• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Cyberforensics 2011 - Międzynarodowa konferencja nt. cyberprzestępczości, zabezpieczeń i cyfrowej analizy kryminalistycznej, Glasgow, Wlk. Brytani

  09.12.2010. 17:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 28 czerwca 2011 w Glasgow, Wlk. Brytania, odbędzie się konferencja zatytułowana "Cyberforensics 2011 - Międzynarodowa konferencja nt. cyberprzestępczości, zabezpieczeń i cyfrowej analizy kryminalistycznej".

  Cyberprzestępoczość to termin na określanie wykorzystania komputera lub sieci do takich działań jak oszustwa finansowe, piractwo komputerowe, ataki wirusowe czy kradzież informacji. Tego typu działalność staje się coraz powszechniejsza i może mieć swoje źródła w każdym kraju oraz być skierowana przeciwko osobom lub organizacjom w innych częściach świata.

  Dziedzina zabezpieczeń obejmuje wszelkie aspekty działań politycznych, technicznych i innych, których celem jest ochrona systemów, usług i danych w kontekście organizacji lub gospodarstwa domowego. Cyfrowa analiza kryminalistyczna to zastosowanie analizy i technik śledczych do określenia obecności i natury działalności przestępczej opartej na wykorzystaniu komputera (lub technologii).

  W czasie konferencji poruszane będą m.in. następujące, konkretne tematy:
  - analiza i rekonstrukcja scenariusza cyberprzestępstwa;
  - techniki zbierania, poszukiwania, analizowania, kojarzenia i zachowywania dowodów;
  - opracowywanie profilu ofiary;
  - monitorowanie i reagowanie na zdarzenia;
  - narzędzia i techniki do kryminalistycznej analizy sieci;
  - metodologie cyfrowej analizy kryminalistycznej;
  - analiza kryminalistyczna urządzeń mobilnych i osadzonych;
  - narzędzia programistyczne i aplikacje do analizy kryminalistycznej;
  - analiza i modelowanie strategii ataku;
  - kwestie prywatności, prawne i legislacyjne;
  - architektury i procesy wspierane analizą kryminalistyczną;

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Studium wykonalności (ang. feasibility study) - składa się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej. Analiza zależnościowa – podobnie jak analiza frazowa, typ analizy języka naturalnego, w którym struktura badanego zdania determinowana jest poprzez relacje zachodzące pomiędzy wyrazami znaczącymi, a im podrzędnymi. Cechą charakterystyczną analizy zależnościowej jest to, że nie wymaga ona ścisłego szyku zdania do określenia jego struktury. W omawianym modelu analizy zależności grupowane są według podziału na części mowy. Analiza finansowa jest obok analizy techniczno-ekonomicznej elementem analizy ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne itp.

  Fenris to zestaw narzędzi służących do analizy programów, debugowania, analizy protokołów, inżynierii wstecznej, audytów bezpieczeństwa i wielu innych. Analiza dwuzmiennowa - (bivariate analysis); analiza dwóch zmiennych wykonywana jednocześnie. Celem analizy jest określenie empirycznej relacji między tymi zmiennymi. Taka analiza może polegać na tworzeniu tabeli krzyżowej albo na obliczeniu współczynnika korelacji.

  LALR – metoda wstępującej analizy składniowej, działająca na zasadzie przesunięcie-redukcja, jeden z rodzajów analizy typu LR (ang. reads input from Left to right and produces a Rightmost derivation), czyli "czyta wejście od lewej do prawej i wytwarza prawostronne wyprowadzenie". Vibhajjavāda – (pali. Vibhajja - analiza + vada - nauka, szkoła, doktryna). Całą nazwę można rozumieć jako "nauka analizy" lub jako "szkoła analizy". To zbiorcza nazwa buddyjskich szkół promujących analizę jako podstawowe narzędzie rozwijania wglądu. Zwano ich także "Rozróżniającymi".

