• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. handlu elektronicznego i technologii internetowych, Bilbao, Hiszpania

  19.08.2010. 18:41
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 3 września w Bilbao, Hiszpania, odbędzie się 11. międzynarodowa konferencja nt. handlu elektronicznego i technologii internetowych.

  Handel elektroniczny stał się sektorem o ustalonej pozycji zarówno z punktu widzenia technologicznego, jak i biznesowego. Jednakże pojawiły się nowe wyzwania i problemy.

  Celem konferencji jest przedstawienie wyraźnego obrazu obecnej sytuacji w sektorze poprzez skoncentrowanie się na kilku istotnych tematach, takich jak te związane z teoretycznymi podstawami handlu elektronicznego, procesów biznesowych i nowych, wschodzących technologii. W programie znalazły się również takie zagadnienia jak sieć semantyczna, serwisy internetowe, architektury zorientowane na usługi oraz mobilna i wszechobecna informatyka.

  Konferencja poprowadzona będzie wzdłuż czterech, głównych szlaków tematycznych: agentowy handel elektroniczny, handel elektroniczny zorientowany na usługi i procesy biznesowe, płatności elektroniczne, bezpieczeństwo i zaufanie oraz systemy rekomendujące. Każdej ze ścieżek przypisany będzie punkt centralny obejmujący powiązane tematy. Chociaż osią konferencji będzie relacja między handlem elektronicznym a wschodzącymi technologiami, mile widziane będą również prezentacje zagadnień teoretycznych i przekrojowych.

  Konferencja odbędzie się w tym samym miejscu co 21. międzynarodowa konferencja nt. baz danych i aplikacji do systemów eksperckich.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Handel elektroniczny (ang. e-commerce) – procedury wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne (telefon stacjonarny i komórkowy, faks, Internet, telewizję) w celu zawarcia transakcji handlowej. Najbardziej popularną metodą handlu elektronicznego jest handel internetowy, gdzie występują transakcje handlowe pomiędzy sprzedającymi a kupującymi. Najbardziej powszechną formą handlu elektronicznego są sklepy internetowe. Cyberprawo (ang. cyberlaw) – wykształcająca się dziedzina nauk prawnych obejmująca zagadnienia na styku prawa i komputerów, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania Internetu, jak np. prawo autorskie, prawna odpowiedzialność dostawców usług internetowych, handel elektroniczny, aukcje internetowe, cenzura, poufność i bezpieczeństwo danych itp. Cyfrowy portfel (ang. digital wallet, e-wallet) – elektroniczny ekwiwalent portfela używany do przeprowadzania transakcji w handlu elektronicznym. Cyfrowy portfel może zawierać wirtualne pieniądze działające podobnie jak czeki podróżne, albo informacje o kartach kredytowych. Portfel może się znajdować w maszynie użytkownika (z cyfrowym certyfikatem) lub na serwerze serwisu oferującego elektroniczne płatności. W ten sposób użytkownik dysponyje "portmonetką" internetową, dzięki której może wygodnie i tanio dokonywać przelewów międzynarodowych, robić zakupy w sklepach internetowych i korzystać z rabatów.

  Konferencja w Apalachin (z ang. Apalachin Conference lub Apalachin Meeting) – jedna z najważniejszych konferencji (obok Konferencji w Atlantic City i Konferencji Hawańskiej) z udziałem największych (ówczesnych) przedstawicieli (bossów) amerykańskiego świata przestępczości zorganizowanej. Gospodarka Poznania: Poznań jest ośrodkiem produkcji, handlu, logistyki oraz turystyki biznesowej. Międzynarodowe Targi Poznańskie są największym w kraju organizatorem imprez targowych, a także konferencji i kongresów. Szacuje się, że ok. 20-40% potencjału gospodarczego miasta skupione jest w otaczających je gminach powiatu poznańskiego.

