• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 19. międzynarodowa konferencja nt. statystyki obliczeniowej, Paryż, Francja

  05.07.2010. 16:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22-27 sierpnia 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się 19. międzynarodowa konferencja nt. statystyki obliczeniowej.

  Statystyka obliczeniowa stanowi powiązanie teorii statystycznej i statystyki stosowanej. Program naukowy, podobnie jak w czasie poprzednich konferencji z tej samej serii, obejmie wszystkie aspekty leżące u podstaw tych powiązań, od opracowania i wdrożenia nowych pomysłów statystycznych po doświadczenia użytkowników i ewaluację oprogramowania. Program skierowany będzie do pracowników zajmujących się statystyką przy użyciu komputera na uczelniach wyższych, w przedsiębiorstwach, agendach rządowych, instytutach badawczych, a także do programistów.

  Tematy sesji, jakie odbędą się w ramach wydarzenia obejmą:
  - algorytm stabilnej statystyki i odporności na błędy;
  - analiza danych kategorialnych;
  - obliczeniowe metody bayesowskie;
  - analiza danych wielowymiarowych;
  - analiza szeregów czasowych i przetwarzanie sygnału;
  - biostatystyka i bioinformatyka;
  - grupowanie i klasyfikacja;
  - analiza danych funkcjonalnych;

  - statystyka nieparametryczna i wygładzanie;
  - heurystyka optymalizacji w modelowaniu statystycznym;
  - statystyka przestrzenna;
  - uczenie maszynowe.

  Organizatorem konferencji, sponsorowanej przez Europejską Sekcję Regionalną Międzynarodowego Towarzystwa Statystyki Komputerowej, jest CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) przy wsparciu francuskiego Instytutu Badań w Informatyce i Automatyce (INRIA).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystyka stosowana to dział statystyki, do obszaru zainteresowań którego należą zastosowania statystyki w innych dziedzinach wiedzy. Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  Statystyka matematyczna - dział statystyki, używający teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu widzenia. Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych. Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych.

  W Kendalla (znane także jako współczynnik zgodności Kendalla) jest statystyką nieparametryczną, unormowaną wersją statystyki testu Friedmana. Statystyka ta może być używana do sprawdzania zgodności pomiędzy rankingami pochodzącymi z wielu źródeł, np. ocenami tej samej rzeczy, pochodzącymi od różnych osób. Jej wartości mieszczą się w przedziale od 0 (brak zgodności) do 1 (pełna zgodność). Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki.

  Statystyka odpornościowa lub odporne metody statystyczne (ang. robust statistics) – gałąź statystyki, obejmująca metody projektowane pod kątem odporności na niewielkie odejście od założeń modelu (szczególnie występowanie obserwacji odstających) lub rezygnacji z niektórych założeń. Rachunek błędów – zespół zagadnień na pograniczu metrologii, statystyki i matematyki stosowanej, obejmujący zasady opracowywania i prezentacji wyników doświadczalnych. Analiza błędów obejmuje dyskusje zasadności stosowanych metod pomiarowych, dyskusje ich dokładności i powtarzalności oraz właściwą analizę wielkości błędów, czyli właśnie rachunek błędów. Wszelkie wyniki pomiarów pozbawione dyskusji błędów, a zwłaszcza określenia błędu pomiarowego, są w istocie wyłącznie wskazaniami. Jeśli na przykład ktoś stwierdza, że jest wzrostu 4 m, to w zasadzie może być to prawda, bowiem kluczowe jest zagadnienie: w jaki sposób dokonano pomiaru.

  Błąd trzeciego rodzaju (zwany inaczej błędem typu trzeciego) to pojęcie z zakresu statystyki, odnoszące się do teorii weryfikacji hipotez statystycznych. Nie ma ono formalnej definicji i używane jest w różnorodnych znaczeniach, także żartobliwie.

  Gradacyjna analiza odpowiedniości (lub korespondencji, GCA, z ang. Grade Correspondence Analysis) – metoda statystyczna pozwalająca na znajdowanie ukrytych zależności w tablicy dwudzielczej. Należy do metod gradacyjnej analizy danych.

  Statystyka nieparametryczna – gałąź statystyki, zajmująca się modelami i metodami, nie wymagającymi założeń odnośnie do rozkładu populacji z której losowana jest próba. Maurice René Fréchet (ur. 2 września 1878 w Maligny, zm. 4 czerwca 1973 w Paryżu) – francuski matematyk, zyskał uznanie za wkład w rozwój topologii, analizy funkcjonalnej, statystyki, teorii prawdopodobieństwa.

  OLAP (ang. OnLine Analytical Processing) – oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach. Narzędzia OLAP są często używane do wykonywania analiz trendów sprzedaży, czy też analiz finansowych (hurtownia danych). Są też przydatne do wstępnego przeglądania zbioru danych przez analityka we wstępnej fazie analiz statystycznych.

  Dodano: 05.07.2010. 16:12  


  Najnowsze