• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • OECD: inwestycje w innowacje na rzecz rozwoju

  31.05.2010. 20:13
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Innowacje mają kluczowe znaczenie dla pobudzania rozwoju ekonomicznego, dlatego rządy powinny powstrzymać się przed cięciem wydatków na działania, które "mają zasadnicze znaczenie dla przyszłości kraju" - ostrzega OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju).

  Przy okazji uruchamiania nowej strategii innowacji OECD, Angel Gurr?a, Sekretarz Generalny organizacji powiedział: "Wiele krajów zwiększyło publiczne nakłady inwestycyjne na edukację, badania naukowe i inteligentne infrastruktury, aby umocnić swój potencjał rozwojowy. Niemniej w obliczu deficytu fiskalnego istnieje ryzyko, że wydatki te zostaną ograniczone. To byłby błąd.

  "Chociaż cięcia mogą przynieść krótkoterminową poprawę stanu finansów publicznych, zaszkodzą w perspektywie długoterminowej rozwojowi, nie wspominając już o zdolności do radzenia sobie z takimi wyzwaniami jak zmiany klimatu, głód czy choroby, które - bez wyjątku - wymagają innowacyjnych rozwiązań."

  Strategia zachęca rządy do przyjęcia kompleksowego podejścia do innowacji. "Nasze strategie innowacji powinny przyjmować szersze spojrzenie i nie ograniczać się tylko do wspierania nauki i technologii (N+T)" - wyjaśnia Gurr?a. "Kraje potrzebują ogólnorządowych strategii innowacyjnych, zdolnych do sprzymierzenia różnych resortów ministerialnych, strategii i reform wokół ogólnokrajowej 'krucjaty innowacyjnej'."

  Zdaniem OECD rządy powinny zadbać o to, by środki przeznaczane na promocję innowacji nie były marnowane. Proste działania, takie jak ograniczenie biurokracji, zapewnienie uczelniom większej niezależności i otwarcie dostępu do danych z badań finansowanych ze środków publicznych mogą zwiększyć skuteczność publicznych nakładów na innowacje. Rządy powinny również usunąć przeszkody administracyjne, które utrudniają życie nowym przedsiębiorstwom oraz zapewnić większą przyjazność polityki podatkowej w stosunku do innowacji i przedsiębiorczości.

  Strategia Innowacji OECD wskazuje na pięć priorytetowych obszarów, w jakich rządy powinny podjąć działania. Odnosząc się do ludzkiego aspektu innowacji raport zaleca, aby zapewnić ludziom prawo do innowacji. Podkreśla się w nim między innymi wagę opracowywania strategii edukacyjnych, które promują kulturę przedsiębiorczości oraz zapewnienia, aby rynki pracy sprzyjały międzynarodowej mobilności uzdolnionych pracowników.

  Drugi priorytet koncentruje się na innowacjach w firmach, gdyż "firmy są niezbędne do przekształcenia dobrych pomysłów w miejsca pracy i dobrobyt". W optymistycznym tonie Gurr?a podkreślił, że recesje są często powiązane z powstawaniem wysoce innowacyjnych przedsiębiorstw. "Microsoft, Nokia, Google, Blackberry (RIM) - wszystkie one powstały lub odrodziły się w czasie spowolnienia gospodarczego" - zauważa. "Ponad połowa przedsiębiorstw znajdujących się w 2009 r. na liście Fortune 500 rozpoczęła swoją działalność w okresie recesji lub na rynku o tendencji zniżkowej."

  Z drugiej strony 40% nowo zakładanych firm upada w ciągu swoich pierwszych 2 lat. "Klimat podatkowy dla przedsiębiorców powinien być bardziej neutralny - pisze OECD, dodając że - polityka może pomóc istniejącym, małym i średnim firmom w zwiększaniu ich zdolności do innowacji, np. wspierając opanowywanie odpowiednich umiejętności."

