• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Wizja naukowców pomoże zbudować metropolię

  23.09.2011. 12:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Prawie dla co piątego uczestnika internetowego sondażu Metropolia Silesia jest tylko pustym hasłem. W stworzeniu w regionie prawdziwej metropolii, skupiającej miasta śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji, ma pomóc wizja nakreślona przez naukowców.  Eksperci z Głównego Instytutu Górnictwa, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach i Politechniki Śląskiej w Gliwicach przez blisko 2,5 roku analizowali, co i jak trzeba zrobić, by w perspektywie kilkunastu lat centrum woj. śląskiego stało się metropolią z prawdziwego zdarzenia. W badaniach posłużono się metodą foresightu - narzędzia badawczego, polegającego na aktywnym prognozowaniu przyszłości.

  Od klasycznych prognoz foresight różni się tym, że próbuje wpłynąć na bieg wydarzeń. Jak mówią naukowcy, ta metoda nie przewiduje przyszłości, ale tworzy wizję. W tym przypadku chodziło o wskazanie zarówno szans i korzyści związanych z powstaniem metropolii, jak i określenie dróg prowadzących do tego celu.

  Projekt "Forgom" (Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym) wspomogły środki UE. Z programu "Innowacyjna gospodarka" na badania przeznaczono ponad 2,8 mln zł. We wrześniu tego roku nastąpiło formalne zamknięcie przedsięwzięcia, prowadzonego od kwietnia 2009 r. Efektem są rekomendacje, skierowane m.in. do władz, samorządów, instytucji publicznych i organizacji społecznych - zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

  W ramach przedsięwzięcia naukowcy chcieli też poznać opinie mieszkańców na temat tworzącej się metropolii. Ponad połowa uczestników internetowego sondażu jest przekonana, że powstanie śląsko-zagłębiowskiej metropolii poprawi wizerunek i konkurencyjność tworzących ją miast. Co czwarty ankietowany uważa, że metropolia może rozwiązać wiele miejskich problemów. Co trzeci mieszkaniec wiąże metropolię z działaniami, zmierzającymi do utworzenia na Śląsku struktury na europejskim poziomie.

  Zasadniczym rezultatem projektu jest określenie kluczowych obszarów rozwoju technologicznego regionu w sferze usług publicznych, prowadzących do wzrostu konkurencyjności Górnośląskiego Obszaru Metropolitalnego. Naukowcy wskazują, że aby urzeczywistnić proponowaną wizję, potrzebna jest dobra współpraca władz i wielu regionalnych środowisk.

  Według ekspertów, szczególną i dominującą rolę w systemie wdrażania rezultatów foresightu powinni odgrywać marszałek województwa i szef Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (to wspólna organizacja 14 miast regionu). Z ich inicjatywy - postulują naukowcy - powinno powstać Forum Partnerskie na rzecz Metropolii, otwarte na wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje. Ma ono pomóc w wypracowaniu organizacyjnego kształtu metropolii i modelu jej finansowania. Jednocześnie przygotowywane i doskonalone powinny być usługi publiczne, świadczone z poziomu metropolii, w takich dziedzinach jak zdrowie, transport, kultura czy środowisko.

  Stosowany m.in. w Japonii i USA foresight to budowanie średnio lub długoterminowej wizji przyszłości. Jego metodologię stosuje się najczęściej jako źródło diagnoz istotnych problemów społecznych i gospodarczych w różnych horyzontach czasowych oraz jako instrument prognozowania i podejmowania decyzji zarówno przez rząd (programy polityczne), jak i biznes oraz instytucje publiczne (np. plany strategiczne firm).

  W języku angielskim pojęcie foresight oznacza przewidywanie i nie ma jednorazowego polskiego odpowiednika. Można je rozumieć jako spojrzenie i sięganie w przyszłość, ale nie chodzi tu tylko o prognozę - także o możliwość wpływania na bieg wydarzeń. Najczęściej stosowany jest foresight technologiczny oraz regionalny, czyli tworzący wizję rozwoju regionów.

  Metropolia Silesia to popularna nazwa Górnośląskiego Związku Metropolitalnego (GZM), skupiającego 14 miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Wobec braku specjalnej ustawy metropolitalnej, związek ma pomóc w realizacji projektów, służących wszystkim miastom aglomeracji. Jednym z nich jest budowa w regionie zakładu termicznej utylizacji odpadów.

