• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zacieśnianie współpracy między nauczycielami przedmiotów ścisłych

  07.02.2014. 18:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Kariera w nauce, technologii, inżynierii czy matematyce (STEM) może oznaczać ekscytujące możliwości i wyzwania. Jednak młodzi Europejczycy niechętnie podchodzą do przedmiotów ścisłych, co pokazuje obserwowany obecnie około 10% spadek liczby absolwentów STEM. Nasza młodzież traci możliwości zatrudnienia, a UE zaprzepaszcza szanse na utalentowanych przyszłych naukowców.

  SCIENTIX - przestrzeń współpracy nauczycieli przedmiotów ścisłych - ma posłużyć do wypracowania sposobów uporania się z tym problemem poprzez budowanie europejskiej społeczności na rzecz nauczania przedmiotów ścisłych jako wsparcia dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, którzy na co dzień mają możliwość wpływania na niechętnych przedmiotom ścisłym młodych uczniów.

  Od 2009 r. podejmowane są w ramach projektu działania propagujące i wspomagające współpracę na szczeblu europejskim wśród nauczycieli STEM poprzez ułatwianie systematycznego rozpowszechniania i wymiany specjalistycznej wiedzy oraz najlepszych praktyk w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W ciągu pierwszych sześciu lat udało się zgromadzić 200 projektów nauczania przedmiotów ścisłych finansowanych ze środków publicznych oraz 1.000 materiałów dydaktycznych STEM dla nauczycieli i uczniów. Od projektów botanicznych w szkołach podstawowych po inicjatywy ICT dla innowacyjnych nauczycieli przedmiotów ścisłych, baza danych projektów oferuje europejskim nauczycielom potężny zbiór angażujących i inspirujących ćwiczeń.

  W swoim szóstym roku realizacji SCIENTIX bazuje na tym imponującym banku wiedzy online, by rozszerzyć działalność na skalę krajową. Powstaje sieć krajowych punktów kontaktowych (KPK) w 30 krajach europejskich w celu ułatwiania kontaktów między nauczycielami STEM, organizowania warsztatów krajowych, seminariów internetowych i giełd kooperacyjnych. Podczas gdy projekty, takie jak finansowany ze środków 7PR INGENIOUS, mają zgromadzić przedstawicieli branży i nauczycieli STEM, SCIENTIX tworzy przestrzeń całkowicie zarezerwowaną dla nauczycieli.

  Wypowiadając się na temat tego nowego etapu realizacji projektu, przedstawiciel SCIENTIX zauważa: &#132Projekt SCIENTIX wchodzi obecnie w nową fazę. Nacisk zostanie przeniesiony bardziej w kierunku nauczycieli, którzy stanowią siłę napędową projektu. Najważniejszą innowacją jest z pewnością nowo powstała sieć krajowych punktów kontaktowych SCIENTIX, aczkolwiek poszerzyliśmy także znacznie nasz panel nauczycieli, w skład którego wchodzi obecnie 90 przedstawicieli z całej Europy&#148.

  Marc Durando, dyrektor wykonawczy European Schoolnet, który kieruje projektem SCIENTIX, dodaje: &#132Ostatecznym celem jest zainspirowanie młodych ludzi do nauki i kontynuowania kariery w STEM. Aczkolwiek najpierw musimy wpłynąć na zmianę w strategii i praktyce nauczania STEM. Jesteśmy przekonani, że SCIENTIX doskonale nadaje się do tego zadania&#148.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Pracownia dydaktyki fizyki (Pdf) to przedmiot nauczania, którego celem jest przygotowanie przyszłych nauczycieli fizyki do poprawnego wykonywania doświadczeń dydaktycznych na lekcjach. Profesor oświaty – tytuł honorowy przeznaczony dla nauczycieli szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego (nauczycieli liceum, technikum, szkoły zawodowej). Fizyka komputerowa – dział nauk ścisłych zajmujący się zastosowaniem komputerów i ich możliwości w badaniach fizycznych. Przedmiot jej zainteresowań można z grubsza podzielić na dwie odrębne części:

  Biblioteka pedagogiczna - biblioteka służąca kształceniu i doskonaleniu pracowników pedagogicznych i pedagogizacji społeczeństwa. Zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN służy w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanych dalej „placówkami”, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli. Projekt edukacyjny – obowiązkowe zadanie otwarte do wykonania przez uczniów w wieku nastoletnim. Jeden z warunków ukończenia nauki w gimnazjum w Polsce. Celem takich projektów jest samodzielne zdobywanie nowej wiedzy oraz nabywanie umiejętności współpracy oraz podziału obowiązków w grupie. Nad realizacją projektu czuwa jeden z nauczycieli placówki, będący jednocześnie jego opiekunem.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej powstała w 1931 roku. Jej organem prowadzącym jest Województwo śląskie, a nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Śląski Kurator Oświaty. Biblioteka i jej filie obejmują zasięgiem swego działania obszar województwa śląskiego, a w szczególności powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki. Jak zapisano w statucie biblioteki „służy ona w szczególności potrzebom kształcących się i doskonalących nauczycieli, studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. W miarę możliwości służy również wszystkim osobom zainteresowanym sprawami kształcenia i wychowania. PBW w Bielsku-Białej i jej filie prowadzą działalność biblioteczną i informacyjną niezbędną w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej, umożliwiają prowadzenie prac naukowo-badawczych, stwarzają warunki dla rozwoju życia umysłowego i kulturalnego nauczycieli.” Międzynarodowa Akademia Nauczycieli Esperantystów (esp. Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI) - międzynarodowe stowarzyszenie nauczycieli-esperantystów oraz nauczycieli języka esperanto, założone w 1949 roku. Jako organizacja pozarządowa utrzymuje oficjalne kontakty z UNESCO. Aktualnie prezesem jest Stefan MacGill z Węgier.

