• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Druga konferencja nt. kontrowersji wokół szczepienia dorosłych, Monachium, Niemcy

  04.01.2013. 22:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 14 - 17 lutego 2013 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się Druga konferencja nt. kontrowersji wokół szczepienia dorosłych (The Second Conference on Controversies in Vaccination in Adults).

  Szczepionki przyczyniły się do wielu globalnych sukcesów publicznej opieki zdrowotnej, takich jak zwalczenie ospy wietrznej i znaczące ograniczenie innych, poważnych infekcji, np. polio czy odry. Mimo to szczepionki od dawna są przedmiotem wielu kontrowersji etycznych. W przypadku osób dorosłych szczepienia mają chronić przed chorobami, absencją w pracy, hospitalizacją, a nawet śmiercią. Jednak średnie wskaźniki szczepienia w zakresie immunizacji przeciwko chorobom zakaźnym wśród dorosłych są istotnie niższe niż w innych grupach wiekowych.

  Z biegiem lat dziedzina szczepień osób dorosłych znacznie się rozrosła pod względem danych klinicznych i podstawowych oraz powiązanej z nią technologii. W świetle problemu chorób osiągających rozmiary epidemiologiczne, możliwości leczenia odbiegły w rozmaity sposób od głównego nurtu. Taki rozwój wydarzeń stworzył potrzebę podjęcia debaty na temat wielu kontrowersyjnych zagadnień w celu wypracowania wniosków klinicznych.

  Konferencja zgromadzi naukowców i badaczy zajmujących się tą dziedziną w celu przedyskutowania nierozwiązanych dylematów klinicznych i terapeutycznych oraz osiągnięcia porozumienia, co do różnych kwestii w kontekście medycyny opartej na dowodach naukowych i opinii ekspertów. Wydarzenie ma zaowocować rozwiązaniami i jednoznacznymi zaleceniami dla lekarzy.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Teleiofilia (z greckiego τέλειος, teleios = dorosły i φιλία, philia = miłość, przyjaźń) – określenie preferencji seksualnych, polegających na odczuwaniu pociągu seksualnego do osób dorosłych. Termin został zastosowany przez Raya Blancharda w roku 2000, w celu rozróżnienia osób zainteresowanych kontaktami seksualnymi z dorosłymi od pedofilów niezależnie od preferencji względem płci. Dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców(DDRR) - jest to zespół pewnych cech, zachowań u części dorosłych osób, których rodzice się rozwiedli. Do najczęściej występujących zachowań dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców zalicza się np.: Niepożądane odczyny poszczepienne (NOP) – każde zaburzenie stanu zdrowia, jakie występują po szczepieniu. Mogą one być wynikiem indywidualnej reakcji organizmu człowieka szczepionego na podanie szczepionki, błędu podania szczepionki, złej jej jakości bądź zjawisk od szczepienia niezależnych, a tylko przypadkowo pojawiających się po szczepieniu.

  Konferencja w Montrealu – II światowa konferencja, która odbyła się w 1960 r., pod hasłem „Edukacja dorosłych w zmieniającym się świecie”. Celem konferencji była ocena głębokich przemian, jakie dokonały się w ostatnim dziesięcioleciu w wyniku dekolonizacji, eksplozji demograficznej, postępu technicznego. Ważną rolę w konferencji odegrali delegaci nowych państw Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej, którzy na światło dzienne wydobyli problem analfabetyzmu, przyczyniając się w ten sposób do redefinicji edukacji dorosłych. Konferencja w Elsinorze (Dania) – odbyła się w 1949 r.; po raz pierwszy poruszono problemem edukacji dorosłych jako autonomicznego obszaru oświaty. Uczestnikami byli przede wszystkim, przedstawiciele Europy Zachodniej (54 delegatów z 14 krajów europejskich na 79 uczestników konferencji), którzy swoją uwagę skoncentrowali na sytuacji oświaty dorosłych reprezentowanego kontynentu w kontekście odbudowy i rodzącej się demokracji. W nowych warunkach za cel oświaty dorosłych przyjęto: „pomoc i popieranie ruchów, których zadaniem jest stworzenie kultury powszechnej i zlikwidowanie przeciwieństw pomiędzy tak zwaną kulturą masową i elitarną”. Najbardziej wymiernym rezultatem konferencji było zainicjowanie międzynarodowej współpracy na rzecz edukacji dorosłych.

