• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Konferencja zamykająca projekt PEBS - Długofalowa wydajność systemu zapór inżynieryjnych, Hanower, Niemcy

  13.12.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6 - 7 lutego 2014 r. w Hanowerze, Niemcy, odbędzie się "Konferencja zamykająca projekt PEBS - Długofalowa wydajność systemu zapór inżynieryjnych" (Final Conference on 'Long-term Performance of the Engineered Barrier System, PEBS).

  Materiał promieniotwórczy ma szeroki zakres zastosowań: od reaktorów jądrowych, po roztwory soli z domieszkami izotopu. Technologie te umożliwiają korzystanie z olbrzymich ilości energii i obserwowanie systemów biologicznych na takie sposoby, które były nie do pomyślenia zaledwie sto lat temu. Jedyny problem to wytwarzane przez nie niebezpieczne odpady. Systemy gospodarki odpadami stają się coraz bardziej zaawansowane, a podpowierzchniowe zapory inżynieryjne są wykorzystywane do izolowania niebezpiecznych odpadów od opadów, wód powierzchniowych i gruntowych.

  W tym kontekście, europejski projekt PEBS (Długofalowa wydajność systemu zapór inżynieryjnych), dofinansowany z budżetu Siódmego Programu Ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, ma ocenić ewolucję uszczelniania systemów zapór inżynieryjnych i wydajności zapór w czasie, poprzez opracowanie kompleksowego podejścia, obejmującego doświadczenia, opracowanie modeli i uwzględnienie potencjalnych oddziaływań na długofalowe funkcjonowanie zabezpieczeń.

  Konferencja posłuży praktykom, naukowcom i uczestnikom za forum do dyskusji, a także stworzy możliwość upowszechnienia osiągnięć i najnowszych wyników projektu PEBS. Omówione zostaną również inne elementy powiązane z budową zapór w podziemnych obiektach, takie jak blokady i uszczelnienia.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Gotowość zapór minowych - określony stopień przygotowania zapór minowych do niszczenia wojsk i bojowego sprzętu technicznego przeciwnika. Rozróżnia się dwa stopnie gotowości zapór minowych: Pas zapór – jest to powierzchnia terenu z różnego rodzaju zaporami inżynieryjnymi rozbudowanymi wzdłuż frontu na określoną głębokość. Pas zapór powinien w zasadzie pokrywać się z pasem działania ogólnowojskowego związku taktycznego (związku operacyjnego). Pas zapór tworzą zazwyczaj zapory: przeciwpancerne, przeciwpiechotne oraz przeciwdesantowe. Zapory te powinny być tak usytuowane, aby stanowiły jednolity system osłaniany ogniem. Oddział torujący - jest to doraźne zorganizowany oddział ogólnowojskowy wzmocniony pododdziałami czołgów, artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych, chemicznych i innych. W oddziałach wydzielonych i jednostkach pierwszego rzutu w czasie natarcia przeznaczony jest głównie do niszczenia pododdziałów ubezpieczenia i ochrony zapór inżynieryjnych nieprzyjaciela, rozpoznania i torowania przejść w tych zaporach, wykrywania i niszczenia punktów kierowania wybuchami min jądrowych oraz ich likwidacji, rozpoznania i wykonania obejść lub przejść w strefie zniszczeń powstałej wskutek wybuchu min jądrowych. Oddział torujący może składać się z grup: rozpoznawczej, torującej, wsparcia ogniowego oraz ubezpieczenia i osłony.

  Inżynieryjna grupa wypadowa - element rozpoznania organizowany ze składu pododdziałów wojsk inżynieryjnych na szczeblu związku taktycznego w celu rozpoznania rejonu lub obiektu znajdującego się na głębokości ugrupowania pierwszego rzutu taktycznego albo zapór inżynieryjnych przeciwnika przed przednim skrajem jego obrony i w lukach między punktami oporu. Gęstość zapór – długość (w kilometrach) zapór różnego rodzaju przypadających na jeden kilometr zagrożonego przez czołgi pasa danego kierunku lub rubieży.

