• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowe granty ERBN przenoszą projekty z laboratorium na rynek

  20.10.2011. 17:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) przyznała 30 czołowym naukowcom z Europy "wyrównawcze" granty o wartości do 150.000 EUR każdy.

  Granty, będące częścią nowej inicjatywy finansowania ERBN pod hasłem "Weryfikacja koncepcji", przyznano naukowcom, którzy już są beneficjentami grantów ERBN, aby pomóc im przekształcić własne pomysły w innowacyjne rozwiązania rynkowe.

  W odpowiedzi na czerwcowe zaproszenie do składania wniosków wpłynęło w sumie 78 zgłoszeń, spośród których 30 najlepszych otrzyma dodatkowe wsparcie, które pomoże im w pokonaniu często kosztownych przeszkód w postaci praw własności intelektualnej, walidacji technicznej, badań rynkowych oraz analizy możliwości handlowych i biznesowych.

  Koncepcja polega na pomocy naukowcom w prezentacji swoich pomysłów w atrakcyjnej formie i zademonstrowaniu ich potencjału handlowego w sposób, który przemówi do ewentualnych inwestorów. Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki Máire Geoghegan-Quinn ufa, że granty przyspieszą tempo wprowadzania wyników badań naukowych na rynek:
  "W dobie kryzysu gospodarczego inwestowanie w doskonałość i innowacje w Europie ma zasadnicze znaczenie. To ukierunkowane wsparcie może pomóc projektom ERBN o wysokim potencjale pozyskać maksymalną wartość z badań pionierskich. Musimy pobudzać innowacje i wprowadzać więcej pomysłów na rynek."

  Same projekty dotyczą szerokiego spektrum tematów. Na przykład celem projektu PHYSBOIL (Fizyka przejścia fazowego ciecz-para) jest opracowanie iniekcji bezigłowej na potrzeby pacjentów. Realizowany pod kierunkiem Detlefa Lohse'a z Twente Universiteit w Holandii projekt został dofinansowany z grantu ERBN dla doświadczonych naukowców.

  Szczepienia i zastrzyki często wywołują strach i wiążą się z ryzykiem infekcji - Detlef Lohse postanowił zmienić sposób, w jaki je postrzegamy. Projekt bazuje na odkryciu, że precyzyjne skierowanie impulsu laserowego do kapilary wypełnionej płynem powoduje natychmiastowe powstanie bańki pary. Wysyła ona falę uderzeniową, co powoduje następnie powstanie cienkiego, ultraszybkiego mikrostrumienia, który może być 10 razy mniejszy od średnicy mikrokapilary. Projekt może sprawić, że w przyszłości bezigłowe iniekcje podające leki ludziom i zwierzętom staną się rzeczywistością.

  Przedmiotem kolejnego projektu jest opracowanie bezpieczniejszej komunikacji mobilnej na potrzeby konsumentów poprzez zabezpieczenie ich przed cyberatakami i podsłuchami telefonicznymi. Jeremy O'Brien z Uniwersytetu w Bristolu w Wlk. Brytanii otrzymał grant ERBN dla doświadczonych naukowców na realizację projektu QNET (Bezpieczna komunikacja kwantowa w sieciach mobilnych).

  Mimo podejmowania przez korporacje i rządy szeregu działań na rzecz wdrożenia systemów zapewniających kwantowe zabezpieczenie sieci, tego typu systemy nie są jeszcze dostępne dla konsumentów. Projekt stawia sobie za cel umożliwienie dystrybucji kluczy kwantowych do zabezpieczania transmisji tajnego klucza poprzez kodowanie informacji w pojedynczych fotonach, aby każdy podsłuch mógł zostać wykryty. Koncentrując się na urządzeniach mobilnych wykorzystywanych przez konsumentów, wyniki tych prac badawczych umożliwią użytkownikom generowanie bezpiecznego klucza na telefonach komórkowych, smartfonach i tabletach.

  ERBN to pierwsza europejska instytucja finansująca, która wspiera inicjowane przez naukowców pionierskie badania. Jej głównym celem jest pobudzanie wybitności naukowej poprzez wspieranie i zachęcanie najlepszych, prawdziwie kreatywnych naukowców, uczonych i inżynierów do podejmowania śmiałych działań i ryzyka w prowadzonych badaniach. Naukowcy są zachęcani do wykraczania poza ustalone granice wiedzy i zakres swoich dyscyplin poprzez obieranie innowacyjnego podejścia.

  ERBN pełni rolę instytucji uzupełniającej i funkcjonuje obok krajowych instytucji finansujących badania naukowe, jak również stanowi flagowy element programu "Pomysły" Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE.

  Przewodnicząca ERBN profesor Helga Nowotny wypowiedziała się na temat inicjatywy "Weryfikacja koncepcji": "Inicjatywa 'Weryfikacja koncepcji' została podjęta w celu zapewnienia pomostu dla koncepcji opracowywanych w ramach badań pionierskich, które mogą okazać się atrakcyjne dla rynków. Innowacje powstają w przedsiębiorstwach. Oferujemy beneficjentom grantów ERBN możliwość sprawdzenia i udowodnienia potencjału innowacyjnego ich pomysłów i ufamy, że wielu z nich znajdzie sposób na przekształcenie ich w owocne wyniki."

