• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Poszerzony człowiek '13, Stuttgart, Niemcy

  27.11.2012. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 7 - 8 marca 2013 r. w Stuttgarcie, Niemcy, odbędzie się Czwarta międzynarodowa konferencja nt. poszerzonego człowieka - Poszerzony człowiek '13 (Augmented Human '13).

  Od pewnego czasu nauka bada, jak można wykorzystać technologie do poszerzenia zdolności człowieka. Rozbudowanie inteligencji jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań informatycznych w ramach prób wykorzystania inteligencji człowieka w aplikacjach robotycznych. Po raz pierwszy pomysł poddali w latach 50. i 60. XX w. pionierzy cybernetyki i informatyki.

  Obecnie część prowadzonych badań koncentruje się na zdolności domeny ludzkiej do stworzenia równowagi między sprzętem, oprogramowaniem a zdolnościami człowieka, aby zoptymalizować ogólną wydajność i funkcjonalność systemu. To umożliwiłoby technologii projektowej optymalizację potencjału człowieka.

  Wydarzenie poświęcone będzie również technologiom poszerzającym zdolności człowieka do zwiększenia dobrego samopoczucia i przyjemnych doświadczeń.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Dwuczynnikowa teoria inteligencji - koncepcja stworzona przez Charlesa Spearmana, zgodnie z którą każda zdolność człowieka składa się z czynnika ogólnego - g (inteligencji ogólnej) i czynnika specyficznego - s (zdolności specjalne). Intelekt – (łac. intellectus: percepcja, postrzeganie, poznanie), zdolności umysłowe, kultura umysłowa człowieka (potencjalnie również istot pozaziemskich czy sztucznej inteligencji). Odnosi się do zdolności uzyskania i wykorzystania wiedzy, rozumienia myśli, poznania. Również inna nazwa umysłu, rozumu, inteligencji (w odróżnieniu od uczuć, woli, zmysłów). Ogólnie rzecz ujmując jest iloczynem zdolności umysłowych, doświadczenia oraz wiedzy człowieka i możliwości ich wykorzystywania. Termin ten jest ściśle związany z rozsądkiem i rozumieniem. Bezpieczeństwo człowieka (jednostki ludzkiej) - zajmuje się obroną człowieka, jako jednostki, zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa, co odróżnia je od bezpieczeństwa narodowego, które traktuje człowieka jako część zbiorowości i koncentruje się na obronie kraju przed zagrożeniami militarnymi i niemilitarnymi.

  Prawo do życia – najważniejsze, nadrzędne prawo istoty ludzkiej, zgodnie z którym każdy człowiek ma prawo żyć i nikt nie może samowolnie pozbawiać życia innego człowieka. Prawo to jest gwarantowane przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka oraz wiele aktów prawa międzynarodowego i prawa państwowego. Powrót niewidzialnego człowieka (ang. The Invisible Man Returns) - amerykański film grozy z 1940 roku. Film jest kontynuacja Niewidzialnego człowieka z 1933 roku.

  Tarczyca człowieka, gruczoł tarczowy (glandula thyroidea) – gruczoł dokrewny występujący w organizmie m.in. człowieka rozumnego (Homo sapiens). Anatomia człowieka, antropotomia (starogr. anthropos - człowiek) – nauka o budowie narządów i układów ciała człowieka, wchodzi w skład morfologii i posługuje się metodami na poziomie makroskopowym (np. obserwacji żywych organizmów i badań sekcyjnych zwłok). Jest to anatomia opisowa, zwana też anatomią klasyczną. Zajmuje się ona badaniem i opisaniem narządów, które spełniają wspólną funkcję, oraz poszczególnych części ustroju.

  Wzrost człowieka – parametr określający wysokość człowieka mierzoną od czubka głowy do podeszwy stopy w pozycji wyprostowanej. Rano i wieczorem wzrost może się różnić o 2-3 cm. Komisja Praw Człowieka ONZ (ang. United Nations Commission on Human Rights) – organ pomocniczy Organizacji Narodów Zjednoczonych, powołany w 1946 roku. Obecnie już nie funkcjonuje – od 2006 roku jej miejsce zajęła Rada Praw Człowieka ONZ. Komisja Praw Człowieka była podstawowym forum ONZ zajmującym się ochroną i promowaniem praw człowieka.

  Biała rasa człowieka (rasa europeidalna, kaukazoidalna) - według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok czarnej i żółtej).

  Pamięć jest to jedna z funkcji ludzkiego umysłu, zdolność poznawcza do przechowywania, magazynowania i odtwarzania informacji o doświadczeniach. Pamięć jest przedmiotem badań psychologii kognitywnej.

  Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu (ang. European Court of Human Rights, fr. Cour européenne des droits de l’homme) – europejski organ sądownictwa międzynarodowego powołany w 1959. W następstwie zmian wprowadzonych Protokołem 11, w 1998 Trybunał stał się jedynym i działającym w pełnym wymiarze czasu (ang. full-time) organem sądowym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, zastępując w tym zakresie Europejską Komisję Praw Człowieka i Trybunał Praw Człowieka. Projektowanie procesu pracy człowieka – proces, w którym dochodzi do podziału zadań pomiędzy człowieka i obiekt techniczny.

  Żółta rasa człowieka (inaczej rasa mongoloidalna) – według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok białej i czarnej). Czarna rasa człowieka (rasa negroidalna) – według dawnych koncepcji jedna z trzech głównych, opartych na fenotypie ras człowieka (obok białej i żółtej).

  Prawo Wolffa to teoria stworzona przez niemieckiego chirurga i anatoma Juliusa Wolffa w XIX wieku, która głosi, że kości u zdrowego człowieka lub zwierzęcia mają zdolność przystosowywania się do obciążeń. Jeśli kość będzie poddawana obciążeniu, po pewnym czasie stanie się silniejsza.

  Dodano: 27.11.2012. 16:37  


  Najnowsze