• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty letnie nt. systemów optymalizacji i wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw, Portalegre, Portugalia

  26.11.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 21 lipca 2013 r. w Portalegre, Portugalia, odbędą się Drugie międzynarodowe warsztaty letnie nt. systemów optymalizacji i wspomagania procesów decyzyjnych w łańcuchach dostaw (Second International Summer Course on Optimization and Decision Support Systems for Supply Chains).

  W Europie i na świecie systemy wspomagania procesów decyzyjnych (DSS) są dobrze znane w kontekście łańcuchów dostaw (SC). Łączą one dane i inteligencję, wspomagają podejmowanie możliwie najlepszych decyzji i zapewniają minimalizację niepewności przewidywań. Stąd też optymalizacja dyskretnych decyzji w niepewnym środowisku jest koniecznością. Aby wspomagać stabilność dyskretnych decyzji poprzez techniczne miary ryzyka, nieodzowne są metody ścisłe i przybliżeniowe.

  Warsztaty poświęcone będą modelowaniu i optymalizacji sieci obiektów produkcyjno-dystrybucyjnych z uwzględnieniem strumieni przepływów materiałowych i finansowych w wielopoziomowych strukturach; podjęta zostanie też problematyka podejścia do łańcuchów dostaw (SC) opartego na "zielonej" logistyce.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  System wspomagania decyzji (ang. Decision Support System (DSS)) – system dostarczający informacji i wiedzy, wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, głównie przez kierownictwo średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych. W efekcie wykorzystania systemów DSS uzyskujemy raporty i zestawienia, które dostarczane są kierownictwu w ramach systemów informowania kierownictwa (Executive Information Systems (EIS)). Dlatego też często systemy DSS określane są jako specjalizowana forma EIS. Drzewo decyzyjne – graficzna metoda wspomagania procesu decyzyjnego, stosowana w teorii decyzji. Algorytm drzew decyzyjnych jest również stosowany w uczeniu maszynowym do pozyskiwania wiedzy na podstawie przykładów. Proces decyzyjny to określony proces myślowy lub sztuczny który realizuje funkcje podejmowania decyzji (istotne rozróżnienie zaproponowane przez Gadomskiego, 1986, ang. - def. procesu i funkcji). Ta sama decyzja w tej samej sytuacji może być produktem innych procesów decyzyjnych.

  Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management (SCM)) – rozwiązania informatyczne, które służą przedsiębiorstwu do zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw. Dzięki nim możliwa jest synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami, co wyraźnie ułatwia firmie dostosowanie się do określonego popytu rynkowego. Zajmują się przepływem informacji, produktów i usług. Wewnętrzne SCM obejmuje zagadnienia związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją. Zewnętrzne SCM integruje przedsiębiorstwo z jego dostawcami i klientami. Psychologiczna teoria decyzji jest systemem twierdzeń o zachowaniu się człowieka w czasie rozwiązywania zadań decyzyjnych. Przy analizie i wyjaśnianiu czynności, jakie człowiek podejmuje w procesie decyzyjnym, uwzględnia się strukturę zadań decyzyjnych oraz strukturę cech decydenta. Wykorzystuje rezultaty badań empirycznych w celu tworzenia modeli matematycznych opisujących procesy decyzyjne.

  Liniowa Cząstkowa Informacja (zwana po angielsku teorią Linear Partial Information lub po prostu teorią LPI) - jest metodą podejmowania decyzji, bazujących na niepełnej informacji. Teoria LPI została opracowana w roku 1970 przez polsko-szwajcarskiego matematyka Edwarda Koflera (1911 - 2007) dla uproszczenia procesów decyzyjnych. W porównaniu z innymi metodami system LPI jest prostszy algorytmicznie i bardziej praktyczny, szczególnie w procesach decyzyjnych. Zamiast stosowania często wątpliwych funkcji charakterystycznych decydent linearyzuje jakikolwiek element niepewności przez wprowadzenie liniowych ograniczeń elementów niepewności: rozkładów prawdopodobieństw albo średnich ważonych. W procesie LPI decydent linearyzuje wszelkie elementy niepewności zamiast wprowadzać funkcje charakterystyczne. Linearyzacji dokonuje się przez wprowadzanie stochastycznych lub niestochastycznych zależności LPI. Układy mieszane składające się ze stochastycznych i niestochastycznych elementów niepewności są najczęściej podstawą procesu LPI. Stosując metodę LPI można rozwiązać niepewną sytuację decyzyjną opierając się na liniowej logice rozmytej (ang.: Fuzzy Logic). Model referencyjny łańcucha dostaw (ang. Supply Chain Operation Reference-Model, skr. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez organizację SCC (Supply-Chain Council), który służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego pierwsza wersja powstała jesienią 1996 roku.