  PAP - Nauka w Polsce

  mab/ abe/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Polityka regionalna - w aktualnym ujęciu rozumiana jest jako całokształt działań władz publicznych (zarówno centralnych jak i terytorialnych), podmiotów prywatnych, różnych instytucji oraz organizacji w regionach mających na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarek regionalnych, zdynamizowanie rozwoju w regionach oraz redukowanie przestrzennych dysproporcji rozwoju. Archidiecezja ołomuniecka – archidiecezja Kościoła rzymskokatolickiego w Czechach, z siedzibą w Ołomuńcu. Pełni rolę archidiecezji metropolitalnej metropolii morawskiej. Dzięki staraniom przyszłego króla Czech Wratysława II została erygowana w 1063 r., początkowo jako diecezja w ramach metropolii Moguncji. W 1344 r. została przeniesiona do metropolii praskiej. 5 grudnia 1777 r. została podniesiona do rangi archidiecezji. Obecne granice uzyskała w 1996 r. Młodzież Górnośląska jest to młodzieżowa organizacja z siedzibą w Opolu kooperująca m.in. z Ruchem Autonomii Śląska. Członkami tej organizacji mogą być osoby w wieku od 16 do 35 lat. Młodzież Górnośląska jest aktywna na polu problemów związanych z kulturą Górnego Śląska, tożsamością zamieszkujących go ludzi, oraz promocją Śląska zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Młodzież Górnośląska jest członkiem EFA Youth (European Free Alliance Youth). EFAY to młodzieżówka EFA - europejskiej koalicji w Parlamencie Europejskim zrzeszającej 29 mniejszości narodowych.

  Gorol – w mowie górnośląskiej etnocentryczne określenie osoby spoza Górnego Śląska. Mianem goroli Górnoślązacy określali w okresie międzywojennym Ślązaków cieszyńskich , obecnie również Polaków mieszkających na Górnym Śląsku. Przez mieszkańców górnośląskiej części GOP słowo to jest używane również do określenia mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego (terenów po wschodniej stronie rzeki Brynicy) oraz ogólnie spoza Górnego Śląska. Niekiedy słowo gorol może przyjąć znaczenie obraźliwe, mające charakter poniżenia osoby w znaczeniu "ten gorszy". Nowe Zagłębie – magazyn społeczno-kulturalny, dwumiesięcznik prezentujący tematykę nawiązującą do zagłębiowskiej tożsamości oraz komentarze do aktualnych problemów regionu. Czasopismo zamieszcza również recenzje wydarzeń kulturalnych, które czytelnik znajdzie w magazynie "Zagłębiarka". Twórcy za priorytet stawiają sobie przedstawienie w każdym numerze problemów różnych zakątków Zagłębia, a nie tylko największych jego miast – od Sosnowca i Jaworzna w południowej części regionu, przez powiaty będziński i zawierciański w części centralnej, aż po powiaty olkuski i myszkowski na północy.

  Foresight (ang. przewidywanie) – metoda prognozowania polegająca na dyskusji nad przyszłością w gronie przedstawicieli decydentów (władzy publicznej), środowisk naukowych, przemysłu, mediów, organizacji pozarządowych i opinii publicznej, przy czym nie chodzi o dokładność prognozy, lecz o uświadomienie perspektyw i przygotowanie do zmian. Metropolia Birmingham – metropolia Kościoła rzymskokatolickiego, obejmująca trzy diecezje w zachodniej Anglii. Powstała 28 października 1911 roku. Najważniejszą świątynią metropolii jest Katedra świętego Chada w Birmingham. Na czele metropolii stoi arcybiskup metropolita Birmingham. Od grudnia 2009 urząd metropolity sprawuje abp Bernard Longley.

  Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty". Według Słownika Pedagogicznego W. Okonia jest to działalność ogółu powiązanych ze sobą placówek i instytucji zajmujących się upowszechnianiem kształcenia, wychowaniem bezpośrednim i pośrednim, umożliwiając obywatelom zdobywanie ogólnego i zawodowego wykształcenia oraz zapewniając możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, które są niezbędne przyszłemu obywatelowi. Ważnym elementem systemu oświaty jest odnoszenie historycznych doświadczeń społecznych do teraźniejszych w celu stworzenia jak najlepszych warunków życia i rozwoju dla przyszłości społeczeństwa. Związek Górnośląski (Communitas Silesiae Superioris) z siedzibą w Katowicach jest organizacją zajmującą się promowaniem kultury górnośląskiej. Do najpopularniejszych imprez organizowanych przez Związek Górnośląski należą Śląskie Gody, Śląskie Śpiewanie, oraz Śląsk Muzyką Malowany. Od roku 1993 związek wręcza nagrody im. Wojciecha Korfantego dla wybitnych Ślązaków. Kolejnym przykładem działalności związku jest wydawanie gazety "Nasza Gazeta".

  Górnośląski Związek Metropolitalny (GZM) – związek międzygminny obejmujący kilkanaście miast na prawach powiatu, leżących na obszarze konurbacji górnośląskiej. Jego celem jest koordynacja działań na terenie miast-uczestników związku. Siedzibą GZM są Katowice. Został zarejestrowany 8 czerwca 2007 r.

  Metoda QUEST – metoda stosowania się do wskazywania kierunków długofalowego rozwoju przedsiębiorstw. Nie dostarcza informacji dotyczących przyszłości, co oznacza, że należy do metod bezscenariuszowych. Jej istota opiera się na wnioskowaniu opartym na trendach i danych z przeszłości. Wnioskowanie to odbywa się na zasadzie ekstrapolacji. Metoda ta cechuje się dużym subiektywizmem, gdyż podstawą do formułowania wniosków na temat przyszłości są opinie ekspertów z różnych dziedzin. Następuje następnie porównanie i uśrednienie ich sądów, opinii i prognoz wskutek czego opinia wynikowa jest najbliższa rzeczywistości.

  Metropolia - miesięcznik biznesowy dla Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Wydawcą Metropolii jest brytyjska firma B&F services Limited. Pierwszy numer Metropolii ukazał się w czerwcu 2007 w nakładzie 40 tysięcy egzemplarzy. Metropolia skupia się na biznesie, finansach, ekonomii i edukacji. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze (DFPiG) - coroczne spotkania przedsiebiorców, polityków,samorządowców, naukowców oraz osób działających społecznie w Krzyżowej (wieś koło Świdnicy). Forum jest platformą wymiany doświadczeń uczestników życia publicznego Dolnego Śląska. Misją forum jest inicjowanie i rozwijanie dialogu społecznego jako alternatywy dla sporów politycznych. Celem tego dialogu jest wskazywanie rozwiązań, które będą miały kluczowy wpływ na rozwój Dolnego Śląska oraz usytuowanie regionu w Polsce i Europie. Forum zainicjowane zostało w 1999 roku przez pierwszego marszałka województwa dolnośląskiego Jana Waszkiewicza oraz pierwszego wojewodę wrocławskiego w III RP Janisława Muszyńskiego.

  Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami. Metropolia Filadelfii - metropolia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, obejmująca wszystkich wiernych tego obrządku żyjących w Stanach Zjednoczonych. Powstała w 1958 roku, od 2000 roku metropolitą jest abp Stephen Soroka, archieparcha filadelfijski i zarazem zwierzchnik całego Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w USA. Do metropolii należą metropolitalna archieparchia Filadelfii oraz trzy eparchie.

  Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" - jeden z komitetów problemowych Polskiej Akademii Nauk. Zadaniem Komitetu jest inspirowanie i koordynowanie studiów nad przyszłością - ze szczególnym uwzględnieniem możliwych kierunków rozwoju Polski takich jak: rozpoznanie ewolucji potrzeb społecznych, celów rozwoju gospodarki narodowej, przyszłej struktury społecznej i gospodarczej, sposobów życia i warunków rozwoju, kierunków postępu technicznego, nowych technologii. Oprócz tego Komitet zajmuje się opracowywaniem wielowariantowych i interdyscyplinarnych scenariuszy rozwoju oraz współpracą z zagranicznymi ośrodkami badań nad przyszłością.

  Dodano: 23.09.2011. 12:11  


  Najnowsze