  Edukacja dorosłych – kształcenie umiejętności, postaw i zachowań osób dorosłych podejmowane z powodu chęci rozwoju, dostosowania i zmiany kompetencji oraz kwalifikacji do przemian społeczno-gospodarczych. Konferencja w Hamburgu – V światowa konferencja odbyła się w 1997 r., pod hasłem „Uczenie się dorosłych kluczem do XXI wieku”. Potwierdziła ona aktualność koncepcji edukacji ustawicznej i nadała jej status polityczno-oświatowej strategii XXI wieku.

  Theodorus "Theo" Heemskerk (ur. 20 lipca 1852, zm. 12 czerwca 1932) – holenderski polityk, premier i minister spraw wewnętrznych. Syn Jana Heemskerka, członek Partii Antyrewolucyjnej. Znany z wprowadzenia ustaw dotyczących szczepień i przeciwdziałania biedzie. Pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis) – duży, drapieżny gatunek chrząszcza przystosowany do życia w środowisku wodnym. Larwy osiągają rozmiar do 7 cm, postać dorosła do 3,5 cm. Spośród ponad 150 gatunków chrząszczy wodnych występujących w Polsce, jedynymi osiągającymi większe rozmiary osobnikami dorosłymi jest kałużnica czarnozielona i pływak szerokobrzeżek .

  Kwestionariusz osobowości NEO (NEO Personality Inventory; NEO-FFI) - kwestionariusz osobowości skonstruowany w celu badania osobowości pośród ludzi dorosłych bez zaburzeń klinicznych. Mierzy on czynniki pięciostopniowego modelu osobowości. Kwestionariusz obejmuje pięć głównych wymiarów:

  Game Learning (GL), inaczej Game based learning (GBL) to nurt, w którego obszar wpisują się edukacyjne gry dla dorosłych. Cyfrowy game learning to wyspecjalizowane platformy – symulatory rzeczywistości dla dorosłych mające na celu edukację, szkolenie i kształtowanie umiejętności – przede wszystkim praktycznych, powiązanych z różnymi dziedzinami gospodarki. Najistotniejszą cechą game learningu jest zestawienie wiedzy teoretycznej przekazywanej użytkownikowi podczas szkolenia oraz możliwości jej realnego zastosowania w czasie rzeczywistym. Dzięki oparciu aplikacji na realnych zdarzeniach każda decyzja użytkownika ma wpływ na dalszy scenariusz i rozwój sytuacji. Istotę game learningu w skrócie można przekazać następująco: poważna nauka + interaktywna zabawa = game learning.

  Serokonwersja to rozwój wykrywalnych, specyficznych, skierowanych przeciw mikroorganizmom przeciwciał w surowicy krwi, powstałych na skutek zakażenia lub szczepienia. Serologia (badanie na obecność przeciwciał) jest używana do określenia obecności przeciwciał. Przed serokonwersją, badania krwi na przeciwciała są seronegatywne; po serokonwersji, badania krwi na przeciwciała są seropozytywne. Szczepionka – preparat pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci poszczepiennej. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna).

  Czasopismo EDUKACJA DOROSŁYCH do 1993 roku było kwartalnikiem wydawanym przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, od 2008 roku jest półrocznikiem. Tematyka czasopisma to kształcenie i wychowywanie osób dorosłych. Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Dodano: 04.01.2013. 22:17  


  Najnowsze