• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja branżowa CAFÉ, Paryż, Francja

  05.02.2013. 10:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 27 lutego 2013 r. w Paryżu, Francja, odbędzie się "Konferencja branżowa CAFÉ" (CAFÉ Industrial Conference).

  W ramach dofinansowanego przez Komisję Europejską z budżetu Siódmego Programu Ramowego, unijnego projektu CAFÉ - którego realizacja rozpoczęła się w 2008 r. - odbędzie się konferencja poświęcona wspomaganym komputerowo procesom przetwórstwa spożywczego w zakresie techniki regulacji.

  Ten obszar zajmuje się innowacyjnością w europejskim przemyśle spożywczym poprzez włączanie zaawansowanych technologii do tradycyjnej produkcji żywności. Przemysł spożywczy posiada ugruntowaną pozycję. Wiele wykorzystywanych obecnie procesów jest przedmiotem intensywnych prac, aby lepiej zaprojektować tryby wykonawcze pod względem jakości i bezpieczeństwa produktów (jak działać, aby zapewnić jakość i spełnić wymogi bezpieczeństwa), jak i kosztów operacyjnych oraz oddziaływania na środowisko. Prowadzone są wytężone prace rozwojowe nad sprostaniem zapotrzebowaniom konsumentów poprzez projektowanie nowych produktów i odpowiednie połączenie operacji jednostkowych niezbędnych do ich wytworzenia.

  Mimo iż podstawowe zasady fizyczne, biochemiczne i mikrobiologiczne zostały dosyć dobrze poznane, produkty spożywcze są złożonymi systemami o właściwościach powiązanych z aspektami jakości i bezpieczeństwa, które zazwyczaj trudno zmierzyć, oszacować czy nawet przedstawić za pomocą wiarygodnych modeli. Takie właściwości mogą obejmować parametry fizyko-chemiczne powiązane z jakością, między innymi zawartość składników odżywczych, konsystencja, kolor lub reologia, czy też parametry mikrobiologiczne zazwyczaj kojarzone z bezpieczeństwem żywności. Celem projektu jest opracowanie nowych modeli inteligentnej kontroli procesów przetwórstwa żywności na bazie czterech typowych procesów w zakresie biokonwersji, separacji, utrwalania i strukturyzacji.

  Spotkanie zgromadzi interesariuszy, którzy zapoznają się z wynikami projektu i opracowanym w jego toku nowym narzędziem technologicznym.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  BRC to międzynarodowy standard bezpieczeństwa żywności, wymagany przez większość hipermarketów pochodzenia brytyjskiego, ponieważ został opracowany w Wielkiej Brytanii, zgodnie z wymaganiami tamtejszych sieci handlowych.
  BRC określa szereg wymagań, które powinna spełnić dana firma, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów.

  Do tych wymagań należy:
  - posiadanie systemu HACCP
  - posiadanie prawidłowej dokumentacji systemu, w tym: księgi jakości, polityki jakości, schematu organizacyjnego, zakresu odpowiedzialności, opisu surowców i wyrobów gotowych
  - wdrożenie zasady GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna)
  - posiadanie opisu pakowania produktu, jego ważności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
  - opracowanie zasad higieny, w tym przechowywania odzieży ochronnej
  - szkolenie personelu z opracowanych procedur

  Instytut Technik Innowacyjnych EMAG jest instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem a także wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Realizator prac naukowych, badawczo-rozwojowych, konstrukcyjnych i ekspertyz w zakresie elektrotechniki, automatyki przemysłowej, telekomunikacji, systemów monitorowania i urządzeń bezpieczeństwa, systemów sterowania procesami, informatyki technicznej, sieciowych systemów informacyjnych, racjonalnego użytkowania paliw i energii oraz ochrony środowiska. Ofertę EMAG-u uzupełniają: badania specjalistyczne, atestacyjne i certyfikacyjne przeprowadzane w Centrum Badań i Certyfikacji (m.in. w unikatowej Pracowni Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej) posiadającym akredytacje PCA, małoseryjna produkcja aparatury i urządzeń oraz usługi serwisowe. EMAG posiada własny ośrodek szkolenia oraz wydaje własne czasopismo naukowo-techniczne "Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa", poradniki, instrukcje i monografie. EMAG to lider wielu segmentów rynku - m.in. w zakresie aparatury i systemów bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń naturalnych, systemów automatyki kontroli parametrów jakościowych węgla. Misją i głównym celem Instytutu EMAG jest opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań oraz doskonalenie istniejących urządzeń, technologii i systemów przyczyniających się do poprawy efektywności procesów produkcyjnych, wzrostu bezpieczeństwa pracy i jakości życia. Siedziba Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG mieści się w Katowicach. Funkcja bezpieczeństwa – w bezpieczeństwie teleinformatycznym elementarna właściwość, jaką mechanizm bezpieczeństwa powinien zapewniać chronionym zasobom. Poszczególne mechanizmy mogą różnić się zakresem oferowanych funkcji bezpieczeństwa oraz ich poziomem.

