• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Praktyczne szkolenie z chemii jądrowej, Praga, Czechy

  23.11.2012. 21:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 3 - 14 grudnia 2012 r. w Pradze, Czechy, odbędzie się "Praktyczne szkolenie z chemii jądrowej" (Hands on Training in Nuclear Chemistry).

  Niedobór wyszkolonych specjalistów w chemii jądrowej jest odczuwany we wszystkich gałęziach sektora jądrowego, a także w innych obszarach, w których wymagane są umiejętności z zakresu radiochemii jądrowej, jak radiofarmacja, medycyna jądrowa, ochrona radiologiczna, radioekologia i wiele innych. Przekwalifikowanie absolwentów chemii ogólnej jest jedną z opcji łagodzenia tego problemu.

  Europejski projekt CINCH jest realizowany w ramach programu EURATOM 7PR. Ma na celu koordynowanie nauczania i szkoleń w dziedzinie chemii jądrowej w Europie. Przedsięwzięcie obejmuje wypracowanie długofalowego programu szkoleń z zakresu rozszczepienia jądrowego EURATOM (EFTS), który posłuży za wspólną bazę dla fragmentarycznych działań w tej dziedzinie. Pozwoli to przenieść nauczanie i szkolenia w dziedzinie chemii jądrowej na nowy poziom pod względem ilościowym.

  Szkolenie obejmie podstawy chemii jądrowej i radiochemii dla osób z przygotowaniem chemicznym na poziomie magisterskim (kierunki chemiczne i inżynierskie i/lub nowych doktorantów). Jest skierowane do osób, które muszą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w obszarze chemii jądrowej i radiochemii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – to instytut badawczy zajmujący się badaniami z dziedziny techniki jądrowej, z siedzibą w Warszawie na Żeraniu, a podlegający pod Ministra Gospodarki. Układ o nieproliferacji broni jądrowej (ang. Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT) – międzynarodowy traktat zabraniający państwom posiadającym technologię budowy broni jądrowej sprzedaży jej do krajów, które tej technologii nie posiadają i jednocześnie zobowiązanie państw, które jej nie posiadają do zaprzestania prób jej rozwoju. Jest także, w Artykule VI, obowiązek rozbrojenia jądrowego. Układ ten został przedłożony do ratyfikacji 1 lipca 1968. Do końca 2003 roku ratyfikowało go 189 państw – więcej niż jakikolwiek inny traktat. Chemia radiacyjna – według definicji IUPAC – dziedzina chemii fizycznej zajmująca się efektami chemicznymi działania promieniowania jonizującego na materię. Według definicji IUPAC chemia radiacyjna jest dziedziną chemii jądrowej a nie fotochemii. Ta ostatnia dziedzina zajmuje się bowiem zjawiskami chemicznymi indukowanymi przez promieniowanie elektromagnetyczne nie wywołujące jonizacji materii, zaś chemia radiacyjna bada oddziaływanie materii z wysokoenergetycznym promieniowaniem α, β i γ. Z kolei w odróżnieniu od radiochemii, chemia radiacyjna bada wszelkie procesy chemiczne indukowane przez promieniowanie jonizujące, nawet jeśli nie są związane z radioaktywnością poddanej promieniowaniu materii.

  Źródło neutronów jest ogólnym terminem odnoszącym się do różnego rodzaju urządzeń emitujących neutrony niezależnie od użytego mechanizmu emitowania neutronów. W zależności od wielu parametrów włączając w to energię neutronów emitowanych przez źródło neutronów, ich ilości, wielkości źródła, kosztu wyprodukowania i utrzymania źródła oraz regulacji prawnych związanych ze źródłem, urządzenia te znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach fizyki, inżynierii, medycyny, broni jądrowej, eksploracji ropy, biologii, chemii, energii jądrowej i innych gałęziach przemysłu. Radiochemia – dział chemii jądrowej poświęcony badaniom przemian chemicznych substancji promieniotwórczych (np. transuranowców) oraz własności fizykochemicznych związków zawierających określone izotopy (np. wymiana izotopowa, efekt izotopowy, wskaźniki izotopowe). Przedmiotem zainteresowania radiochemii jest także oczyszczanie i zastosowanie radioizotopów w nauce i technice oraz wytwarzanie i utylizacja paliwa jądrowego.

  Medal Kołosa – wyróżnienie przyznawane co dwa lata za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eksperymentalnej lub teoretycznej chemii fizycznej. Medal Kołosa przyznawany jest od 1998 roku w celu upamiętnienia życia i pracy badawczej Włodzimierza Kołosa przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Ceremonia wręczenia medalu łączy się z wygłoszeniem przez laureata wykładu dla doktorantów Wydziału Chemii UW.
  Instytut Badań Energii Jądrowej (ang. Atomic Energy Reaearch Establishment, AERE) – brytyjski ośrodek badań energii jądrowej, działający w latach 1946-1954 i mieszczący się w Harwell.

  Chemia jądrowa – dział chemii poświęcony badaniom własności oraz przemian chemicznych i jądrowych nuklidów. Tematyka chemii jądrowej nie jest ściśle zdefiniowana; obejmuje budowę i trwałość jąder atomowych, ich przemiany naturalne (na Ziemi, w gwiazdach i w przestrzeni kosmicznej) i sztuczne, syntezę nowych pierwiastków, syntezę, rozdział i wpływ izotopów na przebieg reakcji chemicznych, radiometrię, zagadnienia związane z energetyką jądrową oraz innymi zastosowaniami nuklidów promieniotwórczych (np. radioterapię, georadiochemię i radiogeologię). Centrum Badań Nuklearnych Soreq (hebr. המרכז למחקר גרעיני) w pobliżu miasta Jawne jest tajnym rządowym ośrodkiem naukowym w Izraelu, rozwijającym technologie w dziedzinie energetyki jądrowej. Funkcjonuje pod auspicjami Izraelskiej Komisji Energii Jądrowej (IAEC).

  Wojciech Jan Szymański (ur. 26 czerwca 1928 we Włocławku, zm. 27 marca 2010 w Toruniu) – polski chemik specjalizujący się w chemii fizycznej, chemii jądrowej oraz radiacyjnej.

  Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach (dawniej – „Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach”, IChN) – instytut badawczy, działający od roku 1958 w dziedzinie chemii nieorganicznej, a przede wszystkim technologii chemicznej i inżynierii procesowej.

  Europejskie Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Realizacji Programu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej, Fuzja dla Energii (ang. The European Joint Undertaking for ITER and the Development of Fusion Energy lub Fusion for Energy) – organizacja mająca na celu budowę eksperymentalnego reaktora termojądrowego (ITER) utworzona w ramach Euratomu 19 kwietnia 2007 roku na mocy decyzji Rady Europejskiej. Siedziba organizacji znajduje się w Barcelonie.

  Dodano: 23.11.2012. 21:26  


  Najnowsze