• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zastosowania informatyki do danych o mobilności ludzi, Mediolan, Włochy

  19.12.2012. 17:49
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 3 czerwca 2013 r. w Mediolanie, Włochy, odbędą się Pierwsze międzynarodowe warsztaty nt. zastosowania informatyki do danych o mobilności ludzi (The First International Workshop on Human Mobility Computing).

  W ciągu ostatnich lat, aspekty gromadzenia danych o mobilności ludzi - takie jak rejestry telefonów komórkowych, ślady GPS pojazdów i pieszych, dzienniki biletowe w transporcie publicznym, geooznakowane obiekty w Internecie, zdjęcia i filmy wideo oraz rejestry sieci czujników pasa drogowego - stały się powszechnie dostępne. To nadało nowego, empirycznie napędzanego impetu w zastosowaniu informatyki do danych o mobilności ludzi jako nowo powstającej koncepcji.

  Wraz z coraz lepszym zaznajamianiem się przez nas z wieloma aspektami życia człowieka, mamy większą szansę na opracowanie skutecznych strategii i budowę inteligentnych systemów, które odgrywają kluczowe role w takich obszarach jak publiczna opieka zdrowotna, inżynieria ruchu drogowego, planowanie urbanistyczne i prognozowanie gospodarcze.

  Warsztaty zgromadzą naukowców, inżynierów i praktyków zainteresowanych dyskusją nad mobilnością ludzi oraz jej zarządzaniem, eksploracją i zrozumieniem. Posłużą za platformę do dyskusji nad problemami i wyzwaniami, do wymiany informacji o państwowych programach oraz do zaprezentowania własnych pomysłów i prac.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inicjatywa Mobilności Pracy (w skrócie IMP) – polskie stowarzyszenie z siedzibą w Krakowie założone w 2013 roku przez Stefana Schwarza, dr Marka Benio oraz Rafała Rzeźniczaka. Inicjatywa zajmuje się promowaniem mobilności pracy, przeciwdziałaniem dyskryminacji pracowników delegowanych i ich pracodawców oraz walką ze zjawiskami handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa. Mobilność ludności – czyli skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami. Jest też bardzo korzystna z ekonomicznego punktu widzenia i przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia o wyraźnej strukturze regionalnej. Elektromobilność odnosi się do korzystania z pojazdów elektrycznych do zapewnienia mobilności. Koncepcja elektromobilności jest często używana w programach do promowania korzystania z indywidualnych pojazdów elektrycznych, takich jak samochód elektryczny, skuter elektryczny, motocykl elektryczny czy rower elektryczny oraz środków transportu publicznego: tramwajów, trolejbusów, pociągów.

  Mobilność kapitału – stan gospodarki określający w jakim stopniu krajowe i zagraniczne aktywa finansowe – są substytucyjne i mogą być przenoszone. W warunkach doskonałej mobilności kapitału nie istnieją żadne bariery ograniczające międzynarodowe przepływy, występuje tylko jedna stopa procentowa, która przy każdym poziomie dochodu zapewnia równowagę bilansu płatniczego. Powyższe zagadnienie szerzej rozwija model Mundella-Fleminga. Symetryczność barier mobilności - termin związany z zarządzaniem strategicznym. Jest to sytuacja, w której przedsiębiorstwo jest w stanie zmienić grupę strategiczną, jeżeli zwiększy swoje nakłady. Odwrotna sytuacja występuje w przypadku asymetryczności barier mobilności - determinuje je posiadanie określonych umiejętności, niedostępnych dla przedsiębiorstwa z danej grupy.

  Euromobil realizowany jest w ramach programu Socrates Lingua2 i jego podstawowym celem jest stworzenie multimedialnego programu do nauki języka promującego mobilność studentów w Europie. Program składa się z trzech zasadniczych części: Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe.

  SWING (Standard Wymiany INformacji Geodezyjnych) - format danych geodezyjnych służący do wymiany danych pomiędzy bazami danych systemów informatycznych SIT. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych. SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych) - format służący do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi. Pozwala na reprezentację w pliku tekstowym obiektów przestrzennych i opisowych ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia przekazanie opisu modelu danych użytego do transferu oraz informacji o utworzeniu i przeznaczeniu danych zawartych w pliku transferu.

  Gradacyjna analiza danych (ang. Grade Data Analysis, Grade Correspondence Analysis) - dział eksploracyjnej analizy danych zapoczątkowany w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

  Floating Car Data (FCD) to technologia służąca do wyznaczania średniej prędkości i czasu przejazdu na danym odcinku sieci drogowej. Technologia opiera się o analizę anonimowych danych GPS pochodzących z flot pojazdów lub nawigacji samochodowych. FCD opiera się na założeniu, że obserwując próbę pojazdów oraz zaawansowane algorytmy jesteśmy w stanie oszacować śrędnią prędkość i czas przejazdu całego strumienia ruchu. Dzięki swojej charakterystyce FCD pozwala na pozyskanie danych dla całej sieci drogowej, wszędzie tam gdzie poruszają się pojazdy. Jakość danych FCD zależy od ilości i jakości próby.

  International Motorsports Hall of Fame jest organizacją która zajmuje się upamiętnianiem wielkich ludzi sportów motorowych. Nie tylko kierowców ale także inżynierów, właścicieli zespołów, wizjonerów. Ludzi którzy tworzyli historię. Zgromadzenie Wszystkich Istot – forma warsztatów (praktyk grupowych) zapoczątkowana przez Joannę Macy i Johna Seeda, które powstały przez połączenie elementów autorskich warsztatów Joanny Macy pod nazwą „Rozpacz i umocnienie” z założeniami filozofii głębokiej ekologii Arne Næssa. Warsztaty te mają na celu budzenie bliższych związków z przyrodą, rozbudzanie świadomości ekologicznej, zakładają że ignorancja czy obojętność ludzi na niszczenie Ziemi nie jest spowodowane brakiem informacji a brakiem zdolności przeżywania tych informacji, strachem przed uczuciem rozpaczy, które one mogą wywołać. Warsztaty odwołują się do zasad głębokiej ekologii, rytuałów pochodzących z różnych kultur oraz współczesnej psychologii.

  Ruchliwość społeczna (mobilność społeczna) w socjologii oznacza przemieszczanie się jednostek społecznych lub kategorii społecznych w strukturze społecznej.

  Dodano: 19.12.2012. 17:49  


  Najnowsze