  Szkolny zestaw programów nauczania – program, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego. Uwzględnia całość podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Szkolny zestaw programów nauczania składa się z zestawów programów nauczania dla każdego oddziału, ten z kolei składa się z programów nauczania indywidualnie wybranych przez nauczycieli lub ich autorstwa. Nakaz pracy – przymus pracy wprowadzany przez władzę w krajach rządzonych przez partie komunistyczne. Miał on na celu zwiększenie rozwoju gospodarczego kraju, zlikwidowanie bezrobocia oraz zwiększenie poparcia dla władzy. Jednym z popularniejszych miejsc pracy był PGR. Nakaz pracy miał bezpośredni związek z likwidacją klas społecznych. Kolejnym celem nakazów pracy (wśród nauczycieli) była likwidacja gwar i języków mniejszości. W tym celu ściągano nauczycieli z innych rejonów Polski. Natomiast wśród milicjantów miał zapobiegać korupcji.

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Dąbrowie Tarnowskiej – najstarsza szkoła w mieście, powstała w 1882. Obecnie kadrę szkoły tworzy 43 nauczycieli w tym dyrektor i zastępca, kierownik świetlicy oraz pedagog szkolny. Kadrę administracyjną i obsługową stanowi 8 osób. Większość nauczycieli posiada wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwentem tej szkoły jest m.in. Robert Pantera.

  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku obejmuje swym obszarem działania województwo pomorskie. Ma specjalistyczny charakter i kontynuuje tradycje przedwojennych bibliotek dla nauczycieli, powstałych po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku. Służy przede wszystkim potrzebom kształcących się nauczycieli, studentów przygotowujących się do wykonywania zawodu nauczyciela, ale jest otwarta dla wszystkich chętnych do korzystania z jej zbiorów. Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia różne rodzaje zbiorów. Szczegółowe informacje o jej zasobach znajdują się w katalogach komputerowych. Czytelnik do dyspozycji ma cztery bazy informacji o zbiorach, obejmujące: książki, artykuły z czasopism, zbiory multimedialne, zbiory muzealne dotyczące historii oświaty pomorskiej. Biblioteka prowadzi działalność edukacyjną. W każdym roku szkolnym przygotowywana jest w bibliotece oferta edukacyjna skierowana do szkół, znajdujących się na terenie działania instytucji. Obejmuje ona warsztaty dla nauczycieli, lekcje biblioteczne, lekcje muzealne, lekcje regionalne, zajęcia z edukacji filmowej, zajęcia z zakresu promocji czytelnictwa. Co najmniej raz w roku organizowane są sesje metodyczne dla nauczycieli. Co roku w ramach Tygodnia Bibliotek prowadzone są różnego rodzaju działania popularyzujące czytelnictwo. Od 10 lat organizowane są imprezy popularyzujące wiedzę w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Jednostka macierzysta i filie prowadzą szeroką działalność kulturalną i oświatową, organizują różnego rodzaju spotkania, konkursy, koncerty. Stałym elementem są wystawy (ekspozycje stale i okolicznościowe). Biblioteka wydaje własne czasopismo „Exempli Gratia" (ISSN 1897-5348) o charakterze bibliotekarskim i oświatowym. PBW w Gdańsku jest jedną z instytucji tworzących zasoby Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

  Awans zawodowy nauczycieli – proces obejmowania przez nauczycieli kolejnych stanowisk w hierarchii zawodowej potwierdzający podnoszenie przez nich kwalifikacji i służący poprawie jakości funkcjonowania zatrudniających ich placówek w systemie oświaty. Uregulowany jest przede wszystkim w art. 9a-9i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) i w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 r. poz. 393). Wprowadzony został w roku 2000. Mścisława – staropolskie imię żeńskie, złożone z dwóch członów: Mści- ("mścić") i -sława ("sława"). Mogło oznaczać "tę, która zdobywa sławę mszcząc się na swych wrogach". Poświadczone w źródłach jako Mścisława (1360) i formach zdrobniałych Mścicha (1394), Mścichna (1383).

  Dodano: 07.02.2014. 18:27  


  Najnowsze