• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja BEhavE, Helsinki, Finlandia

  04.09.2012. 16:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 20 - 21 września 2012 r. w Helsinkach, Finlandia, odbędzie się "Konferencja BEhavE" (BEhavE conference).

  Podobnie jak inne problemy gospodarcze, efektywność energetyczna to kwestia równowagi między kosztami a korzyściami. Z perspektywy indywidualnego użytkownika energii, wiąże się ona między innymi z wyważeniem wyższych kosztów początkowych zakupu energowydajnych produktów wobec spodziewanych korzyści z przyszłych oszczędności związanych z eksploatacją tych produktów. Naukowcy z dziedziny nauk społecznych badali i nadal badają motywatory indywidualnego zachowania i proponują różne modele podejmowania decyzji, które mogą przekształcić pasywną energię konsumenta w aktywne podejmowanie decyzji.

  Konferencja zgromadzi naukowców zajmujących się bahawiorystyką i konsumpcją oraz przedsiębiorców i władze promujące efektywność energetyczną. Przykładowe tematy sesji:
  - wykorzystanie energii w budynkach;
  - technologia a zachowania;
  - zachowania konsumentów;
  - zachowania w organizacjach i zachowania organizacji;
  - transport;
  - opinie i pomiary;
  - społeczny kontekst energii;
  - wybór właściwych instrumentów (np. doradztwo, audyty);
  - monitoring i ewaluacja

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Konwersja energii jest zamianą jednej jej postaci na inną. W myśl zasady zachowania energii energia całkowita nie ulega zmianie. Jednak poszczególne składniki wchodzące w skład energii całkowitej mogą rosnąć lub maleć. W maszynach i urządzeniach energetycznych występuje zwykle kilka stopni konwersji energii. Brakująca energia – wielkość fizyczna używana w eksperymentalnej fizyce wysokich energii, określająca energię, która nie jest rejestrowana przez detektor cząstek elementarnych, ale oczekuje się, że była ona obecna w zarejestrowanym przypadku, ze względu na pogwałcenie pewnych zasad zachowania, takich jak zasada zachowania energii lub zasada zachowania pędu. Polityka energetyczna to element polityki publicznej, realizowanej przez władze, w której określone są takie strategiczne kwestie, jak m.in.: wielkość i źródła produkcji energii (odnawialne źródła energii/nieodnawialne źródła energii), sposób jej dystrybucji i konsumpcja. Polityka energetyczna może obejmować takie elementy, jak przepisy krajowe, umowy międzynarodowe, zachęty do inwestycji, wytyczne dotyczące oszczędzania oraz efektywności energetycznej, podatki i inne instrumenty związane z polityką publiczną.

  Zrównoważona energia – efektywność energetyczna i energia odnawialna są uznawane za dwa filary zrównoważonej polityki energetycznej. Obie strategie muszą być rozwijane równocześnie, aby stabilizować i redukować emisje dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń. Wydajne używanie energii jest kluczowe dla spowalniania wzrostu zapotrzebowania na energię, tak by rosnące dostawy czystej energii mogły powodować głębsze redukcje w wykorzystaniu paliw kopalnych. Jeśli konsumpcja energii będzie rosła zbyt szybko, rozwój energii odnawialnej nie nadąży, by osiągnąć ten cel. Analogicznie, jeśli źródła czystej energii nie staną się powszechnie dostępne, spowolniony wzrost popytu w niewystarczającym stopniu przełoży się na ograniczenie całkowitych emisji węgla; potrzebne jest także zmniejszenie udziału węgla w źródłach energii. W związku z tym zrównoważona polityka energetyczna wymaga większych zobowiązań zarówno w odniesieniu do wydajności jak i źródeł odnawialnych. Przejście bezpromieniste jest to zmiana stanu energetycznego atomu lub cząsteczki, odbywająca się bez emisji lub absorpcji promieniowania. Przejścia bezpromieniste nie mogą zachodzić w atomach izolowanych, gdyż byłoby to sprzeczne z zasadą zachowania energii — różnica energii pomiędzy stanem początkowym a końcowym musiałaby się wiązać z emisją lub absorpcją fotonu. Nawet w przypadku jednakowych energii stanu początkowego i końcowego, przejście między tymi stanami w atomie izolowanym byłoby niemożliwe z uwagi na złamanie zasad zachowania pędu i momentu pędu.

  Ruch antynuklearny – ruch społeczny sprzeciwiający się wykorzystywaniu energii atomowej. Dąży on zarówno do rozbrojenia atomowego, jak i rezygnacji z produkcji energii atomowej na użytek cywilny. Domaga się zastąpienia jej przez technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii. Zalicza się do nowych ruchów społecznych. Rachunkowość zarządcza określana jest również jako rachunkowość menedżerska, stanowi część rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej), która służy wprost potrzebom wewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach.

