• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja nt. transportu, atmosfery i klimatu, Aachen, Niemcy

  31.05.2012. 18:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 22-25 czerwca w Aachen, Niemcy odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. transportu, atmosfery i klimatu (TAC-2).

  Konferencja obejmie wszystkie aspekty wpływu różnych środków transportu (tj. lotnictwa, transportu drogowego i żeglugowego) na chemię, mikrofizykę, promieniowanie i klimat atmosfery. Dokładniej, referaty obejmą na przykład takie tematy jak:
  - emisje z silników (gazowe i pyłowe);
  - scenariusze emisji oraz bazy danych emisji w branży transportowej;
  - procesy bliskiego i dalekiego zasięgu (smugi), rzeczywiste emisje;
  - wpływ transportu na skład chemiczny atmosfery;
  - wypływ transportu na aerozole;
  - smugi kondensacyjne, cirrusy kondensacyjne, ślady statków;
  - pośredni wpływ na chmury (np. interakcja aerozol-chmura);
  - radioaktywne tłoczenie;
  - wpływ na klimat;
  - skale do pomiaru zmian klimatycznych i szkód;
  - łagodzenie wpływu transportu dzięki zmianom technologicznym wprowadzanym do pojazdów i silników (np. silniki o niskiej emisji NOx (tlenku azotu), paliwa alternatywne);
  - łagodzenie wpływu transportu dzięki środkom operacyjnym (np. zarządzanie ruchem powietrznym, loty przyjazne dla środowiska i wyznaczanie optymalnych tras).

  Większa część konferencji odbędzie się w Aachen, za wyjątkiem jednodniowej sesji dla ustawodawców i mediów, która będzie mieć miejsce a Maastricht, Holandia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dystynkcje Inspekcji Transportu Drogowego – oznaczenia stanowisk służbowych zajmowanych przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego. Środki transportu to maszyny transportowe lub istoty żywe, dzięki którym możliwe jest przemieszczanie ludzi lub ładunków, czyli transport. Podział środków transportu jest zbliżony do podziału transportu. Najprostszy obejmuje środki transportu wewnętrznego zwanego też transportem bliskim (wewnątrz danego obiektu, np. magazynu) oraz środki transportu zewnętrznego (dalekiego). Główny Inspektorat Transportu Drogowego – urząd administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

  Transport (łac. transportare – przenieść, przewieźć) – przemieszczanie ludzi, ładunków (przedmiot transportu) w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków (środków transportu). Transport kombinowany – przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jedną gałąź transportu. Regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej na całej trasie przewozu oraz wykorzystanie transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej bądź morskiej na głównej trasie przejazdu. Trasy dowozowe i odwozowe do głównego środka transportu wykonywane są za pomocą transportu samochodowego.

  Problem marszrutyzacji - problem decyzyjny polegający na wyznaczeniu optymalnych tras przewozowych dla pewnej ściśle określonej liczby środków transportu, której zadaniem jest obsłużenie zbioru klientów znajdujących się w różnych punktach przy zachowaniu ograniczeń. Kryterium optymalizacji jest całkowity koszt transportu (wyrażony odległościowo, cenowo lub czasowo). Istnieją również rozwinięcia problemu uwzględniające więcej, niż jedno kryterium optymalizacji. Problem marszrutyzacji należy do podstawowej problematyki zarządzania operacyjnego flotą środków transportu (rzadziej zarządzania na wyższym szczeblu). Współmodalność (czasem tłumaczona jako komodalność od ang. co-modality) - oznacza efektywne wykorzystywanie różnych środków transportu samodzielnie i w połączeniu z innymi, w celu doprowadzenia do optymalnego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów. Słowo optymalnego należy tu rozumieć zarówno w sensie ekonomicznym, finansowym, poziomu świadczonych usług, jak i ze względu na aspekty ochrony środowiska. Termin ten powstał na potrzeby określenia polityki Unii Europejskiej odnośnie zrównoważonego rozwoju transportu. Polityka taka została określona w 2006 roku w przeglądzie średniookresowym białej księgi transportu [COM(2006) 314].

  Umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – umowa między organizatorem publicznego transportu zbiorowego a operatorem publicznego transportu zbiorowego, która przyznaje temu operatorowi prawo i zobowiązuje go do wykonywania określonych usług związanych z wykonywaniem przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Europejska Konferencja Ministrów Transportu (ang. European Conference of Ministers of Transport ECMT) - jest międzyrządową organizacją transportową powołaną na mocy Protokołu Brukselskiego, podpisanego 17 października 1953 r. na konferencji ministrów transportu 16 państw europejskich.

  Transport drogowy – jedna z gałęzi transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu (np. pojazdów samochodowych). Usługi transportowe odbywające się z wykorzystaniem tej gałęzi transportu świadczone są przez przewoźników drogowych.

  Przepustowość infrastruktury transportowej – maksymalna liczba środków transportu, jakie mogą w jednostce czasu (w ciągu godziny, doby czy roku) przemieścić się przez określony element transportowej infrastruktury liniowej lub punktowej.

  Transport lotniczy – gałąź transportu powietrznego (czyli przemieszczania drogą powietrzną osób lub towarów), w którym środki transportu stanowią statki powietrzne z kategorii samolotów i śmigłowców. Jest najnowocześniejszą i najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Opiera się na skomplikowanych środkach lokomocji, nawigacji i obsługi naziemnej oraz wymaga dużych nakładów kapitałowych i wysoko wykwalifikowanych kadr. Transport lotniczy pozwala na bardzo szybkie dotarcie do wyznaczonego celu i jest jednym z najbezpieczniejszych środków transportu.

  Dodano: 31.05.2012. 18:49  


  Najnowsze