• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Jak chronić niematerialne dziedzictwo kulturowe? - konferencja

  18.04.2011. 00:11
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  O tym jak chronić kulturę ludową oraz niematerialne dziedzictwo kulturowe debatowano 15 kwietnia podczas  konferencji naukowej, zorganizowanej w Warszawie z okazji obchodzonego 26 kwietnia Światowego Dnia Własności Intelektualnej.  Konferencję pt. "Dziedzictwo i nowoczesność - ochrona wiedzy tradycyjnej i folkloru w Polsce i na świecie" zorganizowano pod honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska.

  "Folklor, jako dziedzictwo przekazywane z pokolenia na pokolenie, wpisuje się w historię lokalną określając tożsamość kulturową danej społeczności. Osiągnięcia często wypracowywane przez pokolenia zyskują dziś nowe znaczenie - są wykorzystywane komercyjnie np. jako produkty lecznicze, kulinarne lub design oraz różne elementy zdobnicze. Ich znaczenie dla gospodarki, a jednocześnie wartość niematerialna, jaką stanowią dla danej społeczności, pociągają za sobą konieczność ukształtowania systemu ich ochrony" - tłumaczył rzecznik prasowy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Adam Taukert.

  Joanna Cicha-Kuczyńska z Departamentu Ochrony Zabytków resortu kultury omówiła Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

  Jak przypomniała, konwencja o ochronie dziedzictwa niematerialnego to rezultat długich poszukiwań dla "ochrony tego co do tej pory wydawało się nie do uchwycenia w ramy programowe". Została przygotowana przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i przyjęta w Paryżu 17 października 2003 r. Weszła w życie w dniu 20 kwietnia 2006 r.

  W przedmowie konwencji podkreślono ,,głęboko osadzoną współzależność między niematerialnym dziedzictwem kulturowym a materialnym dziedzictwem kulturowym i naturalnym".

  Cicha-Kuczyńska zwróciła uwagę, że w konwencji wyjaśniono czym jest ,,niematerialne dziedzictwo kulturowe". "Oznacza ono praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedzę i umiejętności - jak też instrumenty, przedmioty, wytwory człowieka i związaną z nimi przestrzeń kulturową - które wspólnoty, grupy, a w niektórych wypadkach także jednostki, uznają za część swojego dziedzictwa" - mówiła.

  Podkreślono też, iż dziedzictwo niematerialne jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, a najbardziej przejawia się w takich dziedzinach jak: tradycje i przekazy ustne, sztuki widowiskowe, zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne, wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata oraz rzemiosło tradycyjne.

  Na spotkaniu omawiano także pojęcie ochrony dziedzictwa, przez które należy rozumieć środki zapewniające jego przetrwanie, obejmujące identyfikowanie, dokumentowanie, badania naukowe, zachowanie, zabezpieczanie, promowanie, wzmacnianie i przekazywanie.

  Cicha-Kuczyńska przypomniała, że ochrona na poziomie międzynarodowym przyjmuje różne formy działań. Jedną z nich, jest ustanowienie, utrzymywanie i upowszechnianie dwóch list: listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony.

  Konferencję zorganizowali Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO). AGZ/KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  mlu/bsz  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego wymagającego pilnej ochrony (ang.: List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding – USL) – lista zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych wymagających pilnych działań na rzecz ich ochrony. Lista, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage), prowadzona jest przez UNESCO.

  Rejestr najlepszych praktyk w celu ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Register of best safeguarding practices) – rejestr UNESCO najlepszych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, które najlepiej wypełniają cele Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang.: Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) – lista prowadzona przez UNESCO w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych, stworzona na mocy Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage).

  Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego (ang. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) to pierwszy międzynarodowy traktat, który stwarza ramy prawne, administracyjne i finansowe umożliwiające prowadzenie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i podnoszenia jego rangi. Stanowi zachętę dla krajów świata do dostrzegania wagi tego dziedzictwa i do otaczania go opieką. Do końca października 2012 roku Konwencję ratyfikowało 148 państw. Dokument Konwencji jest pisemną umową między państwami i podlega prawu międzynarodowemu.

  Arcydzieła Ustnego i Niematerialnego Dziedzictwa Ludzkości (ang.: Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) - Proklamacje ogłaszane przez UNESCO w latach 2001 - 2005 w celu wyróżnienia na arenie światowej wybranych zjawisk z zakresu dziedzictwa niematerialnego i związanych z nim przestrzeni kulturowych. W latach 2001 - 2005 ogłoszone zostały trzy Proklamacje (2001, 2003, 2005), w ramach których wyróżniono łącznie 90 zjawisk. Program ten nie będzie przez UNESCO kontynuowany ze względu na wejście w życie Konwencji z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Artykuł 31 pkt. 3 Konwencji stwierdza, że "nie przewiduje się kolejnych Proklamacji po wejściu w życie niniejszej Konwencji" (Konwencja weszła w życie 20 kwietnia 2006 r.). Zjawiska objęte Proklamacjami na mocy Art. 31 pkt. 1. Konwencji wpisane zostały na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości, tworzoną na mocy tej Konwencji.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.

  Dodano: 18.04.2011. 00:11  


  Najnowsze