• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • IMAMPC 2012 - międzynarodowe spotkanie nt. atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii, Piza, Włochy

  25.07.2012. 15:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 12 - 14 września w Scuola Normale Superiore w Pizie, Włochy, odbędzie się wydarzenie pt. "IMAMPC 2012 - międzynarodowe spotkanie nt. atomowej i molekularnej fizyki oraz chemii" (IMAMPC 2012 - International Meeting on Atomic and Molecular Physics and Chemistry).

  Interdyscyplinarne spotkanie, współorganizowane przez CODECS (Zbieżne środowisko rozproszone na rzecz spektroskopii komputerowej) - interdyscyplinarne działanie COST, którego celem jest stworzenie sieci poświęconej spektroskopii komputerowej, ma stymulować pomysły i promować wysokiej jakości badania naukowe prowadzone przez młodych naukowców. Zgromadzi eksperymentatorów i teoretyków z rozmaitych dziedzin, takich jak:

  - elektroniczna struktura i spektroskopia molekuł w fazie gazowej, fazach skondensowanych i na granicach faz gaz-powierzchnia;
  - makromolekuły i agregaty;
  - dynamika strukturalna, ciecze, nanomateriały;
  - fotoreaktywność i fotowoltaika;
  - ultra-zimne zderzenia, kontrola kwantowa, nanokropelki z nadciekłego helu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN (CBMiM PAN) - instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Łodzi, w którym prowadzi się badania z zakresu chemii organicznej, chemii i fizyki polimerów, spektroskopii NMR i masowej oraz biochemii i biologii molekularnej. Spektroskopia jądrowa – dział fizyki jądrowej oraz spektroskopii zajmujący się strukturą energetyczną jąder atomowych badanych poprzez analizowanie promieniowania, które emitują jądra. Działami tej spektroskopii są: Józef Sienkiewicz (ur. 1954 w Pasłęku) – fizyk, specjalista z zakresu fizyki teoretycznej, fizyki atomowej, fizyki komputerowej oraz informatyki stosowanej, profesor zwyczajny na Politechnice Gdańskiej. W latach 2008 do 2012 dziekan na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, od roku 2012 – prorektor ds. nauki Politechniki Gdańskiej.

  Grigorij S. Landsberg (1890-1957) - rosyjski fizyk. Autor prac w zakresie fizyki molekularnej, optyki oraz spektroskopii. Współodkrywca (wraz z Leonidem Mandelstamem) w 1928 roku zjawiska rozpraszania kombinacyjnego, zwanego zjawiskiem Ramana. Nazwa pochodzi od nazwiska Chandrasekhara Venkata Ramana, indyjskiego fizyka, któremu przypisuje się jego odkrycie. Efekt ten jest wykorzystywany praktycznie w spektroskopii Ramana. Landsberg był profesorem Uniwersytetu Moskwiewskiego, pracownikiem Instytutu Fizyki Akademii Nauk ZSRR oraz członkiem Akademii Nauk ZSRR. Kongresy Solvaya poświęcone fizyce i chemii to konferencje naukowe poświęcone kluczowym otwartym problemom w tych dziedzinach nauki. Organizowane są przez Międzynarodowe Instytuty Solvaya (International Solvay Institutes for Physics and Chemistry) w Brukseli, założone przez belgijskiego przemysłowca Ernesta Solvaya w 1912 roku. Powstały po wcześniejszym udanym kongresie tylko dla zaproszonych gości w 1911 roku, pierwszej światowej konferencji fizyki. Zazwyczaj kongresy odbywają się co 3 lata, lecz zdarzały się dłuższe odstępy.

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK - toruński ośrodek badawczy, którego celem ma być badanie i rozwój nowoczesnych technologii. W zamyśle jego pomysłodawców ma się on przyczyniać do szybszego i sprawniejszego wdrażania innowacyjnych rozwiązań w regionie oraz do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki lokalnej, jak również ma być on łącznikiem świata nauki ze światem biznesu. Do końca 2012 roku ośrodek będzie wyposażany w specjalistyczną aparaturę. Centrum ma zacząć funkcjonować w 2013 roku. Henryk Ratajczak (ur. 1932) – polski chemik teoretyczny, specjalizujący się w chemii kwantowej, strukturalnej, fizyce chemicznej, fizyce i chemii ciała stałego oraz spektroskopii molekularnej.

  Zakaz alternatywny (inaczej: reguła wykluczania) dotyczy reguł wyboru w oscylacyjnej spektroskopii Ramana i spektroskopii IR. Zakaz alternatywny głosi, że dla molekuł mających środek symetrii (centrosymetrycznych) drganie może być aktywne (dawać pasmo w widmie) jedynie w jednej z wymienionych powyżej rodzajów spektroskopii; gdy pasmo jest widoczne w widmie Ramana, nie będzie go widać w spektroskopii IR i na odwrót. CRC Handbook of Chemistry and Physics – encyklopedia naukowa będąca obszernym i wiarygodnym źródłem informacji z dziedzin chemii i fizyki. Wydawana jest w języku angielskim od 1913 roku, najpierw przez Chemical Rubber Company, a od 1972 roku przez CRC Press. Ukazuje się także w wersji elektronicznej oraz internetowej.

  Fizyka chemiczna – dział fizyki, który zajmuje się badaniem fizycznych aspektów zjawisk chemicznych. Tradycyjnie do fizyki chemicznej zalicza się spektroskopię, niektóre aspekty mechaniki kwantowej oraz elementy fizyki ciała stałego i fizyki roztworów. W zasadzie całość zagadnień fizyki chemicznej jest zawarta w chemii fizycznej i podział zagadnień na fizykę chemiczną i chemię fizyczną jest bardzo umowny. Praktycznie biorąc z fizyką chemiczną ma się do czynienia wtedy gdy fizycy zajmują się chemią, zaś z chemią fizyczną wtedy gdy chemicy adaptują techniki i teorie fizyczne do swoich celów.

  Carlo Ginzburg (ur. 15 kwietnia 1939 w Turynie) - włoski historyk, jeden z pionierów badania tzw. mikrohistorii. Doktorat z historii na Uniwersytecie w Pizie w 1961 roku. Następnie wykładowca na Uniwersytecie w Bolonii, Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (1988-2006). Obecnie wykłada w Scuola Normale Superiore w Pizie. Był jednym z inicjatorów otwarcia archiwów Watykanu dotyczących inkwizycji.

  Andrzej Graja (ur. 1940, zm. 9 listopada 2013) – polski fizyk, prof. dr hab., specjalista w dziedzinie fizyki organicznego ciała stałego oraz spektroskopii molekularnej. Członek Komitetu Fizyki PAN. CHARMM (Chemistry at HARvard Molecular Mechanics) – pole siłowe szeroko stosowane w mechanice molekularnej. Nazwa odnosi się również do pakietu umożliwiającego przeprowadzanie dynamiki molekularnej i analizę wyników.

  The Journal of Organic Chemistry (skrót oficjalny J. Org. Chem., popularnie używa się także skrótu JOC) – czasopismo naukowe zawierające artykuły na temat badań z chemii organicznej oraz chemii bioorganicznej. Wydawane jest przez American Chemical Society. Impact factor tego czasopisma w 2012 wynosi 4,564. Antonio Tabucchi (ur. 23 września 1943 w Pizie, zm. 25 marca 2012 w Lizbonie) – włoski pisarz tworzący w języku ojczystym i portugalskim.

  Dodano: 25.07.2012. 15:49  


  Najnowsze