  Transaction Processing Performance Council (TPC) jest organizacją typu non-profit założoną w 1985 w celu zdefiniowania testów wydajnościowych w dziedzinie przetwarzania danych. Organizacja ta publikuje wyniki testów, które dzięki dobrze zdefiniowanej metodyce są uważane za obiektywne i weryfikowalne. Wyniki testów TPC są powszechnie stosowane dla porównywania wydajności systemów przetwarzania danych. Specyficzną cechą tych testów jest podawanie wyników, nie tylko w ilości transakcji w jednostce czasu, ale też obliczanie kosztu pojedynczych transakcji bazując na cenie katalogowej użytego systemu. Testy wydajnościowe TPC są stale rozwijane by uzyskać wyniki w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich pracują systemy podczas komercyjnego stosowania przez organizacje zajmujące się przetwarzaniem danych. Stąd na przykład wprowadzenie testów w podziale według kategorii "wielkość bazy danych", gdy eksperci stwierdzili, że liczba rekordów w bazie danych może istotnie wpływać na uzyskiwane wyniki wydajnościowe. Inżynieryjny System Minowania ISM "Kroton" przeznaczony jest do szybkiego stawiania przeciwpancernych lub przeciwpiechotnich zapór minowych przez pododdziały wojsk inżynieryjnych szczebla taktycznego. Opracowany został na bazie transportera opancerzonego MTLB i jest produkowany w Polsce przez Hutę Stalowa Wola.

  Mina przeciwpiechotna (mina przeciw piechocie) – mina przeznaczona do zwalczania siły żywej. Stosowana do osłony zapór inżynieryjnych i minowych. Oddział zaporowy – element ugrupowania bojowego tworzony z wojsk inżynieryjnych wyposażony w środki do wykonywania różnego rodzaju zapór na przewidywanych kierunkach przeciwuderzeń (kontrataków) czołgów nieprzyjaciela, osłony skrzydeł i styków wojsk oraz umacniania opanowanych w toku operacji ważnych obiektów i rubieży.

  Kaskada elektrowni wodnych na Dnieprze składa się z systemu 6 zapór z zalewami i powiązanych z znajdującymi się przy nich elektrowniami wodnymi.

  (Learning by doing) Uczenie się poprzez pracę to pojęcie związane z teorią ekonomii. Odnosi się do zdolności pracowników do zwiększania ich wydajności poprzez wykonywanie regularnych czynności podczas pracy. Wzrastająca wydajność jest efektem praktyki, samoudoskonalania się pracownika oraz tylko w niewielkim stopniu zależna od rozwoju technologicznego. Kapitał ludzki jest więc w produkcji równie istotny jak kapitał rzeczowy. Wydajność pracy rośnie wraz ze wzrostem doświadczenia.

  Wydajność procesu technologicznego – stosunek ilości produktu, który jest otrzymywany w jednostce czasu w konkretnych warunkach technologicznych, do ilości, która teoretycznie może być otrzymana w tym czasie. Jedną z miar wydajności procesu jest też materiałochłonność (wydajność materiałowa): Inżynieryjny posterunek obserwacyjny − element rozpoznania wojsk inżynieryjnych przeznaczony do zdobywania danych o przedsięwzięciach inżynieryjnych przeciwnika przez obserwację.

  Wydajność oprogramowania wyraża ilość pracy wykonanej w określonym przedziale czasu. Im więcej pracy program wykona w jednostce czasu, tym większa jest jego wydajność. Uściślając, wydajność programu jest mierzona liczbą jednostek danych wejściowych (rozmiarem danych), którymi w danym czasie program ten zarządza w celu przekształceniu ich na jednostki wyjściowe (dane). Indeks wydajności systemu Windows to wbudowany w system operacyjny Microsoft Windows począwszy od Windows Vista system oceniania wydajności komputera, przy czym końcowy wynik jest najniższym wynikiem osiągniętym przez komputer w jednym z testów:

  Dodano: 13.12.2012. 16:37  


  Najnowsze