• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Drugie międzynarodowe warsztaty: ontologie spotykają się z zaawansowanymi systemami informacyjnymi (OAIS), Genua, Włochy

  28.03.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 1 - 4 września 2013 r. w Genui, Włochy, odbędą się Drugie międzynarodowe warsztaty: ontologie spotykają się z zaawansowanymi systemami informacyjnymi (OAIS) (The Second International Workshop on Ontologies meet Advanced Information Systems).

  Systemy informacyjne to dane wrażliwe i ważne informacje, które wspomagają codzienną działalność biznesową i procesy decyzyjne. Ontologia zapewnia dodatkowe możliwości w obsłudze eksplicytnej semantyki poprzez koncepcje, dane i modele, budując w ten sposób nowe interfejsy użytkownika albo uzgadniając dane i/lub modele z elementami zewnętrznymi. Często wymaga to swego rodzaju inżynierii wstecznej, aby semantyka danych stała się eksplicytna.

  Obecnie ontologia ma za zadanie podniesienie poziomu eksplicytności informacji w różnych obszarach badań i zastosowań. Wykorzystywana jest w szerokim spektrum zastosowań: sieć semantyczna, integracja informacji, projektowanie baz danych, e-biznes, magazyny danych, przeszukiwanie danych, interoperacyjność systemów, weryfikacja formalna. W ciągu ostatnich pięciu lat pojawiły się różne interakcje pomiędzy ontologią a systemami informacyjnymi.

  Wydarzenie stworzy uczestnikom okazję do wymiany pomysłów oraz omówienia wkładu ontologii w budowanie wysokiej jakości systemów informacyjnych, a także do zaprezentowania nowych osiągnięć badawczych i technologicznych, które korzystają z ontologii na niemal wszystkich etapach cyklu życia systemu informacyjnego.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Mereologia jest to trzeci z tzw. systemów Leśniewskiego (obok prototetyki i ontologii), dla którego prototetyka i ontologia są systemami wcześniejszymi. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe. Adapter międzymaszynowy ADM 305/1 – urządzenie zewnętrzne przeznaczone do tworzenia połączeń wielu komputerów serii Odra 1300, umożliwiających wymianę informacji między połączonymi systemami komputerowymi. Wymiana ta polegała na tym, że program komputerowy uruchomiony na jednym z komputerów miał możliwość wysyłania bądź odbierania danych, tak jak z urządzeń zewnętrznych, które w tym przypadku, w rzeczywistości, stanowiło pewien obszar danych w pamięci drugiego komputera, połączonego z pierwszym za pomocą tego adaptera. Ponadto dla modelu Odra 1305 adapter ADM 305/1 dawał także możliwość bezpośredniej wymiany informacji między dwoma programami uruchomionymi równocześnie na dwóch różnych, ale połączonych adapterem, komputerach.

  SWING (Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych) - format danych geodezyjnych służący do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych. Datagram – blok danych pakietowych przesyłany przez sieć komunikacyjną między komputerami lub abonentami sieci, zawierający wszelkie niezbędne informacje do przesłania danych z hosta źródłowego do hosta docelowego, bez konieczności wcześniejszej wymiany informacji przez te hosty. Podstawowa jednostka przesyłania danych w sieciach pakietowych, w których czas i kolejność dostarczenia kolejnych jednostek danych nie są gwarantowane.

  Usługa metakatalogu służy przepływowi danych między jednym lub więcej serwerem usług katalogowych i baz danych w celu zapewnienia synchronizacji danych. Jest ważną częścią systemów zarządzania tożsamością. Synchronizowane dane to zwykle profile użytkowników i informacje o polisach i autoryzacji. Większość implementacji metakatalogu synchronizuje dane do minimum jednego serwera usług katalogowych by zapewnić aplikacjom działającym w oparciu o katalogi, takim jak pojedyncze logowanie, dostęp do bieżących danych nawet jeśli źródłowe dane nie znajdują się w katalogu. Krajowy System Informacji o Terenie – zakładany jest i prowadzony przez Głównego Geodetę Kraju dla obszaru całego kraju, a na szczeblach województwa i powiatu, przez marszałka województwa i starostę. Dla tych obszarów zakłada się bazy danych zawierające stosowne dane, bazy metadanych obejmujące istniejące bazy danych systemów już istniejących, a także inne dane związane ze statusem prawnym systemu.

  Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) – to główny certyfikat dla specjalistów implementujących systemy baz danych Microsoft SQL Server i administrujących takimi systemami. Jest on odpowiedni dla osób, które opracowują projekty fizycznej bazy danych i logiczne modele danych, tworzą fizyczne bazy danych oraz usługi danych przy użyciu mechanizmu Transact-SQL, zarządzają bazami danych i utrzymują je, monitorują i optymalizują bazy danych oraz instalują i konfigurują serwer Microsoft SQL Server. Dane wrażliwe, dane sensytywne – termin potoczny, nie występujący w ustawie o ochronie danych osobowych, oznaczający grupę szczególnie chronionych danych osobowych.

  Wikipedystka:Wheel Systems: WHEEL Systems - spółka rozpoczęła swoją działalność w grudniu w 2004 roku z inicjatywy doświadczonych specjalistów z branży IT. Jako jedyna z pośród dostawców na polskim rynku specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochrony danych. WHEEL Systems oferuje również szeroką gamę usług związanych z budową systemów i technologii bezpieczeństwa, które obejmują m.in. konsultacje, doradztwo oraz projektowanie bezpiecznych i niezawodnych systemów teleinformatycznych, w tym bezpieczeństwo sieciowe, kryptograficzna ochrona danych oraz kontrola dostępu do informacji. Firma dostarcza na rynek autorskie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Specjalizuje się w dziedzinach uwierzytelnienia i autoryzacji użytkowników oraz kryptograficznej ochr]ony danych. W swoich produktach firma łączy innowacyjność, łatwość obsługi z silnymi mechanizmami bezpieczeństwa.

  System Informacji Geograficznej (GIS, ang. Geographic Information System) – system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego. Każdy system GIS składa się z: bazy danych geograficznych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz twórców i użytkowników GIS. W przypadku, gdy System Informacji Geograficznej gromadzi dane opracowane w formie mapy wielkoskalowej (tj. w skalach 1:5000 i większych), może być nazywany Systemem Informacji o Terenie (LIS, ang. Land Information System).

  Analiza danych – proces przetwarzania danych w celu uzyskania na ich podstawie użytecznych informacji i wniosków. W zależności od rodzaju danych i stawianych problemów, może to oznaczać użycie metod statystycznych, eksploracyjnych i innych. Geography Markup Language (GML) – oparty na XML język opracowany przez Open Geospatial Consortium do opisu danych przestrzennych. GML jest formatem wymiany danych pomiędzy różnymi aplikacjami systemów informacji geograficznej.

  Portal korporacyjny (ang. corporate portal) – zintegrowany interfejs użytkownika stanowiący rozwinięcie stron WWW, a służący wymianie informacji, zarządzaniu wiedzą w firmie oraz realizacji różnych transakcji biznesowych. Stanowi punkt dostępu do wszystkich zasobów informacyjnych oraz wykorzystywanych aplikacji. Integruje on systemy i technologie informatyczne, dane, informację i wiedzę, funkcjonujące w organizacji oraz jej otoczeniu, w celu umożliwienia użytkownikom spersonalizowanego i wygodnego dostępu do danych, informacji, wiedzy, stosownie do wynikających z ich zadań potrzeb, w dowolnym miejscu i czasie, w bezpieczny sposób i poprzez jednolity interfejs. Bardziej zaawansowane portale funkcjonują jako rozbudowane miejsce pracy (ang. workplace), gwarantujące pracę grupową oraz wymianę dokumentów. Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw.

  Duży Obiekt Znakowy (lub CLOB) jest kolekcją danych znakowych w Systemie zarządzania bazą danych. Obiekty CLOB są najczęściej przechowywane w wydzielonym miejscu, do którego odwołanie znajduje się w tabeli. Przykładowo systemy zarządzania bazą danych Oracle oraz DB2 dostarczają typu nazwanego wprost CLOB. Wiele innych systemów zarządzania bazą danych obsługuje w jakiejś formie ten typ danych często oznaczany jako text lub też long character.

  Dodano: 28.03.2013. 15:37  


  Najnowsze