• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Nowy projekt unijny ma podnieść poziom edukacji i badań w dziedzinie medycyny w Afryce

  25.11.2011. 22:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Właśnie została uruchomiona przez Komisję Europejską nowa platforma na rzecz podniesienia poziomu edukacji i badań naukowych w dziedzinie medycyny w Afryce. Naukowcy zaangażowani w ten projekt pochodzą z Belgii, Egiptu, Ghany, Hiszpanii, Kamerunu, Mali i Szwajcarii.

  Projekt AFRICA BUILD ma na celu uruchomienie centrów doskonałości wspieranych przez technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK), których głównym celem będzie budowanie sieci badawczych łączących realizowane w Afryce projekty współpracy w dziedzinie medycyny.

  Projekt został dofinansowany na kwotę niemal 2.000.000 EUR z budżetu podprogramu "Budowanie w Afryce zrównoważonego potencjału badań naukowych w dziedzinie medycyny" w ramach tematu "Zdrowie" Siódmego Programu Ramowego (7PR). Od sierpnia 2011 r. partnerzy AFRICA BUILD prowadzili prace przygotowujące do uruchomienia zrównoważonych sieci naukowców zajmujących się medycyną, wychowawców i personelu.

  Projekt będzie realizowany do 2014 r. i organizatorzy ufają, iż budowa otwartej platformy opartej na współpracy zostanie wsparta przez TIK. Centra doskonałości uruchamiane w ramach projektu AFRICA BUILD będą punktami wymiany najlepszych praktyk i nowych metod edukacyjnych i szkoleniowych. Będą węzłami sieci, zatrudniającymi specjalistów i nabywającymi sprzęt TIK do inicjowania kursów e-nauczania nt. zdrowia, informatyki medycznej i TIK.

  Celem projektu jest również zachęcanie do korzystania z zaawansowanych osiągnięć TIK, takich jak przetwarzanie w chmurze i mobilne technologie komputerowe. Chodzi o to, by kraje afrykańskie mogły uzyskać dostęp do superkomputerów i dużych systemów oprogramowania, aby przechowywać informacje oraz korzystać z oprogramowania na licencji open source.

  Projekty pilotażowe wypracowane w ramach inicjatywy AFRICA BUILD wykorzystają również zaawansowane TIK, aby stawić czoła jednym z najbardziej palących problemów zdrowotnych nękających wiele afrykańskich krajów, jak np. AIDS.

  Współpraca to również kamień węgielny projektu. AFRICA BUILD stworzy sieć wolontariuszy, którzy będą mogli brać udział w projektach badawczo-rozwojowych (B+R) w zakresie informatyki medycznej i oferować kursy nauczania na odległość w ramach partnerstwa z istniejącymi programami pomocowymi w Afryce.

  Na początek naukowcy przeprowadzili serie ambitnych eksperymentów przetwarzania w chmurze, a mianowicie integrację bazy danych klinicznych, oraz doświadczenia bioinformatyczne na superkomputerze, prace z wykorzystaniem z narzędzi programistycznych na licencji open source oraz przetwarzanie obrazów medycznych.

  Korzystając jedynie z laptopa i łącza telefonii komórkowej, naukowcom z Burundi, kraju Afryki Środkowej z ubogą infrastrukturą TIK, udało się już uzyskać dostęp do baz danych i przeprowadzić złożone obliczenia bioinformatyczne na superkomputerze MAGERIT, który znajduje się na Universidad Politécnica de Madrid w Hiszpanii.

  Te pierwsze wyniki dobrze wróżą dla przyszłości projektu i przyszłości współpracy między Europą a Afryką, nie wspominając o potencjale TIK w budowaniu lepszej opieki zdrowotnej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Projekt GLORIA (skrót od GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array) – społecznościowo-naukowy projekt badawczy kierowany przez Universidad Politécnica de Madrid, którego celem jest uruchomienie pierwszej na świecie darmowej i ogólnodostępnej sieci zautomatyzowanych teleskopów. Jest jednym z ogólnodostępnych internetowych projektów z dostępem dla wolontariuszy chętnych pomóc naukowcom w ich pracy. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest posiadanie przez uczestnika połączenia z Internetem oraz przeglądarki internetowej. MEDGRID – projekt energetyczny w Afryce Północnej zrzeszający osiem krajów należących do UE oraz MENA (ang. Middle East and North Africa). Założeniem projektu jest wspieranie rozwoju śródziemnomorskich sieci przesyłowych w celu stworzenia warunków bardziej efektywnego wykorzystania taniej energii źródeł odnawialnych (głównie energii słonecznej) w krajach europejskich i północnoafrykańskich.

  Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji (MORPiE) – projekt badawczy realizowany od 2006 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od 2008 r. wchodzi w skład sieci Małopolskich Obserwatoriów Rozwoju Regionalnego, których celem jest realizacja badań dotyczących zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zachodzących w województwie małopolskim. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006).

