• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Internet i społeczeństwo przyszłości - perspektywa systemów złożonych, Acquafredda di Maratea, Włochy

  13.08.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 2-7 października 2010 r. w Acquafredda di Maratea, Włochy, odbędzie się konferencja pt. "Internet i społeczeństwo przyszłości - perspektywa systemów złożonych".

  Konferencja zgromadzi ekspertów z dziedziny technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), socjologów i profesjonalistów zajmujących się systemami złożonymi. Uczestnicy ocenią najnowsze osiągnięcia, zidentyfikują nowe trendy oraz przyjrzą się przyszłym perspektywom społeczeństwa i Internetu.

  Złożoność obecnej i przyszłej struktury Internetu można zrozumieć wyłącznie przyjmując interdyscyplinarne podejście. Takie podejście powinno obejmować systemy złożone, a w szczególności teorię sieci złożonych. Powinno również opierać się na naukach społecznych i humanistycznych, aby wyjaśnić podstawy Internetu w warstwie społecznej i ekonomicznej.

  W czasie konferencji poruszane będą następujące tematy:
  - topologia i modelowanie Internetu;
  - złożone sieci techno-społeczne;
  - modelowanie społecznych zachowań kolektywnych;
  - dynamika społeczna i humanistyczna;
  - rozprzestrzenianie się i epidemie w systemach techno-społecznych;
  - wirtualne systemy społeczne;
  - koewolucja Internetu i społeczeństwa;
  - Internet jako system społeczno-ekonomiczny;
  - mobilne sieci społeczne;
  - internetowe aplikacje i biznes;
  - Internet przyszłości jako system techno-społeczny.

  Organizatorem konferencji jest Europejska Fundacja Nauki (ESF) we współpracy z Europejskim Programem Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Społeczeństwo nowoczesne (ang. modern society) – określenie stosowane w odniesieniu do cech idealnych społeczeństw, kształtujących się wraz z transformacją zacofanych systemów społecznych w kierunku systemów realizujących wielorakie i złożone funkcje w sposób planowany, zorganizowany i celowy. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

  Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane. Atomizm społeczny - pogląd na społeczeństwo i życie społeczne, według którego społeczeństwo stanowi luźny zbiór nie powiązanych ze sobą jednostek i jest czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów.

  Stratyfikacja (przez socjologów nazywana "stratyfikacją społeczną"), inaczej "uwarstwienie społeczne" - pojęcie wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych, jakimi są: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Mówiąc prościej, stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa. Historia zna cztery podstawowe systemy stratyfikacji społeczeństw ludzkich: niewolnictwo, system kastowy, system stanowy i system klasowy. Uporządkowanie społeczne (ang. social ordering) jest to uszeregowanie możliwych sytuacji stanów społecznych lub świata, w których może się znaleźć społeczeństwo. Obejmuje takie sytuacje, które są obojętne względem siebie, preferowane lub gorsze od innych, ze społecznego punktu widzenie.

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Społeczeństwo militarne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność antagonistyczną i podporządkowane wymogom skutecznego prowadzenia wojny tak obronnej, jak zaczepnej. Struktura społeczna (w socjologii) – układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa, np. ról społecznych czy pozycji, między którymi zachodzą mniej lub bardziej dynamiczne procesy oraz występuje hierarchia społeczna. Jest to też układ stosunków społecznych pomiędzy poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi lub organizacjami.

  Dodano: 13.08.2010. 19:12  


  Najnowsze