  Analiza programów – badanie programów komputerowych gotowych do uruchomienia lub w postaci kodów źródłowych. Analiza w trakcie działania programu nazywa się analizą dynamiczną, natomiast badanie bez uruchamiania programu nazywa się analizą statyczną. Najważniejszymi zastosowaniami analizy programów jest znajdowanie i usuwanie przyczyn ich błędnego działania (debugowanie), poprawianie jakości programów (optymalizacja) oraz poznawanie szczegółów zasad działania programu (reverse engineering). Analiza sektorowa - stanowi jeden z pięciu etapów analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa. Jej celem jest ocena atrakcyjności inwestycji w zależności od sektora gospodarki, do którego należą poszczególne spółki.

  Analiza wskaźnikowa jest częścią analizy finansowej, będącą rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdań finansowych. Zadaniem analizy wskaźnikowej jest dostarczenie informacji o operacjach gospodarczych, funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, a przede wszystkim jego kondycji finansowej. Informacje te są wykorzystywane przez kierownictwo w procesie zarządzania, a także przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, inwestorów, audytorów itp.

  Metaanaliza – pojęcie z zakresu analizy danych, określające wtórne odkrywanie wiedzy metodą uogólniania informacji zawartych w publikacjach czy źródłach pierwotnych.

  Analiza przestrzenna to procedura wykonywana na danych geograficznych z użyciem technik i metod dostępnych w oprogramowaniu do Systemów Informacji Geograficznej mająca na celu pozyskanie nowej informacji geograficznej. Analiza przestrzenna złożona jest zazwyczaj z wielu mniejszych operacji, które należy wykonać w określonej kolejności. Bardzo często analizy przestrzenne wykonywane są w celu odpowiedzi na konkretne pytanie przy pewnych założeniach, np. Pokaż obszary położone w odległości nie większej niż X metrów od szkół podstawowych, których wartość jest mniejsza niż Y złotych za metr kwadratowy. Hans Hahn (ur. 27 września 1879 w Wiedniu, zm. 24 lipca 1934 tamże) – matematyk austriacki, włożył istotny wkład w rozwój topologii, analizy funkcjonalnej, analizy rzeczywistej i rachunku wariacyjnego.

  Podsystem analityczny marketingu – składa się z metod i technik, wykorzystywanych do analizy, zebranych danych, ujętych w zbiory banków metod i banków modeli analitycznych o postaci sformalizowanej bądź niesformalizowanej, opisujących (modelujących) konkretne procesy występujące bądź realizowane przez przedsiębiorstwo. Kompleksometria - dział analizy miareczkowej w którym oznacza się substancje w reakcji z czynnikami kompleksującymi. Jako pierwszy tę metodę analizy ilościowej wykorzystał Justus von Liebig w roku 1851, miareczkował on jony cyjankowe mianowanym roztworem azotanu srebra. Analizę wykorzystującą tworzenie kompleksów rozwinął Gerold Schwarzenbach odkrywając kompleksotwórcze właściwości kwasków aminopolikarboksylowych.

  Epikryza (łac. epicrisis) - termin medyczny, służący do określenia analizy postępowania lekarskiego, wydawanego po zakończeniu całego postępowania z chorym na wszystkich etapach procesu diagnostyczno-leczniczego. Obejmuje więc zwięzłe podsumowanie danych z: Analiza kryminalna - poszukiwanie relacji pomiędzy informacjami dotyczącymi zdarzeń o charakterze przestępczym, osób związanych z nimi oraz danymi pochodzącymi z innych źródeł i wykorzystanie ich przez organy ścigania i sądy. Analiza kryminalna stosowana jest w szczególności w sprawach wielowątkowych, rozległych terytorialnie, obejmujących swoim zakresem znaczną liczbę zdarzeń lub podmiotów (np. dotyczących dużych grup przestępczych) charakteryzujących się rozległą strukturą powiązań przestępczych, w których zawodzą tradycyjne metody śledzenia i kojarzenia faktów. Zastosowanie analizy kryminalnej pozwala na ustalenie lub przewidywanie powiązań pomiędzy zgromadzonymi faktami, co pozwala na budowanie, weryfikowanie i eliminację wersji śledczych.

  Dodano: 09.12.2010. 17:26  


  Najnowsze