytamy w raporcie – (…) Przewidywany popyt na pracę absolwentów (potencjalnych specjalistów i techników) w krajach Unii Europejskiej koncentrować się będzie w sektorze budownictwa, transportu i logistyki, usług biznesowych, usług nierynkowych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia. (…). W sektorze publicznym (administracja, edukacja, opieka zdrowotna) prognozuje się wzrost liczby miejsc pracy o 4,9 miliona.

  Rosnące potrzeby rynku dostrzegają również uczelnie, kształcące przyszłe kadry dla „przyszłości”. – Staramy się rozszerzać ofertę związaną z kierunkami medycznymi. Analizujemy rynek i zauważamy rosnące potrzeby absolwentów kierunków opieki zdrowotnej. Celem kształcenia jest przygotowanie przyszłych absolwentów do zawodowego świadczenia usług zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w jednostkach ochrony zdrowia – w zakresie oceny stanu klinicznego pacjentów, zaplanowania terapii i jej modyfikacji w zależności od przebiegu choroby oraz umiejętności prowadzenia kompleksowego procesu rehabilitacji dla celów leczniczych oraz kontrolowania jego efektywności – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Jerzy Jurkiewicz z Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

  Badania przedstawione w fachowej literaturze wskazują, iż zawód fizjoterapeuty jest zawodem z przyszłością. Ludzie chcą być zdrowi i sprawni, co ma istotny wpływ na ich życie społeczne i zawodowe. Bez wątpienia ma na to znaczny wpływ starzejące się społeczeństwo. Jak podaje Bank Światowy w 2014 roku przyrost naturalny w Polsce wyniósł -0,12% i choć do rekordu z 2000 roku było daleko (-1,04%), wskaźnik ten nie jest zadowalający, a perspektywy, iż ulegnie on znaczącej poprawie są jednak odległe.

  Przywołane tutaj analizy badań poświadczają jedynie – iż warto przyjrzeć się starannie kierunkom związanym z medycyną. Prognozy są pozytywne, jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju tego segmentu rynku. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze planowanego kierunku studiów, może rozważyć należy także nauki medyczne. Może okazać się za kilka lat, że studiowanie pielęgniarstwa bądź fizjoterapii było przysłowiowym „Strzałem w dziesiątkę”.

  inf.prasowa


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pielęgniarka w rozumieniu prawa polskiego (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach zdrowia publicznego lub pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych. Pielęgniarka (stosownie do art. 8 pkt. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w odniesieniu do mężczyzn stosuje się formę pielęgniarz) – samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. Dawniej posiadała wykształcenie średnie (liceum medyczne, medyczne studium zawodowe), a obecnie wyższe pierwszego stopnia (licencjat pielęgniarstwa), drugiego stopnia (magister pielęgniarstwa) lub trzeciego stopnia (doktor nauk o zdrowiu) uzyskiwany na wydziałach Zdrowia Publicznego lub Pielęgniarstwa i Położnictwa uczelni medycznych. Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

  Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT) jest pojęciem nierozerwalnie związanym z "rehabilitacją medyczną". Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci. Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością. Rehabilitacja medyczna – kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Twórcami współczesnej rehabilitacji są: profesor Howard Rusk a w Polsce profesor Wiktor Dega. Rehabilitacja to proces medyczny i społeczny. Rehabilitacja ruchowa – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Specjalista z zakresu rehabilitacji ruchowej – fizjoterapeuta – stosuje w procesie usprawniania metody fizjoterapii.

  Medycyna fizykalna - dział medycyny, mający zastosowanie w fizjoterapii, gdzie łączy w sobie zagadnienia metod fizycznych wykorzystywanych w celach leczniczych, zapobiegawczych i diagnostycznych. Dziedzina ta pozostaje w ścisłej współpracy z teoretycznymi oraz klinicznymi osiagnięciami innych działów medycyny oraz wieloma innymi pobocznymi dziedzinami - fizyki, techniki i nauk przyrodniczych. Fizjoterapeuta – absolwent średniej szkoły medycznej, studiów licencjackich lub magisterskich, o kierunku rehabilitacja lub fizjoterapia; specjalista w zakresie stosowania metod fizjoterapii. Zajmuje się planowaniem i prowadzeniem zajęć fizycznych oraz wykonują zabiegi fizykoterapeutyczne (elektrolecznictwo, światłolecznictwo, wodolecznictwo itp.) i masaże.

  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa.

  Dodano: 16.09.2015. 18:19  


  Najnowsze