• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze doroczne warsztaty projektu FIRST-Nuclides, Budapeszt, Węgry

  06.09.2012. 10:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 9 - 11 października 2012 r. w Budapeszcie, Węgry, odbędą się Pierwsze doroczne warsztaty projektu FIRST-Nuclides (1st Annual Workshop of the FIRST-Nuclides Project).

  Projekt FIRST-Nuclides ma na celu pogłębienie wiedzy o radionuklidach uwalnianych z utylizowanego, wypalonego i zużytego paliwa jądrowego UO2. Pozyskana wiedza i dane mają doprowadzić do zwiększenia zaufania do eksperckich umiejętności przewidywania.
  Warsztaty skupią się na upowszechnieniu i omówieniu wyników naukowo-technicznych, uzyskanych w ciągu pierwszego roku realizacji projektu. Przewidziano sesję tematyczną wraz z konkretnymi prezentacjami poświęconymi "Modelowaniu zachowań paliwa", a uczestnicy będą mieć możliwość omówienia kwestii związanych z administracją i przyszłym wdrażaniem. Warsztaty są otwarte dla osób spoza projektu.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Karta Projektu (Project Charter) – dokument definiujący zakres, udziałowców oraz cele projektu. Dostarcza podstawowe informacje na temat ról oraz odpowiedzialności osób zaangażowanych w projekt (definiuje kierownika projektu, sponsora oraz klienta). "Media Student" to inicjatywa powstała w 2004 roku, mająca na celu zintegrowanie środowiska polskich mediów studenckich. Zamierzeniem projektu jest stworzenie warunków i zasad współpracy młodych dziennikarzy oraz doskonalenie umiejętności. Jest to realizowane poprzez organizowanie corocznych konferencji oraz warsztatów, podczas których uczestnicy mają możliwość dyskusji na interesujące ich tematy oraz spotykają się i uczą od znanych i cenionych profesjonalistów. Do tej pory zawsze odbywały się zimowe Warsztaty Prasowe Media Student oraz wiosenna Ogólnopolska Konferencja Media Student, która jest większym wydarzeniem i uczestniczą w niej również stacje radiowe. Wszystkie edycje Media Studenta to imprezy darmowe, odbywające się dzięki sponsorom i dofinansowaniu uczelni warszawskich. Na parametry projektu składają się: zakres projektu, koszt projektu i czas projektu. Parametry projektu określa się czasami mianem „magicznego trójkąta”.

  Kierownik projektu (PM – Project Manager) – specjalista w dziedzinie zarządzania projektami. Jest odpowiedzialny za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podstawowym zadaniem kierownika projektu jest zapewnienie osiągnięcia założonych celów projektu, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe. PM jest odpowiedzialny za efekt końcowy realizowanego projektu i musi być aktywny podczas wszystkich etapów projektu. Kierownik projektu może kierować m.in. projektami w budownictwie, projektami informatycznymi, projektami telekomunikacyjnymi, projektami finansowymi. Projekt architektoniczno-budowlany – prawnie określony zakres projektu architektonicznego obiektu budowlanego, który należy załączyć do projektu budowlanego. W ramach projektu budowlanego może wystąpić kilka projektów architektoniczno-budowlanych obiektów wchodzących w skład tego projektu. Zakres i formę projektu budowlanego (określenie inwestycji budowlanej w formie dokumentów, rysunków, planów) podaje odpowiednie rozporządzenie prawa budowlanego.

  Matryca logiczna projektu - jest kompleksowym narzędziem stosowanym na etapie planowania działań projektowych, jak i późniejszego zarządzania realizacją projektu. W syntetyczny sposób przedstawia planowaną drogę realizacji i weryfikacji projektu. Formalnie została przejęta przez Komisję Europejską jako narzędzie ułatwiające projektowanie w 1992r. Niezależnie od rodzaju projektu dla którego matryca jest sporządzana zawiera ona zawsze elementy służące: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel Camp Meeting odbywa się co roku w sierpniu w miejscowości Osiek w województwie pomorskim. W 2012 roku festiwal i warsztaty odbędą się po raz pierwszy w pobliskim Gniewie - w dniach 15-19 sierpnia.

  Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii. Krążowniki śmigłowcowe typu Moskwa (projektu 1123, Kondor) – seria radzieckich okrętów klasy krążownik śmigłowcowy, przenoszących śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych. Projekt 1123 składał się z dwóch jednostek: "Moskwa" i "Leningrad". Trzeci okręt "Kijew", rozpoczęty według zmodyfikowanego projektu 1123M, został niedługo po położeniu stępki zarzucony na rzecz nowego projektu 1143.

  Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

  Okręty podwodne projektu 667BD Murena-M (NATO: Delta II) typ radzieckich okrętów podwodnych o napędzie nuklearnym skonstruowanych do przenoszenia pocisków balistycznych SLBM systemu D-9D: R-29D. Cztery okręty tego typu wybudowano w celu zwiększenia do szesnastu liczby przenoszonych pocisków, względem dwunastu pocisków SLBM przenoszonych przez okręty projektu 667B. W tym celu, okręty te przedłużono o jedna dodatkową sekcję mieszczącą cztery wyrzutnie.

  Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych – warsztaty organizowane przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, odbywają się od 1996 roku. Skierowane są do osób dorosłych zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w działaniach na rzecz ochrony przyrody, które lokalnie będą chronić miejsca o wartościach przyrodniczych i kulturowych. Wizualizacja architektoniczna – sposób przedstawiania projektu architektonicznego, produktu itp. poprzez wykorzystanie grafiki trójwymiarowej w celu ukazania wizji skończonego projektu.

  RWD-22 – polski trzymiejscowy wodnosamolot torpedowy. Opracowanie projektu wykonane zostało pod kierunkiem Leszka Dulęby i Andrzeja Anczutina w Doświadczalnych Warsztatach Lotniczych (DWL) w 1939 roku. Wybuch wojny przerwał prace nad projektem. Pilotaż - to realizacja projektu wstępnego mającego na celu przede wszystkim rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie.

  Komitet sterujący – jest organem wspierającym kierownictwo przedsiębiorstwa w jego działaniu. Dotyczy to głównie podejmowania strategicznych decyzji w zakresie przyszłej realizacji projektów inwestycyjnych podmiotu. Podejmuje on decyzje o tym, który z przedstawionych w danym momencie projektów ma być wcielony w życie, a który nie. Jest odpowiedzialny za długoterminowe zarządzanie projektem i jego monitoring. Oznacza to kontrolę realizacji projektu na poziomie strategicznym, weryfikacji zgodności projektu z przyjętymi wcześniej celami i utrzymaniem założonych ram: zakresu, kosztów i terminów czasowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w projekcie, muszą one być najpierw przedstawione komitetowi, a potem przez niego zatwierdzone. Tylko wtedy można je uwzględnić w projekcie. Komitet sterujący ocenia i akceptuje, na zasadzie konsensusu, zaproponowane przez zespół projektowy działania dla realizacji projektu. Zajmuje się także ich koordynacją i spójnością z innymi realizowanymi projektami. Komitet sterujący powołuje grupy robocze i wybiera ekspertów, z którymi przedsiębiorstwo będzie współpracować przy projekcie. Przed komitetem odpowiada kierownik projektu (bądź dyrektor – w zależności od wielkości i działalności jednostki gospodarczej). Cohabitat – grupa organizacji działająca od 2007, których aktywność koordynuje zarejestrowana w 2012 fundacja. Ruch promuje wykorzystanie materiałów naturalnych, samowystarczalność, otwarte technologie, mając na celu pomoc ludziom w tworzeniu naturalnych siedlisk (habitatów), budowanych w oparciu o zasady funkcjonowania ekosystemów. Cele te realizuje poprzez festiwale, warsztaty oraz webinaria. Grupa organizacji związanych z Cohabitatem skupia architektów, specjalistów od permakultury i odnawialnych źródeł energii, tworząc swoisty ekosystem. Od listopada 2010 Cohabitat współpracuje z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

  Okręty podwodne projektu 627A - (NATO: November) pierwszy typ radzieckich okrętów podwodnych z napędem atomowym. Okręty projektu 627A stanowiły lekko zmodyfikowaną konstrukcję pierwszego radzieckiego okrętu podwodnego z napędem atomowym, zbudowanego w jednym egzemplarzu "K-3" projektu 627.

  Dodano: 06.09.2012. 10:49  


  Najnowsze