  W zakresie dystrybucji wiedzy strategia wzywa rządy do promowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), a w szczególności sieci szerokopasmowych. Podkreśla również znaczenie praw własności intelektualnej w zachęcaniu przedsiębiorców do innowacji.

  Czwarty priorytet skupia się na roli innowacji w rozwiązywaniu głównych problemów. W tym punkcie strategia zachęca rządy do ścisłej współpracy nad rozwiązywaniem najpoważniejszych problemów, jakie stają dzisiaj przed społeczeństwami. "Należy szukać nowego modelu zarządzania multilateralną współpracą w zakresie międzynarodowej nauki, technologii i innowacji" - czytamy w strategii. Model ten, zgodnie z sugestiami OECD, powinien koncentrować się na ustalaniu priorytetów, porozumień finansowych i instytucjonalnych oraz procedur zapewniających dostęp do wiedzy.

  Wreszcie OECD wzywa do postępów w zarządzaniu i ocenie strategii na rzecz innowacji. "Ewaluacja ma zasadnicze znaczenie dla poprawy efektywności i skuteczności strategii na rzecz promowania innowacji i zapewnienia dobrobytu społecznego" - napisano w strategii.

  W Europie unijna Strategia 2020 umieszcza innowacje zdecydowanie w centrum działań, które mają pomóc Europie wyjść wzmocnioną z obecnego kryzysu gospodarczego. Nowa Europejska Komisarz ds. Badań Naukowych, Innowacji i Nauki, Máire Geoghegan-Quinn, przewodzi grupie Komisarzy, których resorty mają w jakimś stopniu styczność z innowacją.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dyfuzja innowacji – ostatni etap procesu innowacji, nazywany również upowszechnieniem. Dyfuzja stanowi „proces przyswajania danej innowacji w coraz to nowszych systemach społecznych”. „Dyfuzja innowacji jest procesem rozprzestrzeniania się, upowszechniania innowacji firmie i gospodarce, występującym wówczas, gdy po pierwszym udanym zastosowaniu nowego rozwiązania technicznego lub organizacyjnego następuje jej przyswojenie przez inne przedsiębiorstwa”. Źródło innowacji jest pojęciem, które w literaturze ma wiele różnych ujęć. Źródło innowacji „obejmuje zarówno impulsy, przyczyny, jak i miejsca (instytucje, grupy osób), tworzenia nowej wiedzy technicznej oraz czynniki warunkujące ten proces”. K.B. Matusiak wskazuje, że źródłem innowacji jest wiele aspektów, które warunkują powstanie nowej wiedzy technicznej. Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) OECD (ang. National Contact Point) – został powołany w celu prowadzenia działalności promocyjnej i zapewnienia przestrzegania Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Wytyczne OECD to szeroki kodeks etyki biznesu dla przedsiębiorstw wielonarodowych - w tym inwestorów, kooperantów, eksporterów. Stanowią zestaw standardów etycznych , które firmy działające w krajach członkowskich OECD powinny zachować przy współpracy z pracownikami, konsumentami, społecznościami lokalnymi czy rządami. Krajowe Punkty Kontaktowe funkcjonują we wszystkich krajach należących do OECD, jak również w 11 innych, które zajmują się promocją Wytycznych OECD.

