• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Piąte międzynarodowe warsztaty nt. patentów i ich powiązania z B+R oraz innowacjami, Sewilla, Hiszpania

  07.05.2013. 15:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 19-20 września 2013 r. w Sewilli, Hiszpania, odbędą się Piąte międzynarodowe warsztaty nt. patentów i ich powiązania z B+R oraz innowacjami (Fifth International Workshop on Patents and its Relation with R&D and Innovation).

  Zapewniając właścicielowi prawo do uniemożliwiania innym produkowania, używania czy sprzedawania wynalazku bez pozwolenia, patenty są kluczowym narzędziem w zachęcaniu przedsiębiorstw do inwestowania w innowacje oraz prace badawczo-rozwojowe. W Europie patenty mogą być krajowe - przyznawane przez kompetentne władze krajowe - lub europejskie - przyznawane przez Europejski Urząd Patentowy. Nowy, unijny "pakiet patentowy", który kładzie podwaliny pod jednolitą ochronę patentową w Europie, stanowi ogromny krok naprzód w tym zakresie.

  Warsztaty, organizowane przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych (JRC-IPTS, Komisja Europejska), poświęcone będą powiązaniom między patentami a innymi prawami własności intelektualnej oraz działaniami z zakresu badań, rozwoju i innowacji (BRI), a także czynnikom wpływającym na te powiązania. Program położy nacisk na aspekty instytucjonalne systemów patentowych, aspekty metodologiczne gromadzenia i analizy danych oraz wyniki badawcze z analizy patentów.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Patent europejski - to patent przyznawany przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patentu europejskiego nie należy kojarzyć z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, bowiem nie jest to patent europejski w sensie UE. Konwencja o Udzielaniu Patentów europejskich nie jest też aktem prawa europejskiego. Patent europejski po przyznaniu staje się równoważny patentowi narodowemu w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Na podstawie patentu europejskiego można domagać się ochrony w krajowym urzędzie patentowym, oraz w Europejskim Urzędzie Patentowym. Europejski Urząd Patentowy organ wykonawczy Europejskiej Organizacji Patentowej powołanej na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Jego zadaniem jest przyznawanie patentów europejskich Europejska Organizacja Patentowa - (ang. European Patent Organization - EPO lub częściej EPOorg dla odróżnienia od Europejskiego Urzędu Patentowego, ang. European Patent Office - EPO, będącym ciałem wykonawczym Europejskiej Organizacji Patentowej) organizacja ustanowiona na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich udziela patentów europejskich i zrzesza państwa uznające płynącą z nich ochronę wynalazków na swoim terytorium. Polska przystąpiła do Europejskiej Organizacji Patentowej 1 marca 2004 r. Od 1 października 2010 r., po przystąpieniu Serbii, Europejska Organizacja Patentowa skupia 38 państw członkowskich.

  Podpisana w 1973 roku w Monachium Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (ang. European Patent Convention – EPC) ustala wspólną ścieżkę zgłaszania i udzielania patentów europejskich, obowiązujących w każdym z państw-członków Europejskiej Organizacji Patentowej wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o udzielenie patentu europejskiego. Konwencja o udzielaniu patentów europejskich określa zarówno tryb przyznawania patentów europejskich, jak i merytoryczne oraz formalne przesłanki zdolności patentowej wynalazków. Troll patentowy – pejoratywne określenie na podmiot (najczęściej firma), który wykorzystuje niedoskonałość przepisów prawa patentowego do uzyskiwania korzyści finansowych. Troll patentowy rejestruje lub też odkupuje od innych patenty dotyczące różnych rozwiązań – także już wcześniej znanych i upowszechnionych ale których nikt wcześniej nie zastrzegł. Następnie domaga się (zwykle na drodze sądowej) stosownej rekompensaty pieniężnej za rzekome dotychczasowe naruszanie tych patentów jak i opłat licencyjnych z tytułu używania tych rozwiązań w przyszłości.

  Sieć (ang. a chain) - sieć podmiotów (zarówno komercyjnych, jak i non-profit), w której występują albo powiązania właścicielskie (podmioty należą do tego samego właściciela i działają pod tą samą marką), albo powiązania organizacyjne (podmioty działająca pod wspólną marką, ale posiadają odrębność właścicielską, np. sieć sklepów franczyzowych) JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Wspólne Europejskie Zasoby dla Przedsiębiorstw od Mikro do Średnich) – program Unii Europejskiej, realizowany przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Fundusz Inwestycyjny, przewidziany na lata 2007-2013. Stanowi on jeden z kluczowych elementów polityki spójności Unii Europejskiej. Ideą wprowadzenia inicjatywy JEREMIE jest zapewnienie zasobów europejskich sektorowi mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Instytut Nawozów Sztucznych w Puławach – instytut o wieloletnich tradycjach, w którym są prowadzone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych i środowiska naturalnego, analizy techniczne oraz prace wdrożeniowe, w tym produkcja doświadczalna. Siatka MM - jednolita siatka, służąca do powiązania między sobą szeregu odrzwi obudowy podporowej wykonanej z łuków podatnych. Siatkę jednolitą wykonaną ze stali łączy się z odrzwiami obudowy za pomocą specjalnych spinek. Siatka oprócz powiązania odrzwi obudowy, służy do podtrzymania powierzchni skały lub węgla w stropie i ociosach wyrobiska.

  JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Zrównoważonego Inwestowania w Obszarach Miejskich) – program Unii Europejskiej, będący wspólnym przedsięwzięciem realizowanym przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy, należący obok inicjatyw JASPERS oraz JEREMIE do głównych elementów unijnej polityki spójności. Realizację programu przewidziano na okres 2007-2013.

  Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości (ROP) - była stałą komisją sejmową w Sejmie V kadencji. Do zakresu jej działania należały sprawy związane z tworzeniem właściwych podstaw prawnych dla powstawania, działania i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, dostosowywania norm prawnych do potrzeb i możliwości działania takich przedsiębiorstw, a także rozwoju rzemiosła, spółdzielczości oraz działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości oraz usług. Po wyborach parlamentarnych w 2007 została włączona do Komisji Gospodarki.

  Metoda analizy grafów (Metoda Bartosiewicz) - graficzna konstrukcja wyrażająca powiązania pomiędzy zmiennymi objaśniającymi wyrażona za pomocą węzłów, oraz łączących je łuków. Holding (od angielskiego holding company − od słowa hold oznaczającego trzymać) − organizacja grupująca za pomocą mniej lub bardziej wyraźnych powiązań różne samodzielne pod względem prawnym podmioty gospodarcze, przy czym jeden z podmiotów ma w tym powiązaniu pozycję dominującą i podporządkowuje sobie pozostałe. Istotą holdingu jest zarządzanie przez jedną organizację innymi podmiotami oraz kontrolowanie działalności dzięki zależnościom kapitałowym lub personalnym. Holding jest zatem formą kumulacji kapitału. Kumulacja może następować przez przejmowanie słabszych przedsiębiorstw, najpierw w swoich branżach i pokrewnych, a później także w innych obszarach gospodarki. Innym sposobem jest celowe wyodrębnienie z przedsiębiorstwa „matki” samodzielnych pod względem prawa, lecz uzależnionych ekonomicznie przedsiębiorstw „córek” (filii). Zależności matka-córka ogólnie mają charakter drzewiasty i mogą być rozbudowane, np. spółka "matka" posiada większość udziałów w kilku spółkach "córkach", które z kolei posiadają udziały większościowe w spółkach najniższego piętra zarządzania. Jednak taki model zależności w holdingach nie jest jedyny - występują też bardziej złożone sieci powiązań, w tym kapitałowych.

  Powięź Bucka, powięź głęboka prącia (fascia penis profunda) – łącznotkankowa osłonka leżąca pod powięzią powierzchowną prącia (fascia penis superficialis) i obejmująca ciała jamiste oraz ciało gąbczaste wraz z ich błoną białawą (tunica albuginea). Według Terminologia Anatomica nazwa tej struktury anatomicznej to po prostu powięź prącia (fascia penis). Powięź Bucka przechodzi w powięź nasienną zewnętrzną moszny (fascia spermatica externa). Konektywizm (ang. connect – łączyć się) – „teoria nauczania – uczenia się w epoce cyfrowej”. Opiera się na przekonaniu, że celem nauczania jest nauka myślenia, która ma prymat nad zdobywaniem wiedzy. Twórcą tej teorii jest George Siemens, który swoje założenia zaprezentował w dokumencie Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age, oraz Stephen Downes. Kluczową kompetencją w tej teorii jest umiejętność właściwego korzystania ze zdobyczy technologicznych i odnajdywania wiadomości w zewnętrznych bazach danych (tzw. know – where), a nie – jak dotąd – z informacji wyuczonych w toku kształcenia – oraz ich kojarzenia i powiązania z innymi informacjami. Na tej podstawie uczeń ma możliwość wyciągania wniosków.

  Rachunek kosztów działań (ang. Activity-Based Costing, lub w skrócie ABC) – jest metodą pomiaru i analizy kosztów pośrednich (produkcyjnych i nieprodukcyjnych), pozwalającą na ich dokładniejsze przypisanie do obiektów kosztowych – wyrobów, usług, klientów, kanałów dystrybucji, polegającą na powiązaniu zużycia zasobów z działaniami oraz działań z obiektami kosztowymi na podstawie stopnia ich wykorzystania. Rachunek kosztów działań został zaprezentowany po raz pierwszy w 1987 roku przez profesorów: Kaplana, Coopera i Johnsona z uniwersytetu Harvarda w USA. Rachunek kosztów ABC służy do dostarczenia informacji do planowania, zarządzania, kontroli i kierowania przedsiębiorstwem w celu doskonalenia procesów, produktów i usług, eliminowania strat oraz osiągania operacyjnych i strategicznych celów firmy. Instytut Badań Fizykomedycznych, IBF – część Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego Primax Medic stanowiąca dział badawczo rozwojowy (R&D) firmy, z którym to współpracują specjaliści renomowanych instytucji naukowych oraz klinicznych . Część z nich skupiona jest w Radzie Naukowej , która zapewnia wysoki poziom merytoryczny opracowanych w IBF innowacyjnych technologii . Dotyczy to w szczególności modelu elektrycznej pracy serca SFHAM oraz systemu do magnetostymulacji MagneticUnit .

  Dodano: 07.05.2013. 15:26  


  Najnowsze