• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Zaawansowane technologie śledzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

  07.11.2013. 15:27
  opublikowane przez: Redakcja

  Co roku sama tylko Europa produkuje dziewięć milionów ton zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Mimo obowiązujących już przepisów, tylko niecałe 40% tego typu odpadów podlega przetwarzaniu zgodnie z wymaganiami prawno-ekologicznymi.

  Dzięki wykorzystaniu znakowania RFID albo technologii rozpoznawania obrazu dofinansowany ze środków unijnych projekt WEEE TRACE (Full traceability of the management of WEEE) ma włączyć technologie informacyjno-komunikacyjne w walkę z nielegalnym eksportem i niespełniającym norm przetwarzaniem WEEE.

  "Niewłaściwe przetwarzanie może skutkować emisją niebezpiecznych substancji do środowiska" - zauważa koordynator projektu Josu Rollón z hiszpańskiego przedsiębiorstwa MCCTelecom. "Należą do nich substancje zubożające warstwę ozonową, takie jak chlorofluorowęglowodory (CFC), gazy cieplarniane, oleje i inne".

  W ramach projektu WEEE TRACE inteligentne znaczniki RFID są przyczepiane do odpadów w czasie zbiórki, aby można było śledzić ich drogę do zakładu przetwarzania odpadów.

  Osoba monitorująca może wówczas ustalić, gdzie znajduje się odpad i jak jest zagospodarowywany, pomagając w ten sposób w odpowiednim recyklingu materiałów.

  Jak dodaje Rollón: "Nasz system znajduje się obecnie na zaawansowanym etapie wdrażania w Hiszpanii i do tej pory oznakowaliśmy ponad 7000 ton WEEE, które trafiły do odpowiednich zakładów recyklingu. Spodziewamy się przekroczyć 12.000 ton zagospodarowanych odpadów w 2013 r.".

  Ostatecznie naukowcy z projektu WEEE TRACE mają nadzieję zwiększyć o 33% ilość zbieranych i przetwarzanych zgodnie z prawem odpadów w porównaniu do danych za 2009 r. Doprowadzi to do 12% redukcji emisji CO2, między innymi poprzez zbiórkę i przetwarzanie gazów cieplarnianych z wyrzuconych lodówek.

  "Każdy Europejczyk wytwarza ponad 10 kilogramów rocznie tego typu odpadów, z których wiele zawiera niebezpieczne substancje wymagające odpowiedniego przetwarzania" - podkreśla Rollón. "Co więcej ten strumień odpadów się zwiększa. Aczkolwiek zawiera także cenne zasoby, które powinny być odzyskiwane".

  Rollón twierdzi, że wykorzystane w toku projektu inteligentne znaczniki mogą być stosowane także do innych rodzajów odpadów. "System podnosi efektywność zbiórki i zagospodarowywania odpadów, ograniczając powiązane działania administracyjne. W ten sposób, jak szacujemy, koszt zbiórki i recyklingu również może zostać obniżony o 10%".

  Projekt WEEE TRACE otrzymał ponad 1,1 mln EUR dofinansowania ze środków unijnych z budżetu programu Ekoinnowacje, mającego na celu wspomaganie projektów ekologicznych, które mogą znacząco zaważyć na rynku. Prace potrwają do lipca 2014 r.
  Za: CORDIS


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances) - unijna dyrektywa Restriction of Hazardous Substances (2002/95/EC), z 27 stycznia 2003 roku, wprowadzona w życie 1 lipca 2006 roku. Dyrektywa ta została transponowana do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 marca 2007 roku (Dz.U. nr 69, poz. 457). Celem wprowadzenia dyrektywy jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. W pierwotnym brzmieniu dyrektywa ta była połączona z dyrektywą WEEE, jednak w wyniku prac legislacyjnych Komisji Europejskiej dyrektywy te rozłączono od siebie. Dyrektywa RoHS obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice, natomiast WEEE odpowiada za odpowiednią zbiórkę i utylizacje produktów elektronicznych traktowanych jako odpad. Zamysłem ustawodawców było, aby dyrektywy odzwierciedlały czas życia produktów do których się odnoszą. Dyrektywa RoHS nie jest dyrektywą "nowego podejścia" (ang. new approach) tzn. że towary nie wymagają ogólnego systemu oceny zgodności (oznakowania CE). W dniu 8 czerwca 2011 Parlament Europejski przyjął zmienioną dyrektywę ws. ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - ROHS 2011/65/UE, która weszła w życie 3 stycznia 2013 r. zastępując dyrektywę 2002/95/WE. Nowy ROHS jest już oparty na zasadach obowiązujących dla dyrektyw nowego podejścia, które uwzględniają tzw. Nowe Ramy Prawne Decyzji (WE) 768/2008. Rekonsolidacja jest to sztuczne umocnienie, zagęszczenie gruzowiska zawałowego poprzez wtłaczanie w to gruzowisko odpadów przemysłowych w postaci zawiesin. Zawiesinami mogą być popiół zmieszany z wodą powodujący doszczelnienie zrobów i polepszający warunki stropowe. Wtłaczanie odpadów do zawału realizowane jest za pomocą rur perforowanych w spągnicy obudowy ścianowej zmechanizowanej. WEEE / ZSEE (ang. Waste of Electrical and Electronic Equipment / pol. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych) – dyrektywa Unii Europejskiej.

  Odpady – wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Regeneracja części - działanie polegające na przywróceniu właściwości użytkowych częściom zużytym lub uszkodzonym. Może ona mieć charakter obróbki kompleksowej, w wyniku której przywraca się częściom wymagany kształt, wymiary, parametry i właściwości niezbędne do dalszej pracy. Stosuje się ją zwłaszcza wtedy gdy, nie ma nowej, zastępczej części lub gdy koszt regeneracji jest mniejszy niż nowa część oraz wtedy gdy odpad jest uciążliwy dla środowiska (np. opony pojazdów). Często, zwłaszcza w bardziej skomplikowanych urządzeniach, wymienia się tylko jedną lub kilka części urządzenia, maszyny.