  Zautomatyzowany wóz dowodzenia Łowcza-3 – mobilne stanowisko dowodzenia obroną przeciwlotniczą na szczeblu pułku lub dywizjonu przeciwlotniczego. Wyposażone jest w aparaturę do efektywnego wspomagania procesu oceny zagrożenia i optymalizacji podejmowanych decyzji, określanego jako automatyzacja dowodzenia. Pojazd ten jest zbudowany na lekkim, opancerzonym pojeździe gąsienicowym MT-LB zdolnym do poruszania się w każdym terenie oraz do pokonywania przeszkód wodnych. Ciągłość zasilania - (ang. continuity of supply) jest to zdolność sieci przesyłowej i rozdzielczej do zapewnienia uzgodnionej wielkości dostawy lub odbioru energii elektrycznej o określonej jakości i niezawodności. Ciągłość dostaw i odbioru energii związana jest ze zbilansowaniem podaży mocy ze źródeł wytwórczych i z innych sieci z zapotrzebowaniem podmiotów przyłączonych do sieci. Ciągłość dostaw i odbioru energii przedsiębiorstwo sieciowe zapewnia przez utrzymanie odpowiednich rezerw i odpowiedniej struktury sieci.

  Kryterium oceny decyzji - to pojęcie z zakresu teorii decyzji, oznaczające przyporządkowanie każdej dopuszczalnej decyzji, ilościowej lub jakościowej oceny korzyści, wynikających z podjęcia takiej decyzji. Często kryterium oceny nazywane jest celem decyzji.

  Portalegre to miejscowość w Portugalii, leżąca w dystrykcie Portalegre, w regionie Alentejo w podregionie Alto Alentejo.

  Witold Bielecki (ur. 1949) – polski ekonomista, rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu informatyki, menedżerskich (biznesowych) gier symulacyjnych, modeli symulacyjnych, zarządzania operacyjnego, systemów wspomagania decyzji oraz przedsiębiorczości w wirtualnym środowisku. Współautor dwóch komputerowych symulacyjnych gier menedżerskich (Manager i Administ) oraz pakietu multimedialnego dla treningu przedsiębiorców. Jako profesor wizytujący prowadził zajęcia na licznych uczelniach w USA, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Białorusi. Współtwórca programu MBA w Mińsku (Białoruś). Technologia chemiczna – dyscyplina naukowa z pogranicza dziedzin nauk technicznych i chemicznych, która zajmuje się – wraz z inżynierią chemiczną i procesową – metodami przekształcania różnorodnych surowców w użyteczne produkty; odgrywa ważną rolę np. w czasie wprowadzania nowych wyrobów i nowych technologii, modernizacji i optymalizacji warunków prowadzenia znanych procesów (z uwzględnieniem zagadnień ochrony środowiska), opracowywania metod monitorowania i automatycznej kontroli przebiegu procesów.

  Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy (nazywany też wojną gazową) – odnosi się do wielu sporów pomiędzy rosyjskim dostawcą gazu Gazpromem, a Ukrainą, szczególnie w zakresie dostaw gazu ziemnego, jego cen i długów. Spory te są zagrożeniem dostaw gazu do wielu krajów europejskich, które są zależne od rosyjskiego gazu ziemnego. Apollogic Sp. z o.o. – spółka powstała w 2006 r. i prowadzi działalność związaną z konsultingiem biznesowym, systemami wspomagającymi podejmowanie decyzji strategicznych oraz wspieranie procesów sprzedażowych. Spółka zajmuje się świadczeniem usług informatycznych i doradczych dla dużych i średnich przedsiębiorstw z sektora usług, produkcji przemysłowej i handlu.

  Dodano: 26.11.2012. 15:26  


  Najnowsze