  Drugie zaproszenie do składania wniosków w ramach programu "Weryfikacja koncepcji" zostanie zamknięte 8 listopada 2011 r.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci: Innowacyjność gospodarki to zdolność i motywacja przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych polepszających i rozwijających produkcję, do poszukiwania nowych rozwiązań, pomysłów i koncepcji. Innowacje w gospodarce prowadzą do tworzenia nowych produktów, do ulepszania technologii, zwiększenia efektywności i tym samym do zwiększenia konkurencyjności gospodarki wobec innych krajów.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. World Values Survey - projekt badawczy o zasięgu globalnym, którego głównym przedmiotem zainteresowania są wartości i przekonania, ich zmiany zachodzące w czasie i wpływ, jaki wywierają na życie społeczne i polityczne. Badania prowadzone są przez sieć naukowców działających na całym świecie, która od 1981 r. przeprowadziła szereg badań w niemal 100 krajach. Obecnie World Values Survey pozostaje głównym źródłem danych empirycznych na temat postaw, w tym wyznawanych wartości i przekonań, blisko 90% światowej populacji.

  Konferencja naukowa – spotkanie grupy naukowców, praktyków i osób zainteresowanych pewnym działem nauki. W ramach spotkania referowane są wyniki badań naukowych lub odbywa się seria krótkich wykładów monograficznych i dyskusji na określony temat. Konferencje, obok publikacji, są jedną z dwóch podstawowych form prezentowania i dyskutowania wyników badań naukowych. Wystąpienia na konferencjach naukowych, w których prezentuje się swoje wyniki badań są nazywane prezentacjami, komunikatami, doniesieniami wstępnymi, referatami. Materiały konferencji mogą być publikowane. Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Sopockie Towarzystwo Naukowe (STN) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Sopocie. Celem STN jest zapoczątkowywanie, organizowanie i popieranie badań naukowych bez względu na dziedzinę, upowszechnianie wyników badań naukowych i wiedzy, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Obecnie składa się z trzech sekcji: Nauk Humanistycznych i Społecznych, Nauk Przyrodniczych i Nauk Ścisłych. Polskie Towarzystwo Religioznawcze (PTR) - założona w 1958 roku organizacja skupiająca polskich naukowców zajmujących się religioznawstwem i naukami pokrewnymi. Podstawowym celem stowarzyszenia jest szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa. Towarzystwo swoją działalność finansuje ze składek członkowskich oraz pomocy finansowej Komitetu Badań Naukowych na działalność wydawniczą i konferencyjną.

  Towarzystwo Badań Naukowych Sigma Xi (Sigma Xi: The Scientific Research Society) – międzynarodowe stowarzyszenie non-profit, założone w 1886 w Cornell University, dla uhonorowania najwybitniejszych przedstawicieli wszystkich dyscyplin naukowych i zainicjowania współpracy pomiędzy nimi. Celem towarzystwa jest wspieranie i promocja oryginalnej pracy naukowej. W tym celu Sigma Xi wydaje magazyn American Scientist, przyznaje granty naukowe wyróżniającym się studentom i sponsoruje różne programy wspierające etykę w badaniach, w nauce i w edukacji, a także współpracę międzynarodową. Duży nacisk kładzie też na badania interdyscyplinarne, współpracę nauki z przemysłem oraz rozwój laboratoriów rządowych.

  Medycyna oparta na faktach, medycyna oparta na dowodach (ang. Evidence-based medicine, EBM) – skrupulatne, precyzyjne i roztropne wykorzystywanie w postępowaniu klinicznym najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących skuteczności, efektywności i bezpieczeństwa. Dowodów takich dostarczają wyniki wiarygodnych badań eksperymentalnych (skuteczność i bezpieczeństwo) oraz badań obserwacyjnych (efektywność i bezpieczeństwo). Medycyna oparta na faktach umożliwia więc klinicystom korzystanie z najlepszej dostępnej wiedzy pochodzącej z systematycznych badań naukowych.

  Badania rynku to zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Celem badań rynku jest zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów rynkowych takich, jak popyt, podaż, ceny, zachowania i preferencje konsumentów, działania konkurencji, funkcjonowanie systemu dystrybucji, sprzedaży itp. Badania rynku są częścią badań marketingowych. Prowadzenie badań rynku zarówno polepsza pozycje konkurencyjną przedsiębiorstwa jak i jest zalecane przez normy ISO 9000. Cambridge Python - projekt mający na celu pomoc młodzieży akademickiej w realizacji ich pomysłów na własną firmę. Działa zatem podobnie jak inkubator przedsiębiorczości. Projekt jest on realizowany z wykorzystaniem metod wypracowanych w Cambridge, w szczególności na Uniwersytecie Cambridge. Projekt udziela pomocy w realizowaniu pomysłów związanych z nowymi technologiami, tzw. hi-tech, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji. Głównym celem projektu jest angażowanie kapitału prywatnego w najwcześniejszych stadiach procesu inkubacji przedsięwzięć biznesowych.

  Dodano: 20.10.2011. 17:37  


  Najnowsze