  Internet Marketing Conference, zwany także (IMC), jest międzynarodową konferencją poruszającą tematy e-biznesu. Pierwszy event odbył się w Kopenhadze w 2000. Od tamtego czasu spotkania odbyły się również w Sztokholmie, Las Vegas, Berlinie, Vancouver, Montrealu, Göteborgu i Nowym Jorku. Konferencja została rozpoczęta przez Lennarta Svanberga. Society of Incentive and Travel Executives (SITE) - międzynarodowa organizacja zrzeszająca profesjonalnych organizatorów, ekspertów i zleceniodawców spotkań i wydarzeń firmowych. Działa na zasadzie not-for-profit. Członkami stowarzyszenia są osoby pracujące dla największych renomowanych przedsiębiorstw zajmujących się organizowaniem konferencji, imprez, wyjazdów oraz pracowniczych spotkań integracyjnych i szkoleniowych, działających dla wielu stowarzyszeń oraz korporacji międzynarodowych. Stowarzyszenie powstało w 1973 roku i jest jedyną międzynarodową organizacją zajmującą się podnoszeniem standardów usług w swojej branży.

  Katalog elektroniczny – katalog produktów lub usług oferowanych przez dostawcę przygotowany w formie elektronicznej, udostępniany kupującym w ramach e-handlu. Zawiera opis towarów lub usług wraz z ich cenami. Konferencja San Remo – międzynarodowa konferencja zorganizowana przez aliantów po I wojny światowej w dniach 19-26 kwietnia 1920 w mieście Sanremo we Włoszech.

  Światowa Konferencja Radiokomunikacyjna (ang World Radiocommunication Conference, skrót WRC) organizowana jest przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) do przeglądania, i w razie konieczności korygowania regulacji radiowych czyli międzynarodowych umów kontrolujących użycie widma częstotliwości radiowych, orbit satelitów geostacjonarnych i niegeostacjonarnych. Konferencja odbywa się co dwa do czterech lat. Przed rokiem 1993 konferencja nazywana była Światową Administracyjną Konferencją Radiową (WARC). W roku 1992 na dodatkowej konferencji w Genewie, ITU została zrestrukturyzowana i w wyniku tego od 1993 konferencja zmieniła nazwę na Światową Konferencję Radiokomunikacyjną.

  Konferencja hawańska (ang. Havana Conference) – jedna z najważniejszych konferencji (obok konferencji w Atlantic City w 1929 roku i konferencji w Apalachin w 1957 roku) z udziałem najważniejszych (ówczesnych) bossów amerykańskiego świata przestępczego tzw. Syndykatu.

  Pojęcie rynku elektronicznego (w skrócie ER, ang. electronic market), zwanego również rynkiem wirtualnym, powstało w latach 80. w pracach grupy badawczej z Massachusetts Institute of Technology. W literaturze brak jest ogólnej i powszechnie akceptowalnej definicji elektronicznego rynku. Wielu autorów tworzy zwykle ad hoc określenia, ukierunkowane jedynie na specyficzne zagadnienia. W pewnym stopniu wspomaganie i automatyzacja działalności rynkowej przez systemy informatyczno-telekomunikacyjne są utożsamiane z pojęciem rynku elektronicznego. Twierdzi się tak dlatego, iż w przyszłości wiele konwencjonalnych rynków będzie przekształcanych w ER, a także tworzonych będzie wiele nowych ER. Wielu autorów definiuje ER jako systemy sprzętu i oprogramowania komputerów (systemy rozproszone), u których podstaw leży koncepcja elektronicznej wymiany dokumentacji. Uczestnik giełdy jest to osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i która pracuje na giełdzie.

  Dobra Praktyka Kliniczna (ang. Good Clinical Practice – GCP) – międzynarodowy standard etyczny i naukowy dotyczący planowania, prowadzenia, dokumentowania i ogłaszania wyników badań prowadzonych z udziałem ludzi (badań klinicznych) opracowany przez Międzynarodową Konferencję ds. Harmonizacji (ICH). Postępowanie zgodnie z tym standardem stanowi gwarancję wiarygodności i dokładności uzyskanych danych oraz raportowanych wyników, a także respektowania praw osób uczestniczących w badaniu. Minister przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (irl. Aire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta), minister w rządzie Republiki Irlandzkiej stojący na czele Departamentu przedsiębiorczości, handlu i zatrudnienia (ga. An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta). Jego kompetencje obejmują sprawy przedsiębiorczości, zatrudnienia, nowych technologii, handlu wewnętrznego i zagranicznego. Departament ma również za zadanie dbać o gospodarcze interesy Irlandii na forum różnych organizacji międzynarodowych.

  Dodano: 19.08.2010. 18:41  


  Najnowsze