• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Światła, kamera, akcja! UE pomaga w digitalizacji kin

  28.09.2010. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Wypełnianie luki między kulturą a nauką to jeden z głównych priorytetów UE. Komisja Europejska wspiera te działania poprzez włączenie zielonego światła dla nowej strategii, która wesprze digitalizację europejskich kin i będzie promować projekcje filmów wyprodukowanych w Europie. To sytuacja korzystna dla wszystkich: kinomani będą mieć dostęp do większej liczby filmów, a niewielkie kina skorzystają z najnowszej technologii bez drastycznego odchudzania swoich portfeli.

  Nowy program obejmuje takie opcje finansowania jak pomoc publiczna i wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) - kluczowego źródła pomocy dla innowacji - oraz unijny program Media, który wspomaga europejski przemysł audiowizualny poprzez promowanie powstawania i dystrybucji wielu filmów oraz działania szkoleniowe. W latach 2007-2013 program MEDIA wniesie do europejskiego przemysłu filmowego wkład o wartości 755 mln EUR. Pieniądze przyczynią się do podniesienia konkurencyjności tego sektora.

  Komisja Europejska twierdzi, że digitalizacja kin w Europie zwiększy możliwość konwersji filmów nakręconych w początkach kina, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.

  "Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki branża filmowa produkuje, dystrybuuje i pokazuje filmy" - wyjaśnia Androulla Vassiliou, europejska Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży. "Te zmiany stwarzają również ogromne możliwości dla europejskiego kina. Technologia cyfrowa może obniżyć koszty dystrybucji i potencjalnie zwiększyć liczbę i zróżnicowanie europejskich filmów wyświetlanych na całym świecie. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy korzyści, jakie wiążą się z cyfrową technologią we wszystkich kinach europejskich, w tym na ekranach kin niezależnych i typu DKF, które charakteryzują unikalną sieć kin europejskich."

  Eksperci zauważają, że koszty i zróżnicowane potrzeby kin hamują zainteresowanie digitalizacją. Na przykład właściciele kin muszą wyłożyć około 75.000 EUR, jeżeli chcą nabyć nowy projektor cyfrowy i serwer. To pokaźna suma w przypadku mniejszych kin.

  Komisja Europejska przeznaczyła w ciągu ostatnich 3 lat za pośrednictwem programu MEDIA 25 mln EUR na digitalizację kin i inne projekty innowacyjne. Nowy program, który ma się rozpocząć w grudniu 2010 r. zwiększy nakłady na digitalizację o kolejne 4 mln EUR.

  Kina typu DKF, które już otrzymały wsparcie EFRR na digitalizację można znaleźć w niemieckiej Dolnej Saksonii, w Małopolsce oraz w Portugalii - na północy i w centrum kraju i w prowincji Alentejo. Wiele regionów we Francji również wyraziło zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej.

  Strategia Komisji Europejskiej obejmuje również wykorzystanie okazji, jakie stwarza normalizacja - zwiększyć szybkość przejścia na format cyfrowy, utrzymując przy tym koszty produkcji i dystrybucji na minimalnym poziomie; zachować i zwiększać różnorodność programów europejskich w cyfrowych kinach; inwestować w badania, sprzęt i profesjonalne szkolenia, aby lepiej chronić dziedzictwo filmowe Europy.

  Europejczycy lubią chodzić do kina. Dane Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego pokazują, że liczba widzów w kinach wzrosła w 2009 r. do 981 milionów, co stanowi wzrost o ponad 6% rok do roku. Wpływy z europejskich kas biletowych wzrosły o 12% rok do roku do 6,3 mld EUR. Jak pokazują dane, udział kina europejskiego w całości wpływów z europejskich kas biletowych stanowi 27%.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  METAe Project – finansowany przez Komisję Europejską element projektu organizacji bibliotek elektronicznych, pozwalający zdigitalizować dokumenty historyczne, szczególnie zapisane nietypową czcionką (np. Gotyk, Fraktura, Szwabacha). Patent europejski - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europejski w sensie UE. Konwencja o Udzielaniu Patentów europejskich nie jest też aktem prawa europejskiego. Patent europejski po przyznaniu staje się równoważny patentowi narodowemu w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Na podstawie patentu europejskiego można domagać się ochrony w krajowym urzędzie patentowym, oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym. Lista najbardziej kasowych filmów w historii kina przedstawia siedemdziesiąt cztery filmy, które przyniosły największe wpływy ze sprzedaży biletów na świecie w historii kina oraz inne listy związane z ilością największych zarobków w filmowym dziale rozrywki.

