• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Odnowienie doktoratu prof. Stefana Sawickiego na UMK

  16.06.2010. 07:19
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Stefana Sawickiego - wybitnego teoretyka i historyka literatury - odbędzie się 16 czerwca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Naukowiec jest długoletnim, teraz emerytowanym pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jednak doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

  Obrona rozprawy doktorskiej Stefana Sawickiego (ur. 1927 r.), pisanej pod kierunkiem prof. Konrada Górskiego, miała miejsce 15 czerwca 1960 roku.

   

  Jak informuje Centrum Promocji i Informacji UMK, zainteresowania i prace prof. Stefana Sawickiego obejmują teorię literatury, metodologię badań literackich, aksjologię, religijne tradycje polskiej literatury.

  Jest on także jednym z najważniejszych badaczy i organizatorów badań twórczości Cypriana Norwida. Z jego inicjatywy powstał, skupiający polskich i zagranicznych norwidologów, Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL oraz "Studia Norwidiana" - poświęcone temu twórcy czasopismo. Profesor pełni w nim funkcję redaktora naczelnego. Uczony koordynuje prace zespołu edytorów oraz przygotowuje część wielotomowego wydania krytycznego "Dzieł wszystkich" Cypriana Norwida.

  Prof. Sawicki przez kilkanaście lat pełnił funkcję prorektora KUL. Kierował Zakładem Badań nad Literaturą Religijną, Katedrą Historii Literatury Polskiej, a później Katedrą Teorii Literatury.

  Jest członkiem wielu ważnych stowarzyszeń i instytucji naukowych, m.in. Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół KUL, Komitetu Nauk o Literaturze PAN (przez kilka lat był wiceprzewodniczącym), Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Fides et Ratio, Inklings-Gesellschaft fur Literatur und Asthetik, a także Rady Naukowej Episkopatu Polski.

  Uroczystość organizowana przez Wydział Filologiczny UMK rozpocznie się o godzinie 12.00 w Colegium Maximum. ESZ

  PAP - Nauka w Polsce

   

  agt/bsz


  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wojciech Kazimierz Gutowski - (ur. 3 czerwca 1946) - polski historyk literatury i krytyk literacki, profesor historii literatury polskiej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UKW. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Aleksandrowie Kujawskim. Studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 1964-1969. Doktoryzował się w 1978, habilitował w 1988, a stanowisko profesora UMK otrzymał w 1990 r. Tytuł profesora uzyskał w 1995 roku. W roku 1998 rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (od roku 2001 - Akademia Bydgoska, od roku 2004 - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), gdzie objął funkcję kierownika Zakładu Literatury Młodej Polski, od 2001 - Katedry Literatury Polskiej XIX i XX wieku, od 2011 - Katedry Polskiej Literatury Nowoczesnej i Ponowoczesnej. Był członkiem Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (1996-2003). W 1970 roku został został członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, gdzie w latach 1983-89 pełnił funkcję sekretarza Komisji Filologicznej, w latach 1989-1997 - przewodniczącym tejże Komisji, a w latach 1997-2004 członkiem Zarządu i redaktorem naczelnym Wydawnictw Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Autor licznych (ponad 150) publikacji historycznoliterackich. Edytor twórczości literackiej Tadeusza Micińskiego (1973-1918). Katedra Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - jednostka dydaktyczno-naukowa Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu. Powstała w 1945 roku, ale w 1952 zamknięto ją z powodów politycznych. Reaktywowana została w roku 1986, pod kierownictwem prof. Aleksandra Szwedka, a pierwsi absolwenci ukończyli studia w 1992 r. Katedra prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia i niestacjonarne II stopnia. Obecnie jej kierownikiem jest prof. dr hab. Mirosława Buchholtz. Edward Boniecki (ur. 1962) – polski historyk literatury, eseista, krytyk literacki. Profesor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Pracowni Literatury Modernizmu w Europie Środkowo-Wschodniej w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

  Szymon Olszaniec (ur. 1968)- polski historyk, bizantynolog. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doktorat i habilitacja tamże. Pracownik Zakładu Historii Starożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Komisji Bizantynologicznej Komitetu Badań o Kulturze Antycznej PAN. Alina Kowalczykowa (ur. 19 lutego 1936 w Warszawie) – profesor historii literatury polskiej, autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny humanistyki, członkini Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk (obecnie w komisji rewizyjnej), PEN Clubu, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Instytutu Badań Literackich PAN. W swoich pracach zajmuje się głównie zagadnieniami romantyzmu.

  Teoria literatury – nauka, której przedmiotem badań jest literatura, ale która w odróżnieniu od historii literatury nie skupia się na periodyzacji zjawisk literackich, a w odróżnieniu od poetyki nie zajmuje się samą budową dzieła literackiego. Teoria literatury badając konkretne utwory i fakty literackie próbuje wykryć pewne ogólne prawidłowości nimi rządzące oraz określające ich charakter. Pojęcie pojawiło się w latach sześćdziesiątych XX wieku w pracach badaczy angielskich. We współczesnej teorii literatury daje się zauważyć następujące tendencje: Jerzy Franczak (ur. 1978) – poeta, prozaik, dr nauk humanistycznych, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył polonistykę na UJ, tutaj się doktoryzował pod kierunkiem prof. Ryszarda Nycza. Tytuł pracy doktorskiej: Poszukiwanie realności. Światopogląd polskiej prozy modernistycznej. Pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki UJ.

  Ryszard Nycz (ur. 9 grudnia 1951) – profesor doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Pracownik Instytutu Badań Literackich PAN (od 1975) oraz profesor Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1988; prowadzi m.in. zajęcia z analizy dzieła literackiego w Studium Literacko-Artystycznym), redaktor naczelny dwumiesięcznika Teksty Drugie (od 1990). Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury i kultury. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych przy WP UJ. Doctor honoris causa m.in. Uniwersytetu Opolskiego (2008). Grzegorz Gazda (ur. 13 października 1943) - historyk i teoretyk literatury, komparatysta, profesor zwyczajny w Uniwersytecie Łódzkim; dyrektor Instytutu Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych (od 2011 - Instytut Kultury Współczesnej) ; członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Komitetu Nauk o Kulturze PAN, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN.

  Studia Norwidiana - rocznik wydawany w Lublinie przez Instytut Badań nad Twórczością Cypriana Norwida KUL. Ukazują się od 1983 roku.

  Marian Maciejewski (ur. 21 marca 1937 w Zberzynie k. Konina, zm. 22 września 2013 w Lublinie) – polski filolog, specjalizujący się w historii literatury polskiej oświecenia i romantyzmu, profesor zwyczajny i nauczyciel akademicki KUL, w latach 1979–1996 i 2005–2007 kierownik Katedry Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL, autor przełomowych prac z zakresu romantyzmu, członek Polskiej Akademii Nauk, Rady Programowej Instytutu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida, zespołu redakcyjnego „Roczników Humanistycznych”. Marian Maciejewski ukończył wieloletnią formację w ramach Drogi Neokatechumenalnej i jako świecki katechista prowadził ewangelizację na Ukrainie, w Polsce, Słowacji, na Litwie, Białorusi i w Gruzji.

  Jacek Kopciński - ur. 1965, dr hab., historyk literatury, dramatolog i krytyk teatralny. Od 2006 roku redaktor naczelny miesięcznika "Teatr". Profesor Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Badań nad Teatrem i Filmem. Jan Hanasz (ur. 29 lipca 1934 w Toruniu) – polski astronom, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik Centrum Badań Kosmicznych PAN w Toruniu. Członek Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych organizacji astronomicznych. Były pracownik Zakładu Astronomii Polskiej Akademii Nauk (PAN) i kierownik Pracowni Astrofizyki. Opozycjonista w czasach PRL.

  Eugeniusz Stanisław Kruszewski (ur. 1929) – polski historyk emigracyjny. Studia ukończył w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Sopocie (1957-62, magister ekonomii). Na emigrabji politycznej od 1969 w Danii. Studia doktoranckie w Instytucie Ekonomii w Kopenhadze (1971-73) a następnie na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Polskiego Uniwersytetu w Londynie zakończone doktoratem nauk politycznych w 1975. Habilitacja w zakresie historii stosunków międzynarodowych w 1980. Profesor zwyczajny na Wydziale Nauk Społecznych (1985-1999) i Wydziału Humanistycznego (1998-2009) PUNO. W 1985 stoi na czele Instytutu Polsko-Skandynawskiego w Kopenhadze. Inicjator Nagrody naukowej im. Stanisława Sawickiego za prace w języku polskim lub językach obcych o związkach Polski z krajami regionu skandynawskiego i wiedzy o Skandynawii w Polsce (od 1995). Członek: Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie, Katolickiego Towarzystwa Historycznego w Danii, Instytutu Kaszubskiego, Akademii Historii i Literatury Polskiej oraz Słowiańskiej im. Adama Mickiewicza, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie i Polskiego PEN-Clubu. Endokrynologia Polska – dwumiesięcznik Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego wydawany przez Wydawnictwo Via Medica. Redaktorem naczelnym jest prof. Beata Kos-Kudła. Zastępcami redaktora naczelnego są: prof. Ewa Sewerynek, prof. Marek Bolanowski, prof. Roman Junik oraz dr hab. Tomasz Bednarczuk.

  Andrzej Zawadzki (ur. 1968) – doktor habilitowany, polski teoretyk i historyk literatury. Zajmuje się teorią literatury oraz historią nowoczesnej i ponowoczesnej literatury, kultury i filozofii. Pracownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Instytut Badań Literackich został powołany w roku 1948 i podlegał początkowo Ministerstwu Oświaty, następnie Ministerstwu Szkół Wyższych i Nauki. Od roku 1952 jest placówką Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk; pozostając w strukturach PAN, w roku 1998 uzyskał osobowość prawną. Prowadzone w nim badania dotyczą głównie historii literatury polskiej, teorii literatury, historii kultury, dokumentacji literackiej i leksykografii.

  Dodano: 16.06.2010. 07:19  


  Najnowsze