• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • 37. międzynarodowe sympozjum nt. zapobiegania ryzykom zawodowym w rolnictwie, Monachium, Niemcy

  26.11.2012. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 28 kwietnia - 1 maja 2013 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się 37. międzynarodowe sympozjum nt. zapobiegania ryzykom zawodowym w rolnictwie (37th International Colloquium on Prevention of Occupational Risks in Agriculture).

  Wiele osób postrzega gospodarstwa rolne jako ostoje spokoju. Prawda jest jednak taka, że zawód rolnika jest jednym z najniebezpieczniejszych. Gospodarstwa rolne stwarzają wiele zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa związanych z chemikaliami i pestycydami, maszynami, narzędziami, wyposażeniem, niebezpiecznymi miejscami, jak sąsieki, silosy czy studnie oraz inwentarzem żywym, który może roznosić choroby lub spowodować obrażenia. Wszyscy pamiętamy o rozprzestrzenionej na cały świat ptasiej grypie, a nawet o świńskiej grypie, która pozostawiła wielu rolników bez pomocy.

  Nie ma wątpliwości, że rolnictwo pozostaje podstawową działalnością człowieka od czasów prehistorycznych. Jednak potrzebna jest skrupulatna ocena zagrożeń dla zdrowia wraz z odpowiednimi środkami kontroli, aby redukować ryzyko związane z wykonywaniem prac rolniczych.
  Sympozjum posłuży ekspertom za platformę do wymiany doświadczeń w zakresie problemów związanych z zapobieganiem ryzykom zawodowym w rolnictwie. Celem jest analiza i zaprezentowanie najnowszych osiągnięć oraz zwrócenie uwagi na dobre praktyki w rozmaitych aspektach działań zapobiegawczych w rolnictwie, w tym omówienie takich tematów jak:
  - choroby układu mięśniowo-szkieletowego w rolnictwie, leśnictwie i ogrodnictwie;
  - ryzyka związane ze stosowaniem substancji chemicznych w rolnictwie;
  - edukacja i szkolenia w zakresie BHP;
  - bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji bioenergii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW) jest jednostką badawczą podległą Ministrowi Zdrowia, zajmującą się realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia ludności wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem oceny zagrożeń dla zdrowia osób zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym i przemyśle drzewnym. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Kierunków Rolniczych i Nauk Pokrewnych (International Association of Students in Agricultural and Related Sciences [IAAS]) jest wiodącą, apolityczną organizacją studencką typu non-profit, skupiającą młodych ludzi zorientowanych na edukację w szeroko pojętym rolnictwie (nauki przyrodnicze, ochrona środowiska, technologia żywności, architektura krajobrazu, ekonomia i wiele innych). Bezrobocie sezonowe – rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacji roślin itp. Występuje w zakładach pracy sezonowej np. w budownictwie, rolnictwie i innych. Sezonowy charakter ma również bezrobocie absolwentów, których wejście na rynek pracy dokonuje się stopniowo i jest związane z terminem zakończenia nauki w szkołach. Wynika również z sezonowości produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki, uzależnionych od warunków klimatycznych.

  Grabie – narzędzie ręczne, stosowane w rolnictwie i ogrodnictwie, występujące w kilku różnych odmianach i wykonaniach: Geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych - ulepszenie warunków produkcji i pracy w rolnictwie i leśnictwie, a także popieranie ogólnej kultury rolnej oraz ogólnego rozwoju wsi poprzez dostępne działanie urządzeniowe.

  Narzędzia rolnicze – specjalne urządzenia techniczne (narzędzie) używane w rolnictwie w celu ułatwienia lub mechanizacji procesu produkcji rolnej. Elementy robocze tych narzędzi mogą w trakcie pracy pozostawać nieruchome lub dzięki oporowi stwarzanemu przez podłoże w trakcie ich pracy mogą obracać się wokół osi, np. brona talerzowa. Nieruchomość rolna - nieruchomość gruntowa, której grunty są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji sadowniczej, ogrodniczej, oraz rybnej, leśnej i pszczelarskiej. Nieruchomości te są położone poza terenem miast i posiadają określoną przez ustawodawcę powierzchnię minimalną. Taka definicja nieruchomości rolnej zawarta jest w kodeksie cywilnym. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003 roku zawęża tę definicję, wyłączając nieruchomości położone na obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele inne niż rolne.

  Agronomia (z gr. agronomos = zarządzający majątkiem) – termin określający całość teoretycznej i praktycznej wiedzy o rolnictwie łącznie ze znajomością zarządzania gospodarstwem. Wraz z rozwojem nauk rolniczych zakres agronomii uległ zawężeniu do uprawy roli i roślin. Zaprawa do zboża – stosowany w rolnictwie grzybobójczy środek chemiczny do dezynfekcji ziarna oraz nasion warzyw i roślin przed wysianiem.

  Snop, snopek, zbieranka – w rolnictwie zebrane, ułożone równolegle i związane źdźbła zbóż, lnu, traw. Stosowanie snopów ułatwiało transport i przechowywanie niewymłóconego zboża.

  Dodano: 26.11.2012. 15:37  


  Najnowsze