• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie forum na rzecz dobrych praktyk klinicznych (EFGCP), Bruksela, Belgia

  29.01.2013. 16:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 - 30 stycznia 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się wydarzenie pt. "Europejskie forum na rzecz dobrych praktyk klinicznych (EFGCP)" (European Forum for Good Clinical Practice, EFGCP).

  Technologie cyfrowe stanowią obecnie część naszego codziennego życia, kształtując i zmieniając oblicze opieki zdrowotnej oraz prac badawczych. Istnieje już obszerna literatura poświęcona temu zagadnieniu i nie ma wątpliwości, że technologie te są źródłem ważnych kwestii etycznych, do których należy się odnieść. W przypadku pracowników opieki zdrowotnej ich zastosowanie musi opierać się na dowodach, z perspektywy naukowców trzeba wykorzystywać nowe metody sprawiedliwie, a w przypadku komitetów etycznych "obawa przed nowym" nie może stwarzać podstaw do niepożądanej wrogości czy nawet nieprzychylnych recenzji.

  Konferencja posłuży za forum dla wszystkich podmiotów zainteresowanych pracami badawczymi w zakresie opieki zdrowotnej. Wspólnie debatować będą nad bieżącymi tematami, a w szczególności nad aspektem etycznym wschodzących technologii w opiece, testach i badaniach klinicznych.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Sanitariusz/sanitariuszka – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej. Podstawowa opieka zdrowotna (POZ, lekarz pierwszego kontaktu) - to nazwa zasadniczego elementu opieki zdrowotnej w Polsce. Sanitariusz (w odniesieniu do kobiet stosuje się formę sanitariuszka) – pracownik opieki zdrowotnej wykonujący podstawowe, niezastrzeżone dla innych zawodów medycznych czynności w zakładach opieki zdrowotnej.

  Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – służba ratownictwa medycznego, wykonująca w polskim systemie opieki zdrowotnej zadania z zakresu lotniczego transportu ratowniczego i sanitarnego. Pogotowie powstało w 2000 roku jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej podległy Ministrowi Zdrowia. Dyrektorem LPR jest dr n. med. Robert Gałązkowski. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – państwowa jednostka organizacyjna działająca na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Fundusz wypełnia w polskim systemie opieki zdrowotnej funkcję płatnika: ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego, NFZ finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki.

  Poliklinika – zakład opieki zdrowotnej, udzielający porad lekarskich ogólnych i specjalistycznych, mający jednocześnie zadania naukowo-dydaktyczne. e-pacjent – osoba korzystająca ze świadczeń opieki zdrowotnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information Communication Technology) niezależnie od tego czy jest zdrowa czy chora. Tradycyjna, występująca na wszystkich poziomach (mikro, mezo, makro), relacja pacjent-lekarz została rozszerzona o technologię przybierając na poziomie mikro postać lekarz-technika biomedyczna-pacjent. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) usprawniają dziś biznesowo-administracyjny aspekt funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, ale także wspomagają pracę personelu medycznego, wpływając przez to na jakość opieki zdrowotnej, a tym samym i satysfakcję pacjentów. Są zdolne do przetwarzania ogromnych ilości danych, umożliwiają konsultacje medyczne bez konieczności przemieszczania się pacjenta i lekarza. Znaczenie ICT potwierdza raport The Case for e-Health. Według niego:

  System opieki zdrowotnej w Polsce – zespół osób i instytucji mający za zadanie zapewnić opiekę zdrowotną ludności. Polski system opieki zdrowotnej oparty jest na modelu ubezpieczeniowym. Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób. Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.

  Warszawski Szpital dla Dzieci (Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej) – szpital mieszczący się w Warszawie przy ul. Kopernika 43.

  Dodano: 29.01.2013. 16:49  


  Najnowsze