• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fumat 2011: Specjalnością Unii Europejskiej powinna być nauka

  26.09.2011. 16:33
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Specjalnością Unii Europejskiej na światowym rynku powinny być badania i rozwój oraz tworzenie nowych zaawansowanych technologii - powiedział Paul Ruebig z Parlamentu Europejskiego na warszawskiej konferencji Fumat 2011. 


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji. Zwykła procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej – procedura tworzenia aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej. Uregulowana jest szczegółowo artykułem 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2012 C 326). Zakłada uczestnictwo Parlamentu Europejskiego, działającego obok Rady jako współustawodawca. Z czasem stała się najczęściej stosowaną procedurą ustawodawczą. Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”.

  Chorwacja w Unii Europejskiej – Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 na mocy tzw. Traktatu akcesyjnego podpisanego 9 grudnia 2011 r. będącego prawną podstawą przystąpienia (akcesji) Chorwacji do Unii Europejskiej. Faktyczny proces integracji Chorwacji rozpoczął się w 2005 z chwilą złożenia przez Chorwację wniosku o członkostwo w UE. Europejska Agencja Kolejowa (ERA, ang. European Railway Agency, fr. Agence ferroviaire européenne) agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004, by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

  Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency, EDA) – jedna z agencji Unii Europejskiej, która została powołana do życia przez tzw. wspólne działanie Rady Unii Europejskiej 12 lipca 2004 roku (2004/551/WPZiB), by działać na rzecz poprawy zdolności obronnych Unii Europejskiej, wspierać badania, koordynować zamówienia rządów krajów członkowskich w zakresie uzbrojenia i przemysłu obronnego UE. Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym - inicjatywa powołana na mocy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1098/2008/WE z dnia 22 października 2008. Rok 2010 został ogłoszony Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, aby podkreślić zaangazowanie unii Europejskiej w eliminację ubóstwa.

  Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku. Procedura zgody lub inaczej procedura zgodności to jedna z czterech procedur podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Wprowadzono ją do procesu decyzyjnego w Jednolitym Akcie Europejskim i potwierdzono w Traktacie o Unii Europejskiej. Stosowana jest przy przyjmowaniu nowych członków lub przy zawieraniu układów o stowarzyszeniu z państwami trzecimi. Procedura ta składa się z kilku etapów. W pierwszym państwo trzecie składa do Rady Unii Europejskiej wniosek o członkostwo lub o stowarzyszenie. W drugim Rada Unii Europejskiej po zapoznaniu się z wnioskiem upoważnia Komisję Europejską do prowadzenia negocjacji. Trzeci Etap procedury to zajęcie stanowiska przez Komisję Europejską lub prowadzenie negocjacji z państwem kandydującym aż do parafowania układu. Ich rezultat musi uzyskać zgodę Parlamentu Europejskiego, której ten udziela bezwzględną większością głosów. Rada po uzyskaniu zgody Parlamentu podejmuje jednogłośnie uchwałę o zawarciu umowy członkowskiej lub stwoarzyszeniowej.

  Polityka rynku wewnętrznego - jedna z unijnych polityk opierająca się na utworzonym wspólnym rynku wewnętrznym (tzw. jednolitym rynku). Pierwsze kroki ku jego utworzeniu poczyniono już w latach 60., tworząc unię celną. Stopniowo odchodzono jednak od tej idei na rzecz indywidualnych interesów państw. W związku z tym w 1985 roku na kolejnych posiedzeniach Rady Unii Europejskiej- w marcu w Brukseli i w czerwcu w Mediolanie- postanowiono podjąć bardziej racjonalne działania służące utworzeniu rynku wewnętrznego.

  Ambasadorzy Unii Europejskiej – zagraniczni przedstawiciele Komisji Europejskiej w krajach i przy organizacjach międzynarodowych. Poniższe zestawienia zawierają obecnych ambasadorów Unii Europejskiej.

  Traktat o Unii Europejskiej (TUE) – główny akt prawa pierwotnego Unii Europejskiej (obok Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Stanowi część dorobku prawnego Unii od 1993 roku, kiedy to weszły przepisy traktatu z Maastricht. Zmieniony postanowieniami umów z Amsterdamu, Nicei i Lizbony.

  Dodano: 26.09.2011. 16:33  


  Najnowsze