• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 33. konferencja nt. statystyki stosowanej w Irlandii, Clane, Irlandia

  29.11.2012. 15:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15 - 17 maja 2013 r. w Clane, Irlandia, odbędzie się 33. konferencja nt. statystyki stosowanej w Irlandii (33rd Conference on Applied Statistics in Ireland).

  Stosowanie metod statystycznych datuje się na co najmniej piąty wiek przed naszą erą. Badania statystyczne obejmują ogromne obszary zagadnień: od bezpośredniej współpracy przedmiot-materia, po czystą teorię matematyczną.

  Wraz z nadejściem coraz szybszych komputerów i systemów telekomunikacyjnych, ilość informacji dostępnych za pośrednictwem Internetu, tradycyjnych mediów i innych źródeł rośnie w postępie geometrycznym. Coraz większe znaczenie zyskuje umiejętność analizowania i objaśniania dostępnych informacji.

  Konferencja posłuży za forum do omówienia statystyki i powiązanych zagadnień z naciskiem na badania teoretyczne i zastosowania praktyczne we wszystkich obszarach tej dziedziny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Statystyka opisowa to dział statystyki zajmujący się metodami opisu danych statystycznych uzyskanych podczas badania statystycznego. Celem stosowania metod statystyki opisowej jest podsumowanie zbioru danych i wyciągnięcie pewnych podstawowych wniosków i uogólnień na temat zbioru. Statystyka matematyczna - dział statystyki, używający teorii prawdopodobieństwa i innych działów matematyki do rozwijania statystyki z czysto matematycznego punktu widzenia. Zajmuje się metodami wnioskowania statystycznego, które polegają na tym, że na podstawie wyników uzyskanych z próby formułujemy wnioski o całej zbiorowości. Wnioskowanie statystyczne obejmuje estymacje i weryfikację hipotez statystycznych. Statystyka stosowana to dział statystyki, do obszaru zainteresowań którego należą zastosowania statystyki w innych dziedzinach wiedzy.

  Analizy przestrzenne lub przestrzenne statystyki – pojęcie z zakresu statystyki. Formalne techniki badania danych używające ich topologicznych, geometrycznych lub geograficznych właściwości. Zwrot odnosi się do różnych technik, z których wiele znajduje się jeszcze we wczesnej fazie rozwoju. Wykorzystują one różne metody analityczne i stosowane są w różnorodnych dziedzinach - od astronomii (badania dotyczące rozmieszczenia galaktyk w kosmosie) po produkcję układów scalonych (algorytmy rozmieszczenia i połączeń elementów w złożonych strukturach). Sformułowanie to używane jest często w bardziej zawężonym znaczeniu w odniesieniu do konkretnej techniki stosowanej w określonej dziedzinie badań, np. do geostatystyki. Telekomunikacja – dziedzina techniki i nauki, zajmująca się transmisją wszelkiego rodzaju informacji na odległość. Obejmuje również sposoby przetwarzania tych informacji, kodowanie, sprzęt telekomunikacyjny, teorie propagacji, sieci telekomunikacyjne i wiele innych zagadnień. Obecnie telekomunikacja w coraz większym stopniu zależy od rozwiązań informatycznych i zaczyna odgrywać coraz większe znaczenie w sieciach komputerowych. Wykonywana jest przy użyciu środków łączności.

  Światowa Administracyjna Konferencja Radiowa (ang. World Administrative Radio Conference, skrót WARC) była techniczną konferencją Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), na której przedstawiciele krajów członkowskich ITU spotkali się w celu skorygowania i wniesienia poprawek wszystkich międzynarodowych regulacji radiowych wchodzących w zakres wszystkich usług telekomunikacyjnych świata. Konferencja odbywała się w Genewie w Szwajcarii, po wstępnych konferencjach w stolicy Panamy. Badania operacyjne - dyscyplina naukowa związana z teorią decyzji pozwalająca wyznaczyć metodę i rozwiązanie określonych problemów związanych z podjęciem optymalnych decyzji. Badania operacyjne to zbiór metod matematycznych i statystycznych, obejmujących m. in.:

  Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy. God Save Ireland (Boże, zachowaj Irlandię) – popularna irlandzka pieśń patriotyczna, w latach 1919-1926 hymn Irlandii.

  UKTV – grupa 10 telewizyjnych kanałów tematycznych dostępnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Równocześnie UKTV to nazwa nadającej je firmy, będącej współwłasnością spółki Virgin Media oraz BBC Worldwide, komercyjnego skrzydła BBC. Wszystkie kanały dostępne są w sieciach kablowych i przekazie satelitarnym, część z nich także w cyfrowym przekazie naziemnym.

  Technologia informacyjna (ang. information technology, IT) – całokształt zagadnień, metod i środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji.

  Monografia – praca naukowa omawiająca jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący. Zebranie i omówienie wszystkich dostępnych informacji dotyczących bezpośrednio danego zagadnienia. Statystyka kwalifikatywna - dział statystyki matematycznej, dział ogólnej metodologii badań naukowych. Kładzie nacisk na metody jakościowe, różniące się od ilościowych badań statystyki powszechnej, kwantytatywnej.

  Dodano: 29.11.2012. 15:17  


  Najnowsze