  DigiHive jest systemem modelowania sztucznego życia. Środowisko umożliwia przeprowadzenie symulacji dużej liczby obiektów zwanych cząsteczkami, w dwuwymiarowej przestrzeni z periodycznymi warunkami brzegowymi. Cząsteczki poruszają się i zderzają zgodnie z regułami uproszczonej mechaniki klasycznej (uwzględniona jest m.in. zasada zachowania energii i zasada zachowania pędu). Po zderzeniu cząsteczki mogą połączyć się w strukturę zwaną kompleksem - prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest regulowane odpowiednimi ustawieniami środowiska. Połączenia mogą być tworzone zarówno w kierunku poziomym (na planie sześciokąta) jak i pionowym (tworząc tzw. stosy cząsteczek). Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez mechanikę kwantową. Z punktu widzenia fizyki klasycznej stanowi paradoks łamiący klasycznie rozumianą zasadę zachowania energii, gdyż cząstka przez pewien czas przebywa w obszarze zabronionym przez zasadę zachowania energii.

  Efektywność energetyczna, czyli efektywne wykorzystanie energii, ma na celu zmniejszenia ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Przykładowo izolacja termiczna budynku pozwala na użycie mniejszej ilości energii do jego ogrzewania i chłodzenia – tak by osiągnąć i utrzymać komfortową temperaturę. Instalowanie lamp fluorescencyjnych (świetlówek) albo świetlików zmniejsza ilość energii potrzebnej do uzyskania takiego samego poziomu oświetlenia jak przy użyciu tradycyjnych żarówek. Świetlówki kompaktowe zużywają o dwie trzecie mniej energii, a ich czas pracy jest od 6 do 10 razy dłuższy niż tradycyjnych żarówek. Poprawa efektywności energetycznej jest najczęściej osiągana przez zastosowanie wydajniejszych technologii lub procesów produkcyjnych.

  Absorpcja neutronów – zjawisko pochłaniania neutronów przez materię. Gdy neutrony przechodzą przez materię, mogą wytracać swoją pierwotną energię na skutek zderzeń sprężystych. Z zasady zachowania energii wynika i zasady zachowania pędu, że najefektywniej energia tracona jest w zderzeniach sprężystych z jądrami o niewielkiej masie. Konkurencyjnym dla zderzeń sprężystych procesem jest pochłanianie neutronów przez jądra ośrodka. Przekrój czynny na pochłanianie zależy od rodzaju jądra i energii kinetycznej samych neutronów. Neutrony termiczne najłatwiej ulegają absorpcji w jądrach atomów boru (B) i kadmu (Cd).

  Twierdzenie Poyntinga - zasada zachowania energii dla pola elektromagnetycznego, którą sformułował John Henry Poynting badając bilans pola elektromagnetycznego prądów zmiennych. Pierwsza zasada termodynamiki – jedno z podstawowych praw termodynamiki, jest sformułowaniem zasady zachowania energii dla układów termodynamicznych. Zasada stanowi podsumowanie równoważności ciepła i pracy oraz stałości energii układu izolowanego.

  Psychologia biznesu - dziedzina nauki zajmująca się aplikacją teorii psychologii w warunkach biznesowych, stosowana w celu zwiększenia efektywności pracowników i konkurencyjności organizacji . Psychologia biznesu jest dyscypliną stosowaną w szeroko rozumianym otoczeniu organizacji, obejmującą pracowników, kadrę zarządzającą, akcjonariuszy firmy, producentów i klientów. Bada zachowania, emocje i postawy ludzi związanych z organizacją. Przyczynia się do sprawnego funkcjonowania organizacji przez wpływanie na wydajność i satysfakcję pracowników, badanie warunków i atmosfery pracy, zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz wykorzystanie potencjału marki poprzez reklamę . Demokracja energetyczna - polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa koncepcja, która łączy technologiczną transformację energetyczną ze wzmacnianiem demokracji i udziału społeczeństwa. Pojęcie to związane jest z procesem decentralizacji systemów energetycznych z wykorzystaniem efektywności energetycznej i energii odnawialnej do transformacji w zakresie własności w energetyce. Dzięki nowym zielonym technologiom dostępnych na rynku takie przejście jest możliwe w przypadku nowych podmiotów: użytkowników indywidualnych - prosumentów, kooperatyw energetycznych, elektrowni komunalnych, które zastępują scentralizowane, korporacyjne elektrownie. Koncepcja ta jest promowana przez biznes energii odnawialnej, społeczności lokalne, związki zawodowe (np. Globalny Instytut Pracy), think tanki (np. Zielony Instytut)itp.

  Dodano: 04.09.2012. 16:17  


  Najnowsze