• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Międzynarodowa konferencja nt. modelowania i symulacji w inżynierii, ekonomii i zarządzaniu, Barcelona, Hiszpania

  03.05.2010. 19:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 15-17 lipca 2010 r. w Barcelonie, Hiszpania, odbędzie się międzynarodowa konferencja nt. modelowania i symulowania w inżynierii, ekonomii i zarządzaniu (MS 2010).

  Badania naukowe w zakresie modelowania i symulacji potrzebują nowych technik, aby zająć się systemami, w których klasyczne metody są niewystarczające i nieuniknione są sytuacje braku precyzji, mglistości lub niepewności. Pośród konkretnych obszarów, jakie będą dyskutowane w czasie wydarzenia znajdą się badania naukowe, metody, techniki, zastosowania i projekty oparte na logice rozmytej, sieciach neuronalnych, algorytmach genetycznych, teorii niepewności, teorii chaosu, nowych metodach ilościowych i miękkich technologiach obliczeniowych.

  Konferencja stworzy pracownikom uniwersyteckim, profesjonalistom i praktykom z dziedziny modelowania i symulacji okazję do spotkania się oraz wymiany pomysłów i doświadczeń.

  Współorganizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Modelowania i Symulacji w Przedsiębiorstwach (AMSE) i Uniwersytet w Barcelonie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  AnyLogic to wielometodowe narzędzie służące do modelowania (tworzenia symulacji) opracowane przez The AnyLogic Company. ADONIS jest narzędziem wspierającym zarządzanie procesami biznesowymi w oparciu o paradygmat zarządzania procesami BPMS stworzony na Uniwersytecie Wiedeńskim. Oferuje funkcjonalności modelowania (w tym z użyciem notacji BPMN), analizy, symulacji, ewaluacji oraz tworzenia dokumentacji procesów. iGrafx (dawniej Micrografx i część koncernu Corel) – przedsiębiorstwo zajmujące się grafiką na potrzeby modelowania, symulacji i doskonalenia procesów biznesowych. Szefem firmy jest Ken Carraher.

  SimulationX jest wieloobszarowym oprogramowaniem CAE służącym do symulacji fizycznych komponentów i urządzeń, stworzone i sprzedawane przez ITI GmbH z Drezna. Naukowcy i inżynierowie z przedsiębiorstw przemysłowych i instytucji naukowych stosują to oprogramowanie do projektowania, modelowania, symulacji, analizy i wirtualnego testowania złożonych systemów mechatronicznych. Na jednej platformie oprogramowanie to symuluje zależne działanie różnych efektów fizycznych – od mechaniki 1D, systemów mechanicznych składających się z wielu ciał (MBS), techniki napędów poprzez hydraulikę, pneumatykę i termodynamikę aż do elektryki, magnetyki a także analogowej i cyfrowej automatyki. Jednym z głównych obszarów zastosowania jest rozwój obszaru napędu samochodu osobowego, np. stacjonarna analiza napędu, za co rozwiązanie to zostało odznaczone nagrodą AEI (Towarzystwa Inżynierów Automobilowych) w kategorii „Najlepszy produkt symulacyjny układu napędowego” w roku 2006. Narzędzia do modelowania w UML (Unified Modeling Language – ujednoliconym języku modelowania) – oprogramowanie, które pozwala tworzyć modele pomocne przy programowaniu, ale także analizie procesów biznesowych. Narzędzia podzielono na wolne/otwarte i zamknięte (komercyjne).

  SPICE (ang. Simulation Program with Integrated Circuits Emphasis) – oprogramowanie do modelowania oraz symulacji elektronicznych układów analogowych i cyfrowych, zaprojektowany głównie z myślą o analizie obwodów z układami scalonymi. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej zatrudnia 41 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 147 doktorów. Wydział prowadzi badania naukowe w następujących obszarach: zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwach i regionach gospodarczych, wartości w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, zarządzanie potencjałem ludzkim, teoria i praktyka marketingu kadrowego, marketing usług finansowych, gospodarowanie zasobami w przedsiębiorstwie międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw, logistyka miejska, logistyka międzynarodowa, zarządzanie projektami, zarządzanie technologią i jakością produktu, procesy zmian i strategie rozwoju przedsiębiorstwa, komputerowe wspomaganie zadań inżynierskich, tworzenie i eksploatacja map akustycznych, ustrojowo-prawne problemy aglomeracji górnośląskiej, promocja zatrudnienia w administracji samorządowej, bezpieczeństwo publiczne, systemy ratownictwa, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, system zarządzania jakością w przedsiębiorstwach wytwórczych, usługowych i administracji, proekologiczne zarządzanie procesami.

  Modelowanie molekularne – zbiór technik obliczeniowych, które służą do modelowania i przewidywania właściwości cząsteczek lub układów ponadcząsteczkowych. Biologia syntetyczna – dyscyplina naukowa stanowiąca połączenie biologii molekularnej i inżynierii, której celem jest projektowanie i tworzenie sztucznych systemów biologicznych wzorowanych na naturalnych. W odróżnieniu od klasycznej inżynierii genetycznej biologia syntetyczna kładzie duży nacisk na racjonalne projektowanie nowych systemów oraz intensywne wykorzystanie technik modelowania matematycznego w celu przewidzenia zachowania się układu oraz optymalizacji jego działania.

  European Management Review - europejskie czasopismo naukowe z zakresu teorii organizacji i zarządzania, wydawane przez Palgrave. Redaktorem naczelnym jest Bruce Kogut, profesor INSEAD. Pismo koncentruje się na zagadnieniach głównego nurtu zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji europejskich. Wyróżnia je stosunkowo duża otwartość zarówno na metody ilościowe jak i metody jakościowe - publikowane są badania z obu nurtów, a także z różnych paradygmatów.

  Data Vault – technika modelowania danych (w hurtowniach danych) zaprojektowana tak, aby zapewnić przechowywanie danych historycznych z wielorakich systemów operacyjnych (źródłowych). Data Vault oznacza również, obok aspektu modelowania, sposób patrzenia na dane historyczne, który zapewnia audytowalność, śledzenie danych, szybkość ładowania oraz odporność na zmiany biznesowe.

  SeSAm (ang. Shell for Simulated Agent Systems - dosł. interpreter komend/interfejs dla symulacji systemów agentowych) — standardowe środowisko dla modelowania i eksperymentowania z symulacjami agentowymi. Journal of Organizational Change Management - europejskie czasopismo naukowe z zakresu teorii organizacji i zarządzania, wydawane przez Emerald. Występuje na liście filadelfijskiej. Redaktorem naczelnym jest Sławomir Magala, profesor Erasmus University (Rotterdam). Pismo koncentruje się na zagadnieniach zmiany organizacyjnej i krytycznej teorii zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki organizacji europejskich. Wyróżnia je stosunkowo duża otwartość zarówno na metody ilościowe jak i metody jakościowe - publikowane są badania z obu nurtów, a także z różnych paradygmatów.

  Biblioteka Wirtualna Nauki – jedna z pierwszych w Polsce bibliotek cyfrowych. Jest to system udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie. Academy of Management to międzynarodowe stowarzyszenie badaczy z zakresu zarządzania i teorii organizacji. Coroczna konferencja Akademii odbywa się w USA i jest dla wielu początkujących naukowców okazją do ubiegania się o pracę i poparcie znanych profesorów. Akademia wydaje dwa znane periodyki naukowe: Academy of Management Journal oraz Academy of Management Review.

  Nautilus – superkomputer, klaster stworzony przez firmę IBM, zainstalowany w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), na Uniwersytecie Warszawskim. Jego wydajność według listy TOP500 wynosi 18,5 TFLOPS. Krajowy Klaster Linuksowy (CLUSTERIX - ang. National CLUSTER of LInuX Systems) - rozproszony ogólnopolski system komputerowy, umożliwiający wspólne wykorzystanie zasobów polskich centrów komputerowych. Został uruchomiony 15 grudnia 2004 r. Wykorzystywany jest m.in. do badań naukowych w zakresie: modelowania zjawisk (np. termomechanicznych), złożonych symulacji (np. przepływu krwi), wizualizacji czy przewidywania struktur białek.

  Dodano: 03.05.2010. 19:12  


  Najnowsze