• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych, Ateny, Grecja

  29.05.2013. 15:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 17-20 października 2013 r. w Atenach, Grecja, odbędą się Ósmy międzynarodowy kongres nt. otępienia naczyniopochodnego i Pierwsze europejskie spotkanie nt. zaburzenia funkcji poznawczych (ICVD 2013 - The Eighth International Congress on Vascular Dementia & the First Cognitive Impairment European Meeting).

  Wobec stałego wzrostu średniego dalszego trwania życia populacji w Europie, naukowcy szacują, że liczba osób dotkniętych chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak otępienie, radykalnie wzrośnie w ciągu kilku kolejnych lat. W tym kontekście lepsze poznanie tych chorób i ich wczesna diagnoza mają priorytetowe znaczenie. Nadrzędnym celem kongresu jest zapoznanie uczestników z najnowszymi wynikami prac badawczo-rozwojowych nad otępieniem i chorobami powiązanymi.

  Tematy prezentacji i dyskusje obejmą neuroobrazowanie, biomarkery w procesach komórkowych, epidemiologię i naczyniopochodne zaburzenie funkcji poznawczych. Dalsze obszary debat poświęcone będą nowym terapiom, między innymi najnowszym wiadomościom o testach leków i metodach profilaktycznych.

  Kongres ma zapewnić owocną wymianę wiedzy, wyników badań i informacji na temat otępienia naczyniopochodnego, gromadząc międzynarodowe audytorium klinicystów, naukowców i lekarzy. Przewidziano prezentacje w formie sesji plenarnych i warsztatów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wskaźnik ischemiczny Hachinskiego (Hachinski Ischaemic Scale - HIS) – skala punktowa służąca do pomocniczej diagnostyki stopnia niedokrwienia mózgu w przebiegu otępienia naczyniopochodnego i odróżnienia otępienia naczyniopochodnego od otępienia zwyrodnieniowego. Za otępieniem naczyniopochodnym przemawia wartość HIS >= 7 pkt, za otępieniem pierwotnie zwyrodnieniowym HIS <=4 pkt. Maksymalna wartość wskaźnika to 18 punktów. Skalę opracował i przedstawił na łamach Archives of Neurology w 1975 roku Vladimir Hachinski i wsp. Międzynarodowy Kongres Neurologiczny (ang. International Neurological Congress) - pierwszy międzynarodowy kongres neurologów Świata. Po raz pierwszy odbył się w 1931 roku w Brnie. Odbywał się co cztery lata. Kongres przyczynił się do integracji środowiska neurologicznego na Świecie i powstania Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Międzynarodowy Kongres Botaniczny (ang. International Botanical Congress, IBC ) – oficjalne spotkania botaników różnych specjalizacji z całego świata organizowane co 6 lat. Spotkania organizowane są przez Międzynarodowy Związek Towarzystw Botanicznych i Mikologicznych (ang. International Association of Botanical and Mycological Societies, IABMS ) w różnych miejscach na świecie. Ostatni, siedemnasty Kongres odbył się w Wiedniu, następny odbędzie się w dniach 24-30 lipca 2011 roku w Melbourne w Australii. Pierwszy Kongres miał miejsce w roku 1900 w Paryżu.

  Deprywacja snu - czyli jego niedobór, którego konsekwencjami są zaburzenia funkcji poznawczych, rozdrażnienie i ogólny spadek sił witalnych. Zbyt mała ilość snu może być także przyczyną nadwagi, nadmiernego pobudzenia lub cukrzycy, a nawet prowadzić do śmierci w ekstremalnych przypadkach. Do innych potencjalnych skutków należy zaliczyć depresję, niską samoocenę społeczną oraz choroby nowotworowe. Ciekawostką jest też fakt, iż grupa naukowców z Uniwersytetu w Warwick oraz University College of London dowiodła, dając na to wiele argumentów, iż brak snu może więcej niż dwukrotnie zwiększyć ryzyko śmierci na skutek chorób serca. Kongres w Akwizgranie - konferencja międzynarodowa, która odbyła się jesienią 1818 roku. Było to pierwsze spotkanie przedstawicieli państw Świętego Przymierza po kongresie wiedeńskim. Kongres zakończył wojskową okupację Francji i ponowił postanowienia przeciw ruchom rewolucyjnym. W spotkaniu udział wzięli:

  Kongres haski (Kongres Europejski w Hadze) – spotkanie przedstawicieli 25 krajów zorganizowane przez Józefa Retingera i Duncana Sandysa w Hadze w dniach 7-10 maja 1948. Kongres stał się forum dyskusyjnym na temat idei i metod integracji europejskiej, zapoczątkował utworzenie Rady Europy i powstanie Ruchu Europejskiego. Motywy trzymania pieniądza – źródła dążenia ludzi do posiadana i trzymania pieniędzy. Należy ich szukać w funkcji pieniadza jako środka wymiany i środka przechowywania wartości. Ludzie trzymają pieniądze tylko wtedy, gdy dostrzegają w tym korzyści.

  Agregaty pieniężne: W tradycyjnym ujęciu, pieniądz definiowany jest za pomocą funkcji (miernika wartości, środka cyrkulacji, środka płatniczego oraz środka gromadzenia oszczędności), jakie musi spełniać. Ten sposób określenia pieniądza pozwala na wyjaśnienie wielu złożonych procesów oraz występujących w gospodarce powiązań między zjawiskami pieniężnymi. Dyskusyjny klub filmowy (DKF, ang. film society, fr. ciné club) to zrzeszenie miłośników sztuki filmowej, mające na celu pogłębianie wiedzy członków klubu na temat tej sztuki oraz jej popularyzację. Głównym sposobem realizacji tych celów są projekcje filmów o wysokich walorach artystycznych lub poznawczych. Jednak z założenia DKF nie ogranicza się tylko do takiej formy, uzupełniając projekcje o prelekcje, dyskusje, spotkania z twórcami, publikacje.

  Międzynarodowy Kongres Celtycki (ang. International Celtic Congress) – międzynarodowa celtycka organizacja kulturalna.

  International Association for Plant Taxonomy (IAPT) – międzynarodowe stowarzyszenie, którego celem jest poznanie i odpowiednie udokumentowanie różnorodności gatunkowej roślin, poznanie systematyki roślin i ułatwienie komunikacji między botanikami różnych narodów całego świata ujednolicenie i standaryzację nomenklatury botanicznej. IAPT powstało 18 lipca 1950 podczas siódmego Międzynarodowego Kongresu Botanicznego (International Botanical Congress) w Sztokholmie w Szwecji. Główna siedzibą stowarzyszenia jest Wiedeń, a prezydentem od 2005 roku jest David Mabberley z Seattle (USA).

  Międzynarodowy Kongres Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Congress, IOC) - najstarszy i największy na świecie cykl spotkań ornitologów. Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Ornitologiczny (ang.: International Ornithological Committee) zrzeszający około 200 ornitologów. Pierwszy kongres odbył się w 1884 r. w Wiedniu. Kolejne odbywały się nieregularnie do 1926 r. Wszystkie następne odbywały się w odstępie 4 lat, z wyjątkiem dwóch opuszczonych z powodu II wojny światowej. Lata i miejsca kongresów: Test rysowania zegara (ang. Clock Drawing Test, CDT) – test służący do oceny funkcji wzrokowo-przestrzennych zależnych od płata czołowego i kory skroniowo-ciemieniowej. CDT jest stosowany do przesiewowej oceny otępienia. Opracowany został w 1986 roku przez Schulmana i współpracowników którzy wyodrębnili na jego podstawie pięć poziomów zaburzeń funkcji wzrokowo-przestrzennych.

  Wlasis G. Rassias (gr. Βλάσης Γ. Ρασσιάς, ur. 22 kwietnia 1959 w Atenach) – grecki pisarz, publicysta i znawca antycznej kultury greckiej, autor kilkunastu pozycji książkowych poświęconych starożytnym religiom politeistycznym ze szczególnym uwzględnieniem przedchrześcijańskiej religii starożytnej Grecji, współzałożyciel i redaktor kilku greckich czasopism prasy niezależnej promujących rekonstrukcjonizm helleński, m.in. Speakout (1979), Anichti Poli (gr. Ανοιχτή Πόλη, 1980-1993), Diipetes (gr. Διιπετές, 1991-2005). Współzałożyciel Światowego Kongresu Religii Etnicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku udziela wykładów na temat religii starogreckiej, zarówno w Grecji, jak i za granicą. Blisko związany z Najwyższą Radą Hellenów.

  Dodano: 29.05.2013. 15:37  


  Najnowsze