  Znak jakości Q – krajowy certyfikat nadawany produktom przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Przyznanie certyfikatu Q oznacza, iż wyrób spełnia ponadpodstawowe wymagania a jego jakość jest porównywalna z jakością renomowanych producentów światowych. Dotyczy nie tylko jakości ale również bezpieczeństwa używania i ochrony środowiska. ISO 22000:2005 – system zarządzania bezpieczeństwem żywności dla organizacji w łańcuchu żywności (ang. Food safety management systems – Requirements for organizations throughout the food chain). Opublikowana we wrześniu 2005 roku, ma za zadanie spełniać wymagania krajowe jak i międzynarodowe dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności. Łączy system HACCP oraz system dobrych praktyk (zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych, cateringowych, itp.) W celu ułatwienia procesu wdrożenia normy została zbudowana na podwalinach norm ISO 9001 jak i ISO 14001, co znacząco skraca i ułatwia proces jej wdrażania.

  Supplier Quality Assurance (SQA) (pol. zapewnienie jakości dostaw) - planowe i systematyczne działania niezbędne do zapewnienia i spełnienia wymagań jakości materiałów i półproduktów używanych do produkcji. Polega na prowadzeniu działań prewencyjnych poprzez systematyczną pracę z dostawcą. Monitorowaniu trendów jakościowych w procesie produkcji dostawcy (raporty, audyty). W celu wyegzekwowania oczekiwanej jakości komponentów stosuje się tzw. Incoming Inspection (Inspekcję Wejściową). Program Promocji Jakości (PPJ) jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Polską Nagrodę Jakości. Został uruchomiony w 1992 roku przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu. Podstawą do przeprowadzenia w ramach programu intensywnych działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych ukierunkowanych głównie na normy serii ISO 9000 była konieczność dostosowania polskiej gospodarki do realiów rynków zagranicznych. Za priorytet programu przyjęto upowszechnianie w organizacjach podejścia systemowego do jakości, zgodnego ze standardami międzynarodowymi, a także promowanie akredytacji i certyfikacji, czyli tworzenie w polskim biznesie kultury jakości. Włączenie przez Unię Europejską normy ISO 9000 do działań mających na celu eliminowanie barier w swobodnym przepływie towarów stało się dodatkowym bodźcem do intensyfikacji działań promocyjnych i zaowocowało rozszerzeniem programu i objęcie nim promocji standaryzacji w ramach dwóch innych gałęzi norm ISO, czyli norm z zakresu bezpieczeństwa pracy (ISO 18000) oraz wpływu na środowisko naturalne (ISO 14000). Program podobnie jak Polska Nagroda Jakości popularyzuje strategie zarządzania oparte na jakości, takie jak TQM oraz Model Doskonałości EFQM.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Monachijska Konferencja Polityki Bezpieczeństwa niem. Münchner Konferenz für Sicherheitspolitik ang. Munich Security Conference (MSC) – od początku lat 60. XX wieku międzynarodowe spotkanie polityków ds. wojskowych i bezpieczeństwa oraz przemysłu zbrojeniowego. Jest największym spotkaniem tego typu na świecie.

  Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności (EFSA, European Food Safety Authority) – agencja Unii Europejskiej z siedzibą w Parmie, zajmująca się określaniem standardów produktów żywnościowych oraz przygotowywaniem aktów prawnych w zakresie żywności.

  Konserwacja żywności to różne sposoby przetwarzania i przechowywania żywności, których celem jest wydłużenie jej trwałości i zapewnienie bezpieczeństwa jej spożycia.

  Radiacyjne utrwalanie żywności − technologia konserwacji żywności, polegająca na wystawieniu jej na działanie promieniowania jonizującego, którego właściwości powodują unieszkodliwienie znajdujących się w żywności drobnoustrojów, wirusów i owadów. Proces radiacyjnego utrwalania żywności może być też stosowany w celu przedłużenia okresu ważności produktów spożywczych (powstrzymanie dojrzewania owoców, kiełkowania warzyw, hamowanie procesów gnilnych). Dobra Praktyka Higieniczna - (ang. GHP - Good Hygienic Practice). Działania, które muszą być podjęte, i warunki higieniczne, które muszą być spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub obrotu, aby zapewnić bezpieczeństwo żywności - zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 8 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225

  Piotr Paweł Lewicki (ur. 15 grudnia 1937 - zm. 29 grudnia 2011) - profesor technologii żywności i żywienia o specjalności inżynieria procesów biotechnologicznych, inżynieria żywności i aparatura przemysłu spożywczego, projektowanie procesów technologicznych i suszenie, tytuł profesorski w dziedzinie nauk technicznych otrzymał w 1982.

  Dodano: 05.02.2013. 10:37  


  Najnowsze