• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja nt. transportu miejskiego i środowiska, Kos, Grecja

  20.09.2012. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach od 29 do 31 maja 2013 r. na greckiej wyspie Kos obędzie się Dziewiętnasta międzynarodowa konferencja nt. transportu miejskiego i środowiska (19th International Conference on Urban Transport and the Environment).

  Tak jak wiele innych dziedzin gospodarki intensywnie wykorzystujących infrastrukturę, sektor transportowy ma znaczący wpływ na rozwój i dobrobyt. Czasem trudno jednak pogodzić kwestie transportu i ochrony środowiska. Z jednej strony transport pomaga zaspokoić wciąż rosnące zapotrzebowanie na mobilność osób i towarów, począwszy od obszarów miejskich, a na handlu międzynarodowym skończywszy. Z drugiej strony, rozbudowa infrastruktury transportowej może zachęcać do częstszego użytkowania pojazdów, a tym samym prowadzić do większego zatłoczenia szklaków komunikacyjnych. W efekcie sektor transportu w coraz większym stopniu uwikłany jest w problemy środowiskowe.

  Innowacyjne systemy, nowe podejścia i oryginalne pomysły mogą zmienić ten stan rzeczy, ale należy je poddawać kompleksowym testom i krytycznej ocenie, zanim zostaną wprowadzone w życie. Ponadto obserwujemy rosnącą potrzebę wykorzystywania systemów telekomunikacyjnych i informatycznych, których zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności transportu.

  Konferencja ma stanowić forum dla przedstawicieli różnych dyscyplin, którzy będą omawiać najnowsze trendy i zagadnienia z tej dziedziny.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Transport kolejowy – gałąź transportu zaliczana do transportu lądowego, obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transportu kolejowego. Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu. Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego.

  Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich. Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny. Transport intermodalny (Intermodalny transport towarowy) – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. Najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu.

  Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych. W transporcie zrównoważonym chodzi o minimalizację użycia środków transportu szkodliwych dla środowiska. Najprościej jest ograniczać liczbę wydzielanych szkodliwych związków występujących w spalinach np. poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię odnawialną. Chodzi jednak też o zmniejszenie skali niszczenia przestrzeni (szczególnie miejskiej) wskutek dominacji indywidualnego transportu samochodowego (wielkie parkingi lub pozastawiane samochodami chodniki). Środkami poprzez które można osiągnąć bardziej zrównoważony transport są: jazda (komunikacyjna, nie rekreacyjna) na rowerze, korzystanie z transportu publicznego, chodzenie pieszo, czy jazda jednym samochodem przez kilka osób, które mogłyby jechać osobno (zobacz: grupowe dojazdy). Wszystkie te działania mają na celu ograniczanie popytu na transport.

  Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego).

  Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu (w ciągu godziny, doby czy roku) przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

  Ekonomika transportu - dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu. Należy ją zaliczyć do dyscyplin określanych ekonomią pozytywną w odróżnieniu od polityki transportowej mającej cechy naukowe ekonomii normatywnej. Jest zarówno zbiorem wiedzy dotychczas spisanej na temat gospodarowania w sektorze transportu, jak i dyscypliną badawczą wielu instytucji naukowych. Nowe środki transportu – pojęcie zdefiniowane w ustawie o podatku od towarów i usług, które oznacza przeznaczone do transportu osób lub towarów:

  Dodano: 20.09.2012. 15:26  


  Najnowsze