  GreenEvo – Acelerator Zielonych Technologii (AZT) - projekt Ministerstwa Środowiska mający na celu międzynarodowy transfer technologii, sprzyjających ochronie środowiska. W ramach projektu wytypowane zostały najlepsze polskie rozwiązania, w tym technologie oczyszczania ścieków, przetwarzania odpadów niebezpiecznych oraz rozwiązania wspierające wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obejmujące maszyny rolnicze służące do wytwarzania brykietu i kolektory słoneczne. Sól wypadowa – zanieczyszczony chlorek sodu powstający jako produkt uboczny procesów wykorzystujących solankę głównie w procesach elektrolizy membranowej. Traktowana jest jako odpad technologiczny. Głównymi producentami soli wypadowej w Polsce są Anwil S.A. i Ciech.

  Fosfogips (fosforogips) – odpad będący produktem ubocznym otrzymywania kwasu fosforowego z fosforytów (m.in. apatytu) metodą ekstrakcji kwasem siarkowym: Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  RFID (ang. Radio-frequency identification) – technika, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych oraz zasilania elektronicznego układu (etykieta RFID) stanowiącego etykietę obiektu przez czytnik, w celu identyfikacji obiektu. Technika umożliwia odczyt, a czasami także zapis układu RFID. W zależności od konstrukcji umożliwia odczyt etykiet z odległości do kilkudziesięciu centymetrów lub kilku metrów od anteny czytnika. System odczytu umożliwia identyfikację wielu etykiet znajdujących się jednocześnie w polu odczytu.

  Czyściwo - materiał używany w zakładach przemysłowych i w warsztatach usługowych do wycierania znacznych zabrudzeń smarami, olejami, farbami itp. Najczęściej używane są do tego celu pozyskane w recyklingu szmaty, często specjalnie do tego celu segregowane. Największą wartość w grupie czyściw z recyklingu ma czyściwo z białej bawełny, pozbawione podczas segregacji wszelkiego rodzaju zapięć - elementów z metalu lub plastiku. Czyściwo niesegregowane ma mniejszą wartość, ponieważ zawierać może szmaty z innych niż bawełna materiałów, także z włókien sztucznych, które na ogół znacznie gorzej wchłaniają wilgoć, może też zawierać drobne obce elementy (zamki, zapięcia); ma jednak znacznie niższą cenę i stosowane bywa do czyszczenia posadzek itp.

  Exist trace (exist†trace)- japońska grupa muzyczna założona w 15 czerwca 2003 roku. Zespół jest dość wyjątkowy pod jednym względem – jest to jedna z nielicznych grup na scenie visual kei, którą tworzą wyłącznie kobiety. Exist trace gra rock alternatywny i gothic rock/metal. Charakterystyczny dla zespołu jest kobiecy głos Jyou (w wielu piosenkach także growluje) dość rzadki w nurcie visual kei. Muły węglowe powstają w procesie uszlachetniania węgla. Wydobywany urobek z pokładów kopalni stanowi mieszaninę węgla i skały płonnej, towarzyszącej pokładom węgla. Tak zanieczyszczony węgiel nie ma własności użytkowych i nie nadaje się wprost do celów energetycznych. W celu poprawy jego własności energetycznych poddawany jest procesom przeróbczym. W trakcie tych procesów następuje tzw. odkamienienie węgla. Odbywa się to w technologicznym procesie wzbogacania, czyli wydzielania kamienia z węgla surowego. Efektem procesu jest koncentrat węgla oraz skała płonna, traktowana jako odpad. Proces wzbogacania przebiega w ośrodku wodnym, a wytworzone produkty rozdziału podlegają następnie procesom odwadniania. Wykorzystywane są do tego statyczne bądź dynamiczne urządzenia odwadniające z zabudowanymi do tego celu sitami szczelinowymi. Wskutek odwadniania przez sita szczelinowe przedostaje się woda, a wraz z nią ziarna o granulacji 1÷0 mm. I właśnie ten materiał nazywany jest mułem węglowym.

  Typ H – seria projektów niemieckich pancerników przeznaczonych dla Kriegsmarine. Miały wypełnić założenia planu Z pod koniec lat 30. i na początku lat 40. XX wieku. Pierwszy wariant, H-39, zakładał budowę sześciu okrętów, które były powiększoną wersją pancerników typu Bismarck uzbrojonych tym razem w działa kalibru 406 mm. Projekt H-41 zakładał powstanie jednostek z działami kal. 420 mm. Dwa kolejne plany: H-42 i H-43, przewidywały dla okrętów działa artylerii głównej kalibru 480 mm. Ostatni projekt, H-44 miał być wyposażony w działa kal. 508 mm. Wielkość jednostek wahała się od 277,8 metrów długości i wyporności ponad 56 000 ton w przypadku projektu H-39 do 345 m długości i wyporności 131 000 ton w przypadku projektu H-44. Prędkość maksymalna projektowanych okrętów miała w większości projektów przekraczać 30 węzłów. Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące:

  Przedsięwzięcie - ogólne określenie jakiegoś projektu lub działania podjętego w jakimś celu lub jakiegoś zamysłu, którego wynikiem są konkretne działania, np. działania inwestycyjne jako przedsięwzięcie inwestycyjne lub np. przedsięwzięcie termomodernizacyjne - jako opis działania mającego na celu osiągnięcie oszczędności energii w budynkach.

  Dodano: 07.11.2013. 15:27  


  Najnowsze