• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 19. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim, Malta

  07.06.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19 - 21 września 2011 r. na Malcie odbędzie się 19. międzynarodowa konferencja nt. modelowania i monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz zarządzania nim.

  Zanieczyszczenie powietrza to obecnie bardzo aktualny temat ze względu na rosnącą liczbę źródeł zanieczyszczenia oraz znaczenie, jakie dobrej jakości powietrze ma dla zdrowia ludzkiego. Zagadnienie komplikuje fakt, że zanieczyszczenia generowane lokalnie mogą wywierać wpływ na skalę regionalną i globalną. Substancje zanieczyszczające emitowane w jednym miejscu potrafią szybko rozprzestrzenić się w atmosferze a działalność przemysłowa prowadzona w jednym kraju może wpływać na jakość powietrza w innym państwie. Technologia stale przynosi konsumentom nowe produkty, a wraz z nią pojawiają się nowe substancje zanieczyszczające. Rozwój ten stale wymaga badań naukowych nad zanieczyszczeniem powietrza w celu poprawy stanu wiedzy o jego źródłach oraz możliwości zapobiegania mu lub utrzymania go na akceptowalnym poziomie.

  Celem konferencji będzie zgromadzenie razem naukowców, którzy są aktywni w badaniach nad zanieczyszczeniem powietrza w celu wymiany informacji w formie prezentacji oraz dyskusji nad odczytami dotykającymi szerokiego wachlarza tematów, wśród których znajdą się następujące:
  - modelowanie zanieczyszczenia powietrza;
  - zarządzanie jakością powietrza;
  - zarządzanie powietrzem w miastach;
  - badania nad emisjami;
  - monitorowanie i mierzenie;
  - badania globalne i regionalne;
  - zmiana klimatu a zanieczyszczenie powietrza;
  - ekonomia kontroli nad zanieczyszczeniem powietrza;
  - innowacyjne technologie;
  - strategie redukcji emisji;
  - wpływ na zdrowie.

  Konferencja umożliwi naukowcom z różnych dyscyplin zdobycie i poszerzenie swojej wiedzy oraz podzielenie się nią, a także przybliżenie własnych badań naukowcom z innych dziedzin.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Monitoring powietrza atmosferycznego – monitoring, pozwalający uzyskać dane o stężeniach składników powietrza (np. ozon, CO2) – w tym zanieczyszczeń – na określonym obszarze (skala lokalna, regionalna, krajowa, globalna). W przypadku zanieczyszczenia powietrza bierze się pod uwagę wzajemnie uzupełniające się wyniki kontroli emisji (ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery) i imisji (aktualne stężenia zanieczyszczeń). Monitoring jakości wód – systematyczne pomiary, oceny i prognozy stanu środowiska wodnego. W Polsce monitoring jakości wód jest jednym z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest ustalenie stanu jakościowego wód, a przez to podstaw do podejmowania działań na rzecz jej poprawy w razie potrzeby. Jest to podstawa ochrony wód, zwłaszcza ochrony przed zanieczyszczeniem, zarówno zanieczyszczeniem prowadzącym do eutrofizacji, głównie pochodzącym z sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa (zanieczyszczenia biogenne), jak i zanieczyszczeniem przemysłowym. Ponieważ ocena stanu wód powierzchniowych wykorzystywana jest do zintegrowanego zarządzania wodami, monitoringu wód dotyczy wód powierzchniowych i podziemnych. Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów (początkowo „Ochrona Powietrza”) – polski kwartalnik (początkowo dwumiesięcznik) wydawany od 1967 roku poświęcony problemom inżynierii środowiska, np. metodom i urządzeniom do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza i ilości odpadów, metodom badań ilości zanieczyszczeń środowiska, procesom przemieszczania się i przemian zanieczyszczeń w atmosferze, ich wpływowi na organizmy żywe, metodom utylizacji odpadów lub problemom zarządzania środowiskowego.

  Smog (ang. fog intensified by smoke, mgła wzmocniona przez dym) – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Gatunek wskaźnikowy, bioindykator (rzadziej biowskaźnik) – gatunek o wąskim zakresie tolerancji (stenobiont) względem niewielkiej liczby czynników ograniczających (bioindykatorem może być też inny takson niż gatunek). Wykorzystuje się je np. do oznaczania stopnia zanieczyszczenia powietrza (głównie porostyskala porostowa ), stopnia zanieczyszczenia wody (wybrane gatunki ryb, i larwy niektórych owadów), zawartości różnych substancji w glebie (gatunki roślin) i innych. Większość z nich znajduje się pod ochroną prawną ze względu na znaczną degradację środowiska. Metoda oceny zanieczyszczenia na podstawie występowanie bioindykatorów to bioindykacja.

  Klimat kontynentalny – jeden z podstawowych rodzajów klimatu. Kształtuje się w głębi lądu. Wyróżnia się największą dobową oraz roczną amplitudą temperatury powietrza. Lata są upalne, a zimy surowe, mroźne. Wraz ze zwiększaniem się odległości od morza maleje wilgotność powietrza, przeciętne zachmurzenie nieba oraz ilość opadów. Zwiększone jest za to zapylenie powietrza. M. in. USEPA i CDC uznały zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach zamkniętych za jedno z pięciu najpoważniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka. Badania zainicjowane przez NASA w latach 70. XX wieku pokazały, że popularne rośliny doniczkowe posiadają potencjał oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych. Wykorzystanie doświadczeń NASA oraz późniejszych zespołów badawczych pozwoliło na stworzenie listy roślin oczyszczających powietrze w pomieszczeniach. Jak pokazały doświadczenia, niektóre mechaniczne systemy oczyszczania powietrza mogą zwiększać stężenie szkodliwych związków jak ozon, dlatego rośliny stanowią korzystniejsze rozwiązanie.

  Warstwa powietrza saharyjskiego - (ang. Saharan Air Layer, w skrócie SAL) jest warstwą bardzo suchego powietrza powyżej warstwy zimniejszego i wilgotniejszego powietrza blisko powierzchni Oceanu Atlantyckiego. Jakość wody w kąpieliskach jest badana w celu ochrony środowiska oraz zdrowia publicznego, a także mając na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wody w kąpieliskach oraz ochronę takiej wody przed dalszym zanieczyszczeniem.

  Zanieczyszczenie termiczne, zanieczyszczenie cieplne – zmiana temperatury środowiska zaburzająca naturalne procesy ekosystemu, wykraczająca poza naturalny zakres zmienności jego temperatury. Pojęcia zanieczyszczenia cieplnego zwykle używa się w odniesieniu do podwyższenia temperatury wody. W szerszych ujęciach dotyczy również obniżenia temperatury wody oraz podniesienia temperatury powietrza.

  System sprężonego powietrza – zespół urządzeń służących do wytwarzania, uzdatniania, dystrybucji i magazynowania sprężonego powietrza, a także urządzenia odbiorniki sprężonego powietrza.
  Do wytwarzanie sprężonego powietrza służą sprężarki powietrza. Uzdatnianie odbywa się za pomocą chłodnic, osuszaczy, separatorów wody i filtrów sprężonego powietrza. Powietrze jest magazynowane w zbiornikach ciśnieniowych, natomiast dystrybuowane za pomocą systemu rur. Odbiornikami sprężonego powietrza są narzędzia, maszyny i procesy przemysłowe zasilane pneumatycznie (np. maszyny pakujące, systemy transportu, automatyka i roboty przemysłowe).
  Występują dwa podstawowe rodzaje systemów sprężonego powietrza:


  Dodano: 07.06.2011. 16:17  


  Najnowsze