  KULTURA 2000 - program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do strefy kultury, wspierający ponadnarodowe projekty z dziedziny szeroko pojętej kultury europejskiej-podkreślające jej różnorodność.Powstał na mocy Decyzji Rady i Parlamentu Europejskiego z 14 lutego 2000 r. na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2004. Decyzją Parlamentu i Rady z dn. 31 marca 2004 program został przedłużony o kolejne dwie edycje na rok 2005 i 2006. Program Kultura 2000 skończyło swe funkcjonowanie w roku 2006. Działania Unii Europejskiej, mające na celu wspieranie współpracy kulturalnej państw członkowskich, kontynuowane są od 1 stycznia 2007 roku poprzez nowy program Kultura (2007-2013). Jest to aktualnie główny program wspólnotowy skierowany bezpośrednio do instytucji kulturalnych w Europie. Phoenix Square – kino w mieście Leicester w Wielkiej Brytanii otwarte 19 listopada 2009 r. Kino znajduje się w centrum miasta przy ul. 4 Midland Street. Odbywają się tam projekcje filmów kina światowego w cyfrowym systemie oraz organizowane są wystawy. W kinie znajdują się kawiarnie, bary. Obok kina znajduje się duży parking samochodowy przeznaczony dla widzów kina. Rozpoczęcie budowy kina nastąpiło 2007 r., ukończenie w 2009. Koszt budowy wyniósł blisko 21 milionów funtów.

  eCall - ogólnoeuropejski system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych. eCall jest związany z inicjatywą „eSafety”, która jest częścią kompleksowej strategii Komisji Europejskiej, zmierzającej do zachowania bezpieczeństwa na drogach i poprawy efektywności transportu w Europie. Zgodnie z drugim komunikatem Komisji, Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego oraz Komitetu Regionów, na temat eBezpieczeństwa, rozwinięcie systemu eCall na wielką skalę jest priorytetowym celem inicjatywy eBezpieczeństwo. Szacunki kosztów i zysków systemu eCall przeprowadzone w ramach projektu E-MERGE oraz badania SeiSS6 wskazują na możliwość uniknięcia, w skali Europy, śmierci nawet 2500 osób rocznie i zmniejszenia skutków wypadków o 15%. Urządzenia eCall będą montowane we wszystkich nowo-rejestrowanych pojazdach. Aktualnie wdrożenie systemu eCall przewiduje się na rok 2014. JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  program Sierra - (ang. SIERRA programme) - program uruchomiony przez UE i realizowany w Polsce od 1993 r. w ramach programu Phare. Celem było dostosowanie polskiego prawa do prawa europejskiego oraz szkolenie urzędników administracji publicznej w zakresie integracji europejskiej. Program planowano zakończyć 1995 r. jednak w związku z kłopotami związanymi z jego realizacją Komisja Europejska przedłużyła jego realizację do 1999 r. Wprowadziła także do niego nowe projekty związane z wprowadzeniem Układu o Stowarzyszeniu między Polską a UE. Traktat fuzyjny (oficj. Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich) – zawarty 8 kwietnia 1965 roku w Brukseli traktat scalający instytucje trzech wspólnot: utworzono jedną Komisję Wspólnot Europejskich (z Wysokiej Władzy EWWiS, Komisji EWG oraz Komisji Euratomu) i jedną Radę Ministrów dla wszystkich trzech Wspólnot Europejskich. Załącznikiem do tego traktatu był Protokół o przywilejach i immunitetach Wspólnot Europejskich. Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 lipca 1967 roku.

  Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) – instytucja kultury w Polsce. Zadaniem Instytutu jest rejestrowanie najbardziej wartościowych wydarzeń polskiej kultury, digitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz realizacja programu zachowania, rozbudowy oraz udostępniania zgromadzonych zasobów.

  eTwinning (ang. twin − bliźniak) − część unijnego programu pod patronatem Komisji Europejskiej, mającego za zadanie pomoc w realizacji projektów szkolnych przy pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wiele szkół europejskich, także z Polski, bierze udział w projekcie łączenia szkół z innych krajów w jedną wielką "rodzinę".

  Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (ang. European Patent Convention – EPC) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich, jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków. Solanin Film Festiwal – ogólnopolski festiwal filmów niezależnych w Nowej Soli. Solanin Film Festiwal łączy w sobie przegląd najlepszych filmów światowego kina oraz konkurs kina niezależnego i offowego, który jest skierowany do młodych i ambitnych twórców. Od 2012 roku festiwal o charakterze międzynarodowym.

  Liczba posłów w Parlamencie Europejskim wzrosła z 78 (członkowie Wspólnego Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali) w 1952 roku do 732 po wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku zgodnie z założeniem traktatu nicejskiego. Z początkiem 2007 roku przejściowo, do czasu wyborów w 2009 roku, ze względu rozszerzenia Unii Europejskiej o Bułgarię i Rumunię liczba posłów wzrosła do 785. Po wyborach w 2009 roku liczba członków Parlamentu Europejskiego wynosi 736. Na mocy Traktatu lizbońskiego liczba posłów do Parlamentu Europejskiego ma wynosić 750+1, łącznie z przewodniczącym bez prawa głosu. Przydział posłów na państwo nie może być większy niż 96 ani mniejszy niż 6 (art. 14 ust. 2. TUE).

  Dodano: 28.09.2010. 16:49  


  Najnowsze