  Olimpiada Języka Hiszpańskiego – ogólnopolska olimpiada przedmiotowa przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada odbywa się w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Zadaniem projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań dotyczących organizacji olimpiad oraz przeprowadzenia pilotażowych olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013. Projekt koordynuje Ośrodek Rozwoju Edukacji, a jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Polska Infrastruktura Gridowa PL-Grid, ogólnopolska infrastruktura obliczeniowa, zbudowana w latach 2009-2011, w ramach projektu naukowego PL-Grid - Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Celem jej budowy było umożliwienie przeprowadzania badań naukowych w oparciu o symulacje i obliczenia dużej skali z wykorzystaniem klastrów komputerowych oraz zapewnienie wygodnego dostępu do zasobów komputerowych dla zespołów badawczych także spoza środowisk, w których działają centra Komputerów Dużej Mocy (KDM).

  qBittorrent – klient P2P sieci BitTorrent napisany przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.1. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL. Twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez, oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Od wersji 0.7.1 projekt jest tworzony przy wykorzystaniu biblioteki Qt w wersji 4.2. Głównym celem projektu jest stworzenie intuicyjnego i wielo-platformowego klienta sieci BitTorrent, który będzie wspierał najnowsze rozwiązania techniczne i nie potrzebował zbyt wielu zasobów systemowych. Open Source Ecology (OSE) – projekt internetowej sieci skupiającej farmerów i inżynierów pracujących wspólnie nad Zestawem Konstrukcyjnym Globalnej Wioski (Global Village Construction Set). Projekt funkcjonuje od 2003 roku i powstał z inicjatywy Marcina Jakubowskiego, pochodzącego z Polski amerykańskiego fizyka z doktoratem z fuzji, który w duchu idei Open Source tworzy narzędzia rolnicze dla małych, samowystarczalnych gospodarstw domowych.

  Izraelski Instytut Badań nad Biologią (hebr. המכון למחקר ביולוגי בישראל) w Ness Ziona jest rządowym instytutem naukowym w Izraelu, rozwijajacym technologie w dziedzinie medycyny, biologii i środowiska. Zatrudnia około 350 pracowników, w tym 150 naukowców. Ściśle współpracuje z licznymi uniwersytetami, realizuje rządowe oraz międzynarodowe projekty badawcze. Wyniki badań często są publikowane w krajowych i międzynarodowych publikacjach naukowych.

  RINGrid jest akronimem, który oznacza "Remote Instrumentation In Next-generation GRIDs" (ang. Zdalny dostęp do urządzeń naukowych w gridach następnej generacji). Prezentuje architekturę, która integruje urządzenia naukowe z e-Infrastrukturą. Projekt z jednej strony łączy obecny state-of-the-art oraz technologie najbliższej przyszłości, a z drugiej dostarcza koncepcyjny model architektury złożony z brakujących elementów wspartych przez środowisko gridowe. RINGrid jest projektem sponsorowanym przez Unię Europejską w ramach Szóstego Programu Ramowego pod numerem 031891.

  Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna (ŁRST) – projekt realizowany przez województwo łódzkie, polegający na utworzeniu, głównie w technologii światłowodowej, sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie województwa łódzkiego. W ramach projektu skonstruowana ma zostać sieć szkieletowa oraz sieć dystrybucyjna wraz z węzłami szkieletowymi oraz punktami dystrybucyjnymi. Workcamp (z ang. - praca na obozie) – obóz wolontariacki; projekt, w ramach którego międzynarodowa grupa wolontariuszy razem pracuje na rzecz lokalnej społeczności lub organizacji pozarządowej. Celem, oprócz wykonania powierzonego zadania realizującego określone dobro wspólne, jest również wzajemne poznanie oraz integracja uczestników projektu i lokalnej społeczności (gospodarza). Zdecydowana większość workcampów to projekty krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 tygodni). Nie są to wyłącznie projekty młodzieżowe. W workcampach biorą udział osoby w różnym wieku.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej. Projekt Proteus – projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Proteus to ultranowoczesny, zintegrowany system przeznaczony do działań antyterrorystycznych i antykryzysowych realizowany przez konsorcjum wiodących ośrodków naukowo-badawczych w Polsce. Działania służb mają wspomagać m.in. trzy wielofunkcyjne roboty, samolot bezzałogowy oraz mobilne centrum dowodzenia. System ma być w całości zintegrowany, co jest innowacją w skali światowej i stanowi poważne wyzwanie dla inżynierów pracujących przy projekcie. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2009 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2013.

  Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego. Wzmocniona współpraca – mechanizm pozwalający grupie co najmniej dziewięciu państw członkowskich Unii Europejskiej na pogłębienie współpracy w ramach kompetencji niewyłącznych Unii. Celem wzmocnionej współpracy jest "sprzyjanie realizacji celów Unii, ochrona jej interesów oraz wzmocnienie procesu jej integracji". Współpraca ma charakter otwarty - może w niej brać udział każde państwo członkowskie spełniające warunki określone w decyzji ustanawiającej współpracę oraz zobowiązujące się przestrzegać akty prawne już przyjęte w ramach tej współpracy. Współpraca nie może naruszać rynku wewnętrznego ani spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii, a także nie może wprowadzać dyskryminacji żadnego państwa członkowskiego w zakresie handlu ani naruszać zasad konkurencji.

  H. David Coulter – twórca i przedstawiciel jednego ze współczesnych nurtów hathajogi opartego na naukowych odkryciach medycyny Świata Zachodu w dziedzinie anatomii i fizjologii. Jest autorem podręcznika do hathajogi Anatomia Hatha Jogi, w którym podsumowuje kilkanaście lat swoich badań i odkryć w tej dziedzinie, oraz autorem licznych publikacji naukowych z dziedziny anatomii i medycyny.

  Dodano: 25.11.2011. 22:37  


  Najnowsze