• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja i sympozjum satelitarne COURAGE w Europie, Mediolan, Włochy

  22.11.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 27 - 29 listopada 2012 r. w Mediolanie, Włochy, odbędzie się "Międzynarodowa konferencja i sympozjum satelitarne COURAGE w Europie" (International COURAGE in Europe Conference and Satellite Symposium).

  Wraz z wydłużaniem się życia Europejczyków wzrasta liczba upośledzeń, a wiarygodne i porównywalne, obserwacyjne dane medyczne mają zasadnicze znaczenie dla polityki opartej na faktach. Wiarygodne dane wymagają lepszych instrumentów pomiarowych i metodologii na potrzeby przekrojowych analiz obserwacyjnych i porównawczych ludności. W ramach projektu COURAGE (Wspólne badania nad starzeniem się w Europie), w następstwie dogłębnej krytyki istniejących badań nad starzeniem się, zostaną opracowane i zatwierdzone w trzech państwach działania związane ze zdrowiem i powiązanymi problemami na rzecz starzejącej się populacji.

  W ramach projektu ma powstać narzędzie do pomiaru zdrowia i powiązanych z nich problemów dla dobra starzejącej się populacji. Narzędzie przedstawi obiektywne i oparte na faktach trendy prewalencji, łącząc je z jakością życia i dobrym samopoczuciem oraz z rolą wyznaczników zdrowia, takich jak teren zabudowany i sieci społeczne. Poznanie starzenia się i jego wyznaczników będzie mieć istotny wpływ na politykę publicznej opieki zdrowotnej. Projekt zgromadził 12 partnerów z Finlandii, Hiszpanii, Polski i Włoch oraz ze Światowej Organizacji Zdrowia.

  Wydarzenie poświęcone będzie wynikom projektu finansowanego ze środków unijnych i powiązaniu jego dorobku z innymi europejskimi oraz międzynarodowymi projektami poświęconymi starzeniu się i niepełnosprawności, a także umożliwi ogólną dyskusję i wymianę poglądów między głównymi interesariuszami.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia (ang. International Classification of Functioning, Disability and Health, w skrócie ICF) - dokument opisujący język oraz strukturę opisu i pomiaru stanu zdrowia oraz stanów związanych ze zdrowiem. Narodowy Rachunek Zdrowia – system prezentacji danych na temat ekonomicznej strony systemu ochrony zdrowia. Jest to stosunkowo nowe narzędzie porównywania wydatków na ochronę zdrowia, które ujmuje je w sposób wszechstronny, zapewniający porównywalność w skali międzynarodowej. Prace nad wdrożeniem metodologii rachunków zdrowia w Polsce zostały podjęte przez zespół ekspertów pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w 2001 roku, a od 2004 są prowadzone w Głównym Urzędzie Statystycznym w ścisłej współpracy z instytucjami, które gromadzą dane o wydatkach na ochronę zdrowia: tj. Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Finansów. System opieki zdrowotnej (również system zdrowotny) – system definiowany jako spójna całość, której liczne, powiązane między sobą części wspólnie oddziaływając wpływają pozytywnie na stan zdrowia populacji. Jest on wyodrębnioną całością złożoną z wielu różnorodnych elementów, które powiązane są różnorodnymi więziami (czyli między którymi zachodzą różnorodne relacje) i który realizuje cele związane ze zdrowiem.

  e-zdrowie- narzędzia lub rozwiązania obejmujące produkty, systemy i usługi wychodzące poza zakres prostych aplikacji internetowych. Wiążą się one z narzędziami dla organów i pracowników służby zdrowia oraz dostosowane do indywidualnych potrzeb systemy opieki zdrowotnej dla pacjentów i obywateli. Są to na przykład sieci informacji o zdrowiu, elektroniczne książeczki zdrowia, usługi świadczone w ramach opieki telemedycznej, osobiste przenośne systemy komunikacji, portale poświęcone zdrowiu oraz wiele innych narzędzi na bazie technologii informacyjno-komunikacyjnych, pomagających zapobiegać, diagnozować i leczyć choroby, monitorować stan zdrowia, prowadzić odpowiedni tryb życia. Courage Compétition – były francuski konstruktor i zespół wyścigowy, założony w 1982 roku przez francuskiego kierowcę wyścigowego Yvesa Courage z bazą w Le Mans, nieopodal toru Circuit de la Sarthe. W 2010 roku Yves Courage założył firmę Courage Technology zajmującą się rozwojem elektrycznych samochodów wyścigowych.

