• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga konferencja na temat biologii systemowej i nowych technik sekwencjonowania, Triest, Włochy

  28.09.2011. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2-4 listopada 2011 r. w Trieście odbędzie się druga konferencja na temat biologii systemowej i nowych technik sekwencjonowania.

  Biologia systemowa, wykorzystująca duże ilości danych biologicznych oraz technik modelowania ilościowego i symulacji, pozwala uzyskać globalny obraz życia biologicznego, który wykracza poza klasyczne podejścia redukcjonistyczne. Jednocześnie szybko rozwijają się nowe technologie sekwencjonowania, dostarczające pełnych informacji o genomie i nowych funkcjach genomicznych, takich jak regiony intergeniczne, różnice w liczbie kopii (CNV) itp.

  W konferencji wezmą udział specjaliści różnych dyscyplin naukowych związanych z biologią systemową i nowymi technologiami sekwencjonowania. Wydarzenie będzie forum wymiany pomysłów oraz okazją do zastanowienia się nad wspólnymi obszarami tych dziedzin.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Medycyna personalna – gałąź medycyny, zajmująca się projektowaniem i zastosowaniem terapii indywidualnie dopasowanej do potrzeb i profilu genetycznego pacjenta. Rozwija się od początku XXI wieku, dzięki powstaniu metod sekwencjonowania DNA oraz gwałtownemu spadkowi kosztów tych technik, co umożliwia przewidzenie, jak chory zareaguje na leczenie. Genotypowanie oznacza określanie lub sprawdzanie za pomocą technik molekularnych (np. sekwencjonowania) sekwencji nukleotydowej określonych rejonów DNA (genów lub ich fragmentów), lub zmian w tych rejonach (mutacji, polimorfizmów) między innymi celem identyfikowania poszczególnych genotypów.

  Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Elsevier, składające się z dziewięciu wyspecjalizowanych sekcji tematycznych, w ramach których wydawanych jest łącznie 100 numerów czasopisma rocznie. Czasopismo publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biochemii, biofizyce, biologii molekularnej, komórki oraz systemowej, genomice, bioinformatyce, metabolomice i proteomice. Czasopismo publikuje w języku angielskim.

  Kooptacja (biologia) - termin w biologii ewolucyjnej oznaczający proces przysposabiania się - w procesie ewolucji - pewnych istniejących już, złożonych struktur do nowych funkcji, np. skrzydło powstające u owadów z narządów wymiany gazowej, u kręgowców z kończyn przednich. Acianthera – rodzaj z rodziny storczykowatych (Orchidaceae) obejmujący głównie gatunki zaliczane do Pleurothallis. Wyodrębniony został na podstawie wyników sekwencjonowania DNA.

  Sekwencjonowanie (ang. sequencing) – w biologii ustalanie kolejności elementarnych podjednostek tzw. monomerów w biopolimerach najczęściej kwasach nukleinowych i białkach. Ustalanie budowy złożonych polisacharydów bywa także zaliczane do sekwencjonowania, pomimo ich rozgałęzionej, a niekiedy cyklicznej struktury. Richard Charles Lewontin (ur. 29 marca 1929) - amerykański biolog, genetyk i komentator społeczny. Jest jednym z twórców matematycznych podstaw genetyki populacyjnej, pionierem nowych technik badawczych w zakresie biologii molekularnej, takich jak elektroforeza żelowa, stosowanych do badania zmienności genetycznej. Lewontin jest uważany za jednego z twórców dziedziny nauki zajmującej się ewolucją molekularną.

  E-Technik (niem. Entwicklungskinesiologischer Technik), Metoda Hankego - metoda rehabilitacji stosowana w leczeniu zaburzeń nerwowo-mięśniowych.

  Ewolucyjna biologia rozwoju (ang. evolutionary developmental biology, w skrócie evo-devo) – dział biologii stanowiący nowoczesną syntezę biologii ewolucyjnej i biologii rozwoju, zajmujący się analizą i porównywaniem procesów rozwojowych organizmów żywych w celu określenia pokrewieństwa między nimi i zbadania ewolucji tych procesów. Evo-devo szuka odpowiedzi na pytania o ewolucję rozwoju embrionalnego, wpływ modyfikacji rozwoju na powstawanie nowych cech, rolę plastyczności rozwojowej w ewolucji, wpływ środowiska na rozwój i ewolucję itp. Powstała z połączenia embriologii porównawczej i genetyki ewolucyjnej.

  Medycyna molekularna – dziedzina medycyny wyłaniająca się z potrzeby rozwoju medycyny spersonalizowanej i oparta na metodologii biologii molekularnej, mającej zastosowanie w działach związanych z biologią medyczną takich jak: biotechnologia, biochemia, biofizyka, biologia komórki, bioinżynieria, biologia systemowa, bioinformatyka, nanotechnologia, terapia genowa. Rozwój nowej dziedziny został zapoczątkowany publikacją Linusa Pulinga z roku 1949, dotyczącą różnic miedzy hemoglobiną osób zdrowych i hemoglobiną u chorych na anemię sierpowatą. Nanobiotechnologia (lub bionanotechnologia) – dziedzina nanotechnologii na pograniczu biologii i biochemii. Zajmuje się przede wszystkim badaniem istniejących nanostruktur, umożliwiając ich wykorzystanie na skalę przemysłową, ale również tworzeniem nowych metod badawczych biologii.

  Botanika (biologia roślin; gr. botanē = zieleń, owoc, roślina) – dział biologii zajmujący się roślinami. Obejmuje całokształt wiedzy o świecie roślin i związanych z nimi zjawiskach. Szeroki zakres problematyki jest przyczyną wyodrębniania licznych, w różnym stopniu samodzielnych działów, wymagających stosowania swoistych metod i technik badawczych.

  Dodano: 28.09.2011. 16:17  


  Najnowsze