  Model powstania innowacji wg J. A. Schumpetera – model opisujący kreowanie nowych osiągnięć naukowych w oparciu o teorię podażową. Stworzony został przez J. A. Schumpetera w 1912 roku. W modelu tym położył on nacisk na naukę wewnętrzną, czyli na własne zakłady badawcze i laboratoria przedsiębiorstw wdrażających innowacje. Nauka zewnętrzna (jednostki naukowo-badawcze poza przemysłem), będąca tu elementem otoczenia, ma mały wpływ na wdrażanie innowacji, niemniej wymienia informacje z placówkami innowacyjnymi wewnątrz modelu. Siłą napędową tworzenia innowacji są procesy zarządzania. Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało w 2003 roku. Rolą tej jednostki Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wspieranie rozwoju nowoczesnej nauki m.in. poprzez marketing innowacji i badań naukowych, popularyzację wiedzy i promocję nowych metod komunikacji naukowej oraz aplikowanie o fundusze na rozwój uczelni.  Centrum Innowacji i Transferu Technologii (CITT) – jednostka Politechniki Śląskiej służąca promocji współpracy nauki z biznesem i samorządem w celu wsparcia i rozwoju procesu transferu technologii i wiedzy z uczelni do gospodarki. Główną grupą do której skierowana jest aktywność CITT są przedsiębiorstwa zainteresowane rozwojem poprzez wdrażanie innowacji. Polityka innowacji: "Polityka innowacji" - rodzaj polityki gospodarczej. Pojęcie to obejmuje szeroki zakres tematów i trudno jest je jednoznacznie zdefiniować. Spowodowane jest to tym, że cele polityki innowacji ulegają ciągłym ewolucjom oraz że polityka innowacji zależy od kontekstu w jakim została użyta.

  Regionalny System Innowacji (RSI) - zbiór różnorodnych instytucji (podmiotów), interakcji i zdarzeń wpływających na procesy innowacyjne w regionie. W wyniku powiązań sieciowych i efektów synergii, prowadzą one do zwiększenia zdolności absorpcji i dyfuzji innowacji w regionie.

  Bezpośrednią inspiracją do rozważań nad RSI była koncepcja Narodowego Systemu Innowacji (NSI) Narodowy System Innowacji (NSI) – zbiór instytucji, które wspólnie bądź indywidualnie działają dla rozwoju i rozprzestrzeniania się nowych technologii oraz tworzą pewną strukturę. Dzięki licznym sprzężeniom zwrotnym, które między nimi występują możliwe jest sprawne tworzenie, selekcjonowanie, absorpcja i dystrybucja innowacji. NSI jest narzędziem służącym do analizy krajowej specyfiki innowacji w procesach globalizacyjnych.

  Innowacyjne Regiony Europy (ang. Innovating Regions in Europe - IRE) to sieć zainicjowana przez Komisję Europejską w 1996 roku, mająca na celu wsparcie regionów w realizacji polityki innowacji, wymiany doświadczeń pomiędzy regionami, w tym szczególnie w zakresie budowania regionalnych strategii innowacji.

  Park naukowy – organizacja zarządzana przez profesjonalistów / fachowców, których celem jest wzrost zasobności przedsiębiorstw i instytucji naukowo-badawczych w niej zrzeszonych poprzez promowanie/ popieranie rozwoju innowacji i konkurencyjności. Park zarządza wiedzą i technologią wśród uniwersytetów, instytucji B+R, firm, sprzyja powstawaniu i wzroście liczby firm działających w oparciu o innowacje w wyniku procesów inkubacji i spin-off oraz zapewnia wysokiej jakości usługi.

  Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" - założona w 1991 roku przy współpracy z amerykańską fundacją OIC International (Opportunities Industrialization Centers) prywatna polska organizacja pozarządowa, z siedzibą w Lublinie. Założyciel Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Sieć innowacyjna – forma organizacji przedsiębiorstw, osób, instytucji wspólnie przyczyniających się do rozwoju innowacji.

  Instytut Wiedzy i Innowacji – (IWI) powstała w 2006 roku polska organizacja typu Think tank skupiająca się na promowaniu i wspomaganiu rozwoju społeczno-gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach. Centrum Innowacji, Rozwoju i Transferu Technologii Politechniki Poznańskiej (skrót: CIRiTT) - jednostka mająca na celu zwiększenie efektywności współpracy między nauką, a biznesem, należące do Politechniki Poznańskiej.

  Dodano: 31.05.2010. 20:13  


  Najnowsze