  Dramat epicki – odmiana dramatu wywodząca się z dramatu ekspresjonistycznego, której twórcą był Bertolt Brecht. Jego utwory (Matka Courage i jej dzieci, Kaukaskie kredowe koło) składają się z szeregu luźno powiązanych scen, które jako całość mają stanowić ilustrację pewnego procesu społecznego. Ich wyraźnie moralizatorski charakter podkreślały częste zwroty do publiczności, pieśni komentujące akcję z punktu widzenia określonych poglądów społecznych i politycznych czy niektóre dialogi, których celem było komentowanie przedstawianych wydarzeń. Dramat epicki jest nawiązaniem do teatru ludowego. Międzynarodowa Liga Przeciwpadaczkowa (ang. International League Against Epilepsy, ILAE) – międzynarodowa organizacja zrzeszająca lekarzy i innych pracowników służby zdrowia, zainteresowanych działaniami na rzecz poprawy jakości życia chorych na padaczkę. Celem ILAE jest „zapewnienie pracownikom służby zdrowia, pacjentom i ich opiekunom, rządom i społeczeństwom na całym świecie środków niezbędnych do zrozumienia, diagnozowania i leczenia osób z padaczką”. ILAE publikuje między innymi standardy opieki nad chorymi z padaczką i klasyfikacje napadów padaczkowych (pierwsza w 1960, ostatnia modyfikacja w 1981). W 2010 przedstawiono propozycję nowej klasyfikacji.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu. Ścieżka krytyczna (po ang. Critical Path Method, CPM ) - w teorii zarządzania projektami ciąg takich zadań (podzadań projektu), że opóźnienie któregokolwiek z nich opóźni zakończenie całego projektu. W praktyce narzędzie planowania i kierowania prac i zapewnienia ich prawidłowego przebiegu w czasie.

  Włóka – narzędzie uprawowe służące do włókowania. Za włókę uznaje się każde narzędzie ciągnione po powierzchni pola nie posiadające zębów zagłębiających się w glebie.

  Polityka zdrowotna – dział polityki społecznej, który, według Światowej Organizacji Zdrowia, "odnosi się do decyzji, planów i działań, które podejmowane są w celu osiągnięcia konkretnych celów opieki zdrowotnej w społeczeństwie. (...) Określa wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko i średnioterminowej. To wyznacza priorytety oraz oczekiwane role poszczególnych grup. Buduje konsensus i informuje ludzi".

  Ekonomika zdrowia dziedzina ekonomii zajmująca się gospodarowaniem zasobami w systemie opieki zdrowotnej. W szerszym znaczeniu jest to dziedzina obejmująca zarządzanie niedostatkiem środków finansowych w stosunku do nieograniczonego zapotrzebowania na rynku usług zdrowotnych. W Polsce rozwój ekonomiki zdrowia nastąpił w latach 70 - tych XX wieku - kiedy w krajach rozwiniętych wzrosły koszty związane z opieką zdrowotną. Do podejmowania działań w obszarze ochrony zdrowia niezbędne są narzędzia - ekonomiczne analizy i oceny. Test Utajonych Skojarzeń (ang. Implicit Association Test, IAT ) – narzędzie pomiarowe używane w psychologii społecznej do wykrywania automatycznych powiązań pomiędzy deklarowanym, a realnym obrazem danego obiektu w pamięci danej osoby, czyli tzw. postaw utajonych. To narzędzie pomiarowe budzi wciąż wiele kontrowersji wśród jego przeciwników.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Pogłębiacz – narzędzie do obróbki skrawaniem, którego zadaniem jest powiększenie lub inna zmiana ukształtowania otworu na pewnej części długości, lub obróbka czołowa powierzchni wokół otworu.

  Sezon NHL 2013/2014 będzie 96. sezonem gry National Hockey League, a 97. jej działalności. Pierwsze mecze sezonu odbędą się 1 października 2013 roku. W tym dniu odbędzie się trzy spotkania. Drugi sezon z rzędu nie odbędą się spotkania w Europie, również NHL All-Star Game nie odbędzie się w zamian zawodnicy ligi NHL będą uczestniczyć w turnieju olimpijskim w Soczi. Hokeiści wrócą na tafle w Ameryce 26 lutego. 1 stycznia odbędzie się NHL Winter Classic, który został przełożony z powodu lokautu. Dodatkowo obędzie się jeszcze pięć innych spotkań na otwartych stadionach w ramach NHL Stadium Series oraz Heritage Classic. Sezon zasadniczy zakończy się 13 kwietnia 2013 roku. Kleszcze - narzędzie służące do chwytania rozgrzanego kawałka metalu oraz do przytrzymywania go na kowadle w czasie kucia.

  Dyskusja wikiprojektu:Tygodnie tematyczne/Tydzień Artykułu Holenderskiego: Proponuję zorganizować tydzień artykułu holenderskiego, dzięki czemu powiększylibyśmy ilość artykułów związanych z Holandią. Mój proponowany termin to 30 kwietnia -6 maja. Na 30 kwietnia przypada data koronacji królowej Beatrycze, a w tym roku będzie to również powiązane ze zmianą głowy państwa w Holandii, gdy królowa przekaże władzę swojemu synowi. Zapraszam do dyskusji. Lancer WRC (dyskusja) 18:21, 21 lut 2013 (CET)

  Dodano: 22.11.2012. 16:37  


  Najnowsze