• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiąte międzynarodowe warsztaty nt. modelowania z ograniczeniami i reformułowania, St Andrews, Wlk. Brytania

  20.08.2010. 17:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 6 września 2010 r. w St Andrews, Wlk. Brytania, odbędą się dziewiąte, międzynarodowe warsztaty nt. modelowania z ograniczeniami i reformułowania.

  Programowanie z ograniczeniami (CP) to skuteczna technologia do modelowania i rozwiązywania problemów kombinatorycznych. Jest to paradygmat programowania, który nie określa kroku ani sekwencji kroków do wykonania. Zamiast tego w CP wyszczególnia się właściwości rozwiązania, które należy znaleźć.

  W ostatniej dekadzie znacząca liczba badań naukowych była poświęcona modelowaniu i rozwiązywaniu problemów z ograniczeniami. CP jest teraz dojrzałą dziedziną, wykorzystywaną z powodzeniem w szerokim zakresie złożonych zastosowań praktycznych. Niemniej technologia ta jest obecnie dostępna jedynie dla garstki ekspertów. Aby CP znalazło szersze zastosowanie również wśród laików, potrzebne są dalsze badania w celu ułatwienia korzystania z tej technologii.

  Tematy warsztatów obejmą następujące zagadnienia:
  - interesujące problemy i sposoby modelowania ich;
  - poznanie zasad modelowania, które mogłyby posłużyć do ręcznego lub automatycznego formułowania modeli;
  - identyfikacja kryteriów do wykorzystania w ocenie modeli i inżynierii technik pragmatycznych, które upraszczają wybór i ewentualne łączenie modeli alternatywnych;
  - projektowanie języków modelowania wyższego poziomu i automatycznych technik reformułowania.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne). Programowanie zstępujące (projektowanie zstępujące) (ang. top-down design) - rozwiązanie programistyczne polegające na zdefiniowaniu problemu ogólnego poprzez podzielenie na podproblemy, które są dzielone na jeszcze mniejsze podproblemy aż do rozwiązań oczywistych, łatwych do zapisania. Następnie złożenie z rozwiązań podproblemów niższego rzędu rozwiązań problemów wyższego rzędu aż do całkowitego rozwiązania problemu. Modelowanie molekularne – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych.

  Unigraphics (od wersji 19 wprowadzono nową nazwę NX) jest zaawansowanym programem typu CAD/CAM/CAE, umożliwiającym projektowanie wyrobu parametrycznie lub nieparametrycznie, bryłowo lub powierzchniowo. W 18 wersji Unigraphicsa wprowadzono technologie Direct Modeling, który w wersji NX 6 zmienił nazwę na Synchronous Technology. Obydwie metodologie modelowania określić można mianem modelowania bezpośredniego, które najczęściej wykorzystuje się do pracy z modelami bez historii. Producentem od V.2008 roku jest firma Siemens PLM Software (poprzednio UGS). Inżynieria – działalność polegająca na projektowaniu, konstrukcji, modyfikacji i utrzymaniu efektywnych kosztowo rozwiązań dla praktycznych problemów, z wykorzystaniem wiedzy naukowej oraz technicznej. Działalność ta wymaga rozwiązywania problemów różnej natury oraz skali. Bardziej ogólnie, inżynieria zajmuje się też rozwojem technologii.

  Chemia obliczeniowa – dziedzina chemii teoretycznej, która stosuje programy do modelowania molekularnego implementujące metody chemii kwantowej do rozwiązywania rzeczywistych problemów chemicznych, takich jak przewidywanie właściwości fizyko-chemicznych cząsteczek; izolowanych lub w układach ponadcząsteczkowych. Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania. Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie.

  Język dziedzinowy, także język dedykowany, język specjalizowany (ang. domain-specific language, DSL) to język programowania przystosowany do rozwiązywania określonej dziedziny problemów, określonej reprezentacji problemu lub określonej techniki ich rozwiązywania. Przeciwieństwem języków dziedzinowych są języki programowania ogólnego zastosowania.

  SystemC jest językiem opisu systemów cyfrowych. Na niższych poziomach opisu jest wzorowany na popularnych językach opisu sprzętu (VHDL, Verilog); wyższe poziomy opisu pozwalają używać prawie wszystkie zasoby języka C++. SystemC jest stosowany do modelowania z poziomu systemu (system-level modeling), modelowania wydajności, rozwoju oprogramowania, weryfikacji funkcjonalności. Powiązany jest on zarówno z projektowaniem ESL (Electronic System Level) jak i TLM (Transaction-level modelnig).

  Metaheurystyka - ogólny algorytm (heurystyka) do rozwiązywania problemów obliczeniowych. Algorytm metaheurystyczny można używać do rozwiązywania dowolnego problemu, który można opisać za pomocą pewnych definiowaych przez ten algorytm pojęć. Najczęściej wykorzystywany jest jednak do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych. Określenie powstało z połączenia słowa "meta" ("nad", tutaj w znaczeniu "wyższego poziomu") oraz słowa "heurystyka" (gr. heuriskein - szukać), co wynika z faktu, że algorytmy tego typu nie rozwiązują bezpośrednio żadnego problemu, a jedynie podają sposób na utworzenie odpowiedniego algorytmu. Termin "metaheurystyka" po raz pierwszy został użyty przez Freda Glovera w 1986 roku. W najbardziej ogólnym ujęciu metamodelowanie (zapisywane również jako meta-modelowanie) określa analizę, konstrukcję i rozwój ram, reguł, ograniczeń, modeli i teorii, które są użyteczne przy procesie modelowania w pre-definiowanej grupie problemów. Sam termin składa się z dwóch członów: meta i modelowanie. Meta-modelowanie wraz meta-modelami występuje w wielu dziedzinach wiedzy, np. w meta-nauce, meta-filozofii, meta-teorii czy też w teorii systemów. Termin ten występuje również w matematyce oraz często spotykany jest w informatyce.

  Dodano: 20.08.2010. 17:41  


  Najnowsze