• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósme międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień związanych z bezpieczeństwem w kontekście współzbieżności, Paryż, Francja

  12.08.2010. 15:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 30 sierpnia 2010 r. w Paryżu, Francja, odbędą się ósme, międzynarodowe warsztaty nt. zagadnień związanych z bezpieczeństwem w kontekście współzbieżności.

  Współzbieżność ma miejsce wówczas, kiedy obliczenia są przeprowadzane równolegle i potencjalnie oddziałują między sobą. W ostatnich latach teoria współzbieżności stała się aktywnym polem badań naukowych w zakresie teoretycznych nauk informatycznych.

  Wschodzące trendy w teorii współzbieżności wymagają definicji modeli i języków odpowiedniej do zaprojektowania i zarządzania nowymi klasami aplikacji, głównie programujących rozległe sieci komputerowe (WAN) lub mniejsze sieci dla urządzeń mobilnych i przenośnych. Ze względu na otwartość tych systemów dały o sobie znać nowe, kluczowe aspekty, takie jak konieczność radzenia sobie ze złośliwymi komponentami czy z wrogim środowiskiem.

  Obecnie prowadzone badania nad zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem sieci zwykle koncentrują się na otwieraniu tuneli kryptograficznych punkt-punkt. Niemniej czasami może im się nie udać obsłużyć bezpiecznej interakcji między dwoma punktami - obiektami, których dostępność lub lokalizacja nie jest uprzednio znana.

  Celem warsztatów jest wypełnienie luki między społecznością zajmującą się zagadnieniami bezpieczeństwa, a społecznością pracującą nad współzbieżnością. Będą one również promować wymianę pomysłów, koncentrując się na wspólnych zainteresowaniach i pobudzaniu dyskusji wokół głównych zagadnień badawczych.

  Warsztaty odbędą się w tym samym czasie co 21. Międzynarodowa Konferencja nt. Teorii Współzbieżności.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Zbieżność według rozkładu – jeden z rodzajów zbieżności wektorów losowych, nazywany czasem „słabą” zbieżnością. Zbieżność ciągu funkcji według (pewnej) miary to rodzaj zbieżności ciągów funkcyjnych rozważany w teorii miary i analizie matematycznej. Pojęcie pojawiło się w sferze zainteresowań matematyków z początkiem XX wieku. W teorii prawdopodobieństwa i statystyce ten rodzaj zbieżności nazywany jest zbieżnością według prawdopodobieństwa lub zbieżnością stochastyczną. Zbieżność prawie wszędzie ciągu funkcji względem (pewnej) miary to rodzaj zbieżności ciągów funkcyjnych rozważany w teorii miary i analizie matematycznej. Pojęcie to pojawiło się w sferze zainteresowań matematyków z początkiem XX wieku. W teorii prawdopodobieństwa i statystyce znane jest ono pod nazwą zbieżność z prawdopodobieństwem 1 lub prawie na pewno.

  Zbieżność prawie jednostajna ciągu funkcji względem (pewnej) miary to rodzaj zbieżności ciągów funkcyjnych rozważany w teorii miary i analizie matematycznej. Pojęcie pojawiło się w sferze zainteresowań matematyków z początkiem XX wieku. Kolimator – przyrząd przetwarzający padające światło lub strumień cząstek w równoległą wiązkę (skolimowaną) lub w wiązkę o określonej zbieżności. Padający strumień może być rozbieżny, zbieżny lub może nie mieć ustalonej zbieżności. Kolimator jest zwykle częścią składową większych przyrządów.

  Zbieżność południków - kąt określający różnicę między azymutem kartograficznym a azymutem geograficznym. Wartość tego kąta uzależniona jest od położenia punktu, który jest wierzchołkiem porównywanych azymutów. Dla punktów położonych na południku osiowym mapy (przechodzącym przez jej środek) wartość zbieżności południków wynosi zero - innymi słowy azymuty geograficzny i kartograficzny są sobie równe. Konwergencja – pojęcie oznaczające zbieżność lub powstawanie zbieżności, np. powstawanie podobnych wytworów kulturowych u różnych ludów, zbliżenie się poziomu gospodarczego państw członkowskich Unii Europejskiej, ruch zbieżny gałek ocznych.

  Bezpieczeństwo międzynarodowe - pojęcie z zakresu teorii stosunków międzynarodowych charakteryzujące bezpieczeństwo całej zbiorowości państw oraz system międzynarodowy, w jakim państwa te występują. Termin ten używany jest również dla określenia zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa narodowego. Na bezpieczeństwo międzynarodowe, oprócz sumy bezpieczeństwa pojedynczych państw, składają się też warunki, normy i mechanizmy międzynarodowe. Swym zakresem obejmuje ono także cele i wartości wspólne dla całego systemu międzynarodowego, tj. stabilność, pokój, równowagę i współpracę. Action research to zbiór metod badawczych, których wspólną właściwością jest uznanie najwyższej kompetencji członków danej społeczności do rozumienia jej prawideł. Przedstawiciele nurtu AR przede wszystkim starają się zrozumieć osoby w danej organizacji lub środowisku, a nie narzucić im swoje poglądy. W przypadku działalności społecznej sprowadza się to do pomagania społecznościom w radzeniu sobie z problemami tak definiowanymi, jak sama społeczność je postrzega (zamiast klasycznego decydowania, co jest problemem i wymyślania rozwiązań za nich). W przypadku działalności naukowej polega na rezygnacji z teoretycznych modeli badawczych i na uznaniu wyższej kompetencji badanej zbiorowości do definiowania, co jest dla niej ważne. Z uwagi na zbieżności metodyczne AR często kojarzony jest z metodami jakościowymi, choć nie jest z nimi doktrynalnie związany.

  Współczynnik determinacji R – jedna z podstawowych miar jakości dopasowania modelu. Powiązany z tym współczynnikiem jest współczynnik zbieżności.

  Przemysław Frasunek – polski haker, specjalista z zakresu bezpieczeństwa systemów i kryminalistyki cyfrowej. Od końca lat 90. aktywny uczestnik list związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, m.in. Bugtraq, na których regularnie publikuje raporty dotyczące zagrożeń związanych z oprogramowaniem. Jeden z nielicznych polskich hakerów znanych i aktywnych w międzynarodowym środowisku specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym.

  Zbieżność, przez wiele iteracji, oznacza proces zmierzania do określonej wartości, w czasie; lub zmierzania do określonego punktu, lub wspólnego punktu widzenia, opinii lub sytuacji. Strefa konwergencji tropikalnej (ang. Intertropical Convergence Zone, w skrócie ITCZ), inne nazwy w języku polskim to: wewnątrz tropikalna strefa konwergencji, międzytropikalna strefa konwergencji, międzyzwrotnikowa strefa zbieżności, równikowy pas ciszy – obszar zbieżności dwóch systemów pasatowych.

  Dodano: 12.08.2010. 15:12  


  Najnowsze