• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przetrwają najsilniejsi - konferencja ekonomiczna na UW

  14.04.2010. 18:45
  opublikowane przez: Piotr aewski-Banaszak

  Debatę nad efektywnością i zadaniami Unii Europejskiej w perspektywie globalnego kryzysu proponują organizatorzy konferencji "Przetrwają najsilniejsi. Unia Europejska w ogniu światowego kryzysu". Konferencja Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia w Warszawie. Do dyskusji zaproszono wybitnych przedstawicieli świata nauki i polityki.


  Jak poinformowali organizatorzy, w związku z żałobą narodową po tragicznej katastrofie lotniczej w Smoleńsku, podjęli decyzję o realizacji jedynie naukowej części konferencji. Towarzyszące jej imprezy kulturalne oraz integracyjne zostają odwołane. "Jednocześnie informujemy, że dokładny porządek obrad konferencji zostanie dostosowany do ewentualnych uroczystości państwowych w dniach 16-18 kwietnia. O zmianach będziemy informować na bieżąco" - zapowiadają na stronie internetowej www.centrumeuropejskie.pl.

  ***

  Jak połączyć wysoką konkurencyjność gospodarki z zabezpieczeniami socjalnymi? Jak minimalizować bezrobocie, inflację i budować pozycję europejskiej waluty? Jak utrzymać wysoki potencjał gospodarczy przy starzejącym się społeczeństwie? Te i wiele innych pytań z pojawi się podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW.

  Według pierwotnego planu na piątek, 16 kwietnia, zaplanowano wykłady dotyczące gospodarki Unii Europejskiej wobec wyzwań globalnej ekonomii (prof. dr hab. Alojzy Nowak - przewodniczący Rady Naukowej NBP, Wydział Zarządzania UW, prof. dr hab. Grzegorz Kołodko - Akademia im. Leona Koźmińskiego) oraz problemów społecznych Unii Europejskiej (prof. dr hab. Jadwiga Staniszkis - Instytut Studiów Politycznych PAN, Instytut Socjologii UW, prof. dr hab. Paweł Kozłowski - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Centrum Europejskie UW). Uczestnicy konferencji będą mogli obejrzeć film "Gospodarka Unii Europejskiej", którego pokaz zorganizowano przy współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmowym Celuloid działającym przy CE UW.

  W sobotę, 17 kwietnia, planowano część warsztatową, której zadaniem będzie pogłębiona analiza zagadnień z obszarów określonych w wykładach inauguracyjnych (po dwa problemy do każdego z proponowanych zakresów). Koncepcje warsztatów i potrzebne do nich materiały przygotowali pracownicy Centrum Europejskiego UW oraz zaproszeni do współpracy praktycy. Każdy uczestnik konferencji weźmie udział w dwóch warsztatach - po jednym z każdego obszaru tematycznego.

  Podczas paneli dyskusyjnych studenci i pracownicy naukowi zastanowią się, czy euro może być uznane za fundament siły gospodarczej Unii Europejskiej i jaka jest rola funduszy strukturalnych w rozwoju konkurencyjności Unii Europejskiej. Przeanalizują także migracje w Unii Europejskiej, przyszłość Strategii Lizbońskiej, europejski poziom życia i demografię UE.

  Po części warsztatowej uczestnicy konferencji wezmą udział w dyskusji panelowej "Schyłek czy rozkwit: Unia Europejska wobec zmian na gospodarczej mapie świata". Do wspólnych rozważań ze studentami zostali zaproszeni przedstawiciele świata nauki i polityki: profesorowie Leszek Balcerowicz (Szkoła Główna Handlowa), Dariusz Rosati (Komitet Nauk Ekonomicznych PAN) i Marek Belka - dyrektor Departamentu Europejskiego MFW. Panel poprowadzą: dyrektor Centrum Europejskiego UW, prof. dr hab. Dariusz Milczarek oraz dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Alojzy Nowak.

  Trzeci dzień konferencji Samorządu Studentów Centrum Europejskiego UW rozpocznie się prezentacją raportów z rozważań opracowanych przez uczestników w części warsztatowej. Zgodnie z założeniami organizatorów, konkluzje warsztatów zostaną opublikowane jako Zeszyty Naukowe CE UW i rozesłane uczestnikom konferencji i bibliotekom jednostek podejmujących badania w obszarach europeistyki i stosunków międzynarodowych. W Zeszytach opublikowany zostanie także esej, który zwycięży w konkursie na najlepszy artykuł związany z tematyką konferencji. Zasady konkursu zostaną udostępnione na stronach: www.centrumeuropejskie.pl i www.ce.uw.edu.pl.

  Źródło:
  PAP - Nauka w Polsce

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Wybory do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji odbędą się w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Decyzją Rady Unii Europejskiej z 14 czerwca 2013 zostały przewidziane na okres od 22 do 25 maja 2014. Będą to ósme od 1979 wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego. W ich wyniku zostanie wybranych 751 eurodeputowanych, tj. o piętnastu mniej niż w VII kadencji. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. The European Economic and Social Committee; EESC) – organ doradczy i opiniodawczy Unii Europejskiej, powołany do życia w 1957 na mocy traktatu rzymskiego. Reprezentuje na forum unijnym przedstawicieli szeroko rozumianego zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, wywodzących się z różnych grup zajmujących się działalnością gospodarczą i społeczną. Są to m.in. pracodawcy, związki zawodowe, rolnicy, konsumenci i pozostałe grupy interesów. Głównym zadaniem Komitetu jest sprawowanie funkcji doradczej wobec Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w kwestiach dotyczących polityki gospodarczej i społecznej. Prezydencja Rady Unii Europejskiej – okres, w którym dane państwo członkowskie przewodniczy posiedzeniom Rady Unii Europejskiej. Reprezentuje także Radę na arenie międzynarodowej. System ten, zapoczątkowany jeszcze w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, kontynuowany był także po ogłoszeniu powstania Unii Europejskiej w 1993 i utrzymał się po uzyskaniu przez UE podmiotowości prawnej w 2009 roku.

  Zwykła procedura ustawodawcza w Unii Europejskiej – procedura tworzenia aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej. Uregulowana jest szczegółowo artykułem 294 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2012 C 326). Zakłada uczestnictwo Parlamentu Europejskiego, działającego obok Rady jako współustawodawca. Z czasem stała się najczęściej stosowaną procedurą ustawodawczą. Piotr Mazurkiewicz (ur. 1960 w Warszawie) – katolicki prezbiter, prof. dr hab., wykładowca akademicki - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, sekretarz generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE w latach 2008-2012.

  Proces z Kolonii inaczej dialog makroekonomiczny - instrument Unii Europejskiej mający na celu koordynację polityki strukturalnej w dziedzinie wzrostu gospodarczego i polityki zatrudnