• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Genomika funkcjonalna i biologia systemowa Cambridge, Zjednoczone Królestwo

  29.09.2011. 17:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 29 listopada - 1 grudnia 2011 r. w Cambridge odbędzie się wydarzenie zatytułowane "Genomika funkcjonalna i biologia systemowa".

  Wysokowydajne technologie genomiki funkcjonalnej pozwalają otrzymać ogromne ilości informacji opisujących funkcje i interakcje elementów znajdujących się wewnątrz komórki. Dzięki wykorzystaniu połączenia technik obliczeniowych i eksperymentalnych, naukowcy zaczynają tworzyć kompleksową mapę sieci komórkowych i molekularnych. Problemem jest jednak interpretowanie tych danych w sposób sensowny z biologicznego punktu widzenia.

  W wydarzeniu wezmą udział eksperci i wiodący naukowcy, którzy będą mieli okazję omówić postępy w swoich dziedzinach i zapoznać się z najnowszymi odkryciami. Na konferencji, która ma być forum dyskusji o postgenomicznych badaniach na ludziach i innych organizmach, poruszane będą takie tematy, jak:
  - wysokowydajne technologie i ich zastosowania;
  - oznaczanie komórek i obrazowanie;
  - genomika funkcjonalna dotycząca chorób i organizmów modelowych;
  - analiza na poziomie pojedynczych komórek/molekuł;
  - regulacja genomu;
  - zmienność genetyczna u ludzi i choroby;
  - wizualizacja i modelowanie sieci biologicznych i szklaków;
  - ograniczenia biologii obliczeniowej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Genomika – dziedzina biologii molekularnej i biologii teoretycznej (pokrewna genetyce i ściśle związana z bioinformatyką) zajmująca się analizą genomu organizmów. Głównym celem genomiki jest poznanie sekwencji materiału genetycznego oraz mapowanie genomu ale również określenie wszelkich zależności i interakcji wewnątrz genomu. Biologia systemowa – dziedzina nauki zajmująca się badaniem złożonych oddziaływań występujących w systemach biologicznych. Biologia systemowa łączy informacje zdobywane przez dziedziny nauki takie jak: genomika, transkryptomika, proteomika i metabolomika. PLOS Genetics (do 2012 r. PLoS Genetics) – recenzowane czasopismo naukowe, publikujące na zasadach wolnej licencji prace naukowe z dziedziny genetyki. Profil czasopisma obejmuje szeroko pojętą genetykę, w tym genetykę ludzi, ale także organizmów modelowych od myszy do muszek owocówek, roślin i bakterii. Publikowane prace są skierowane do szerszego grona czytelników, a związane m.in. z nowymi genami i ich odkryciem oraz funkcją, genetyką populacji, projektami badania genomów, genomiką funkcjonalną i porównawczą, genetyką medyczną, biologią chorób, ewolucją, ekspresją genów, biologią chromosomów oraz epigenetyką. Główna siedziba redakcji czasopisma mieści się w Stanach Zjednoczonych, a czasopismo publikowane jest w języku angielskim.

  Graham Robert Allan (ur. 13 sierpnia 1936 w Southgate, Middlesex - zm. 9 sierpnia 2007 w Cambridge) – brytyjski matematyk zajmujący się analizą funkcjonalną, w szczególności, teorią algebr Banacha. W 1964 uzyskał doktorat na University of Cambridge napisany pod kierunkiem Franka Smithiesa pt. Contributions to the theory of locally convex spaces. Autor podręcznika Introduction to Banach spaces and algebras (Oxford Graduate Texts in Mathematics 20, Oxford University Press, Oxford, 2011). W 1979 roku przeszedł na katolicyzm. Metabolomika – dziedzina nauki zajmująca się badaniem zestawu wszystkich metabolitów obecnych w organizmie, tkance czy komórce - metabolomu. Jest zaliczana obok genomiki, transkryptomiki i proteomiki do biologii systemowej.

  Metabolom – zestaw wszystkich metabolitów obecnych w organizmie, tkance, komórce lub przedziale komórkowym (np. pochodne aminokwasów, lipidów, węglowodanów, nukleotydów, drobnocząsteczkowych hormonów takich jak np. tyroksyna, testosteron, estradiol, cykliczny AMP itp.). Badaniem metabolomu zajmuje się dziedzina nauki zwana metabolomiką, która obok genomiki, transkryptomiki i proteomiki znajduje zastosowanie np. w biologii systemowej będącej między innymi działem biologii medycznej. W 2007 r. po raz pierwszy przedstawiono zarys ludzkiego metabolomu i przez analogię do projektu poznania ludzkiego genomu nazwano Projektem Ludzkiego Metabolomu, gdzie skatalogowano i zcharakteryzowano 2500 metabolitów, 1200 leków i 3500 składników pożywienia, które znaleziono w ludzkim ciele. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - recenzowane czasopismo naukowe wydawane przez Elsevier, składające się z dziewięciu wyspecjalizowanych sekcji tematycznych, w ramach których wydawanych jest łącznie 100 numerów czasopisma rocznie. Czasopismo publikuje prace z dziedziny biologii doświadczalnej. Tematyka czasopisma skupia się na biochemii, biofizyce, biologii molekularnej, komórki oraz systemowej, genomice, bioinformatyce, metabolomice i proteomice. Czasopismo publikuje w języku angielskim.

  Webmapping - Jest to rodzaj prezentacji map w Internecie tworzony z naciskiem na wizualizację. Wykorzystuje on informacje przestrzenne zawarte w globalnych bazach danych, kartografię terenu i istniejące mapy, aby połączyć je w pełni funkcjonalną interaktywną zwykle skalowalną mapę internetową. Narzędziami do tworzenia takiej mapy są najnowsze technologie internetowe, grafika wektorowa, a wszystko to tworzone jest na podstawie wykreowanych standardów. Transkryptomika - dziedzina nauk biologicznych (głównie biologii molekularnej i genetyki), pokrewna proteomice, genomice i metabolomice. Zajmuje się określeniem miejsca i czasu aktywności genów poprzez badanie transkryptomu. Nazwa została utworzona poprzez analogię ze słowa "genomika" i podobnie wskazuje na całościowe ujęcie danego problemu. Transkryptomika teoretyczna stanowi jeden z fundamentów bioinformatyki.

  Struktura funkcyjna: Struktura funkcyjna - należy tutaj zwrócić uwagę, że wielu autorów nie rozróżnia w terminologii struktury funkcyjnej od funkcjonalnej lub używa nazwy "funkcjonalna" dla obu tych różnych klasyfikacyjnie struktur. Jest to jedna ze struktur organizacyjnych. Jej cechą jest grupowanie komórek organizacyjnych według ich funkcji. Taki sposób wyodrębnienia komórek jest tradycyjnie i najczęściej stosowany. Posiada standardowe, dokładnie opisane metody zarządzania, łatwość w pozyskiwaniu i szkoleniu kadr. Wymaga koordynacji pomiędzy komórkami, które mają tendencję do autonomizacji ponieważ nie są odpowiedzialne za główny cel przedsiębiorstwa, to jest za zyski .

  Holomorficzność nieskończeniewymiarowa – dział analizy funkcjonalnej, gałęzi matematyki badający uogólnienia funkcji holomorficznych na funkcje określone na zespolonych przestrzeniach Banacha (lub ogólniej: przestrzeniach Frécheta), najczęściej nieskończonego wymiaru, i przyjmujące w nich wartości. Można uważać ją za część nieliniowej analizy funkcjonalnej.

  Filogenomika – dziedzina nauki będąca połączeniem wiedzy z ewolucji i genomiki. Termin ten był używany w wielu znaczeniach do określenia niektórych typów analiz z udziałem danych genomu i rekonstrukcji ewolucyjnych, zwłaszcza filogenezy. Przykłady różnych znaczeń filogenomiki: Przestrzeń refleksywna - w analizie funkcjonalnej, przestrzeń unormowana X, która jest izomorficzna ze swoją drugą przestrzenią sprzężoną poprzez odwzorowanie

  Twierdzenie Mazura - twierdzenie w analizie funkcjonalnej, mówiące, że domknięcie otoczki wypukłej zwartego podzbioru przestrzeni Frécheta jest nadal zbiorem zwartym.

  Dodano: 29.09.2011. 17:17  


  Najnowsze