• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Czwarty kongres chemiczny EUCheMS, Praga, Czechy

  17.07.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26 - 30 sierpnia 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się czwarty kongres chemiczny EUCheMS (4th EUCheMS Chemistry Congress).

  Chemia to nauka o materii, zwłaszcza jej reakcjach chemiczny, ale również o jej składzie, strukturze i właściwościach. Czasami nazywana jest "nauką centralną", ponieważ wiąże fizykę z innymi naukami przyrodniczymi, takimi jak geologia i biologia, będąc jednocześnie gałęzią nauk fizycznych, odrębną od fizyki. Chemia stanowi znaczący element życia codziennego, bowiem znaleźć ją można w spożywanej przez nas żywności, powietrzu, którym oddychamy i dosłownie w każdym przedmiocie, którego dotykamy.

  Wydarzenie zgromadzi naukowców i rozmaite grupy zawodowe zainteresowane tą nauką w celu przedyskutowania najnowszych prac badawczych i osiągnięć przełomowych w tej dziedzinie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Chemia (grec. χημεία – chemeia) – nauka badająca naturę i właściwości substancji, a zwłaszcza przemiany zachodzące pomiędzy nimi. Współcześnie wiadomo, że przemiany substancji wynikają z praw, według których atomy łączą się poprzez wiązania chemiczne w mniej lub bardziej trwałe związki chemiczne, a także praw według których wiązania pękają i tworzą się ponownie prowadząc do przemian jednych związków w drugie co jest nazywane reakcjami chemicznymi. Chemia zajmuje się także rozmaitymi właściwościami substancji wynikającymi bezpośrednio z ich budowy atomowej. Historia paleontologii – dzieje nauki o historii życia na Ziemi i organizmach kopalnych, obejmującej kilka wyodrębnionych dziedzin, tj. paleozoologia, paleobotanika, paleoantropologia i ściśle związanej z innymi naukami przyrodniczymi (np. geologia). Jej nazwa – paleontologia – pochodzi od greckich słów palaios (stary), ontos – życie oraz logos – nauka. Geotechnika jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię - w szczególności inżynierską, chemię, fizykę, mechanikę budowli, reologię etc.

  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – nauka o organizmach kopalnych, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z naukami biologicznymi i geologią, posługuje się często fizyką i chemią. Hydrofizyka, fizyka hydrosfery – nauka z pogranicza fizyki i hydrologii, zajmująca się badaniem właściwości fizycznych wód występujących w przyrodzie oraz procesów fizycznych zachodzących w każdym stanie skupienia wody w hydrosferze.

  Chemia środowiska (ang. environmental chemistry) - dziedzina chemii zajmująca się opisem zjawisk chemicznych zachodzących w środowisku przyrodniczym, związana głównie z trzema podstawowymi matrycami środowiska: atmosferą, wodą i glebą oraz relacjami pomiędzy nimi. Chemia środowiska staje się obecnie nauką interdyscyplinarną blisko związaną z biologią, geografią i fizyką. Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie chemii – laureaci nagrody przyznawanej corocznie osobom (1–3 rocznie), które dokonały odkrycia naukowego lub wynalazku w dziedzinie chemii (jednej z pięciu różnych dziedzin), wyświadczając tym największe dobrodziejstwo ludzkości; kryterium oceny osiągnięć kandydatów do Nagrody Nobla sformułował Alfred Nobel (1833–1896) w swoim testamencie. Fundusz nagród pochodzi z odsetek od majątku fundatora, którym zarządza Fundacja Nobla. Decyzje w sprawach wyróżnień podejmuje Królewska Szwedzka Akademia Nauk, zgodnie ze ściśle opisaną procedurą. Ceremonie wręczania nagród odbywają się od roku 1901, 10 grudnia kolejnych lat, co jest uhonorowaniem rocznicy śmierci fundatora (10 grudnia 1896).

  Badawcze systemy pomiarowe: Systemy obserwacyjne poznawcze (systemy obserwacyjne badawcze) stosuje się głównie w badaniach naukowych, ich celem jest doświadczalna weryfikacja hipotez naukowych. Zbiór otrzymywanych informacji jest z reguły wyprowadzany poza strukturę systemu dla operatora kierującego eksperymentem. Systemy takie wykorzystuje się w wielu dziedzinach nauki takich jak: elektronika, fizyka, chemia, mechanika, biologia, medycyna i inne... Psychotronika – interdyscyplinarna dyscyplina badawcza, utworzona w 1973 roku na I Międzynarodowym Kongresie Badań Psychotronicznych w Pradze, na którym podjęto decyzję o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad różnymi – niezbadanymi dotąd, bądź kategorycznie odrzuconymi przez naukę – zjawiskami.

  Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  Fizyka plazmy - to dziedzina fizyki zajmująca się badaniem i nauką o plazmie (rozrzedzonych gazach zjonizowanych) i zjawiskach z nią spokrewnionych.

  Analog - związek chemiczny, w którym jeden lub kilka atomów zostało zastąpionych innymi atomami w stosunku do związku macierzystego, natomiast struktura pozostała niezmieniona.

  Dodano: 17.07.2012. 15:26  


  Najnowsze