• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Monitoring ptaków - warsztaty OTOP w Gdańsku

  29.07.2010. 04:18
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dlaczego ptaki ginące w Europie są nadal pospolite w Polsce? To tylko jedno z wielu pytań, na które odpowiedź znajdą uczestnicy programu Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych podczas warsztatów finansowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP). Na Wyspę Sobieszowską (Gdańsk) 21 i 22 sierpnia przyjadą naukowcy i wysoko wykwalifikowani obserwatorzy ptaków, uznawanych za doskonałe wskaźniki stanu całego środowiska przyrodniczego. Do 2 sierpnia można zgłaszać chęć udziału w szkoleniu.

  Monitoring Pospolitych Ptaków Lęgowych (MPPL) prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska organizowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

  Długofalowy program pozwala co roku ustalać wskaźniki liczebności populacji najbardziej rozpowszechnionych ptaków lęgowych w Polsce. Akcje liczenia ptaków dostarczają informacji o występowaniu i liczebności około stu gatunków.

  "Ptaki są doskonałymi wskaźnikami stanu całego środowiska przyrodniczego. Stąd też indeksy wykorzystujące dane o liczebności pospolitych ptaków są obecnie używane do mierzenia zmian różnorodności biologicznej w krajach Unii Europejskiej. Dane () są wykorzystywane m.in. do tworzenia Farmland Bird Index, unijnego wskaźnika +stanu zdrowia+ ekosystemów użytkowanych rolniczo" - wyjaśniają eksperci OTOP na stronie internetowej programu.

  Program prowadzony jest od 2000 roku. OTOP współpracuje z 17 koordynatorami regionalnymi ponad 300 wysoko wykwalifikowanych obserwatorów ptaków, tworząc krajową sieć monitorowania różnorodności biologicznej.

  Ze słuchaczami sierpniowych warsztatów spotkają się uznani eksperci OTOP i instytucji współpracujących z towarzystwem. Schemat i założenia programu "Monitoring Ptaków Polski" omówi Tomasz Chodkiewicz. "Monitoring ostoi ptaków IBA w perspektywie globalnej i regionalnej przedstawi dr Tomasz Wilk.

  Dr Przemysław Chylarecki z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN wskaże wyzwania i pułapki analiz danych MPPL, powie też, jak można wykorzystać takie dane do inwentaryzacji pod wiatraki. Dr Michał Żmihorski z tego samego instytutu omówi metody szacowania bogactwa gatunkowego z uwzględnieniem gatunków niewykrytych w trakcie kontroli.

  Odpowiedzi na pytanie, dlaczego ptaki ginące w Europie są nadal pospolite w Polsce, udzielą dr Lechosław Kuczyński i dr Jakub Kosicki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu (UAM), którzy podadzą wyniki modelowania rozmieszczenia gatunków krajobrazu rolniczego. Dr Michał Skierczyński z tej samej uczelni mówił będzie o zastosowaniu metod predyktywnych w modelowaniu rozmieszczenia wyspecjalizowanych gatunków leśnych.

  "Czy liczebności ptaków pomagają w zrozumieniu zmian klimatu?" - tę kwestię poruszy prof. dr hab. Piotr Trojanowski z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczegow Poznaniu oraz UAM.

  "Taktyki rozrodcze mewowców na Środkowej Wiśle zdradzi dr Dariusz Bukaciński z Centrum Badań Ekologicznych PAN. Naukowiec odniesie się też do zagadnień monitoringu, statusu i aktywnej ochrony mewowców na ciekach wodnych.

  Z kolei tajniki monitoringu sów w kontekście ekologii rozrodu puchacza, włochatki i sóweczki zdradzi dr Romuald Mikusek reprezentujący Park Narodowy Gór Stołowych.

  Spotkania obejmą też szkolenie z GPS i warsztat fotograficzny w terenie. Laureaci konkursu rozpoznawania ptaków odbiorą nagrody od firm Opticron i Swarovski. Koszt udziału w warsztatach pokrywa OTOP.

  Więcej informacji można uzyskać pod adresem www.otop.org.pl . Koordynatorem Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych jest Barbara Archiwa.KOL

  PAP - Nauka w Polsce

  tot/kap/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, OTOP – pozarządowa organizacja działająca w Polsce od 1991 roku. Zajmuje się ochroną ptaków dziko żyjących i ich siedlisk, badaniami naukowymi, zbieraniem danych związanych z polską awifauną, propagowaniem wiedzy o ptakach w różnych grupach społecznych i wiekowych. OTOP jest polskim partnerem BirdLife International. Obecnym prezesem Towarzystwa jest Gerard Sawicki, popularyzator wiedzy o ptakach. Prowadził Ptakoluba na antenie TVP1 pod koniec ubiegłego wieku. Działaczką OTOP jest Małgorzata Górska. BirdLife International (pierwotnie International Council for Bird Preservation - Międzynarodowa Rada Ochrony Ptaków) - to międzynarodowa organizacja, której celem jest ochrona ptaków oraz ich siedlisk. BirdLife International jest federacją organizacji zajmujących się ochroną ptaków z różnych krajów, tzw. organizacji partnerskich. Polskim partnerem BirdLife International jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku – placówka naukowa zajmującą się badaniami biologii ptaków. Pełni również funkcję jedynej w Polsce krajowej centrali obrączkowania ptaków.

  Szponiaste, jastrzębiowe, drapieżne, dzienne ptaki drapieżne (Acciptriformes) – rząd ptaków z podgromady ptaków nowoczesnych Neornithes. Obejmuje gatunki drapieżne prowadzące dzienny tryb życia, zamieszkujące cały świat. Wiele gatunków jest kosmopolitycznych. Szponiaste nie są spokrewnione z sowami, lecz tworzą wyraźnie odrębną grupę drapieżników i najbliżej spokrewnione są z blaszkodziobymi i grzebiącymi. Na świecie żyje ok. 290 gatunków ptaków szponiastych, z czego większość (ok. 220) występuje w tropikach. W Europie obserwuje się 38 gatunków lęgowych. Do ptaków szponiastych nie zalicza się sów, mimo że pazury sów (zwłaszcza dużych) są nazywane szponami. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dawniej Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, PTOP) – organizacja zajmująca się ochroną ptaków i ich siedlisk. Działa w Polsce północno-wschodniej, zostało powołane do życia w 1985 roku w Białowieży.

  Wybrzeże Trzebiatowskie (PLB320010) – obszar specjalnej ochrony ptaków w północno-zachodniej Polsce, nad Morzem Bałtyckim, o powierzchni 31 757,6 ha, w całości w woj. zachodniopomorskim, na Pobrzeżu Szczecińskim. Celem utworzenia obszaru jest ochrona populacji dziko występujących ptaków oraz utrzymanie ich siedlisk w niepogorszonym stanie. Stwierdzono występowanie na tym terenie 35 gatunków ptaków z Załącznika II Dyrektywy Ptasiej. Nielot – ptak, który wtórnie w wyniku ewolucji utracił zdolność lotu (z powodu braku zagrożeń ze strony drapieżników lub obrania innej strategii przetrwania). Obecnie istnieje około czterdziestu gatunków nielotnych ptaków. W trakcie ewolucji niezdolność do lotu pojawiała się u ptaków wielokrotnie i dotyczyła zarówno gatunków wodnych jak i lądowych. Jest to więc sztuczna, polifiletyczna grupa ptaków.

  Nowe gatunki ptaków opisane po 1990 roku: Wymieniono jedynie nowo opisane (od roku 1990) gatunki ptaków żyjące lub wymarłe w czasach współczesnych (nowożytnych). Ponadto, w szczególności w ostatnim okresie, pojawia się szereg nowych gatunków ptaków będących wynikiem wyodrębnienia z innych gatunków (np. poprzez podniesienie form, traktowanych do niedawna np. jako podgatunki, do rangi gatunków). W literaturze ornitologicznej te nowo wyodrębnione gatunki nazywa się bardzo często splitami. Proces w odwrotnym kierunku zachodzi w o wiele mniejszym nasileniu. Powyższe procesy kształtują liczbę uznawanych gatunków ptaków na świecie. Obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO; ang. SPA - Special Protection Area) – obszar wyznaczony do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.

  Gniazdowanie kooperatywne – jest to takie gniazdowanie u ptaków, podczas którego osobniki inne niż rodzice pomagają opiekować się pisklętami. Co najmniej 300 gatunków ptaków odchowuje młode w ten sposób. Badania wykazały, że jest ono najbardziej rozpowszechnione wśród wróblowych.

  Dodano: 29.07.2010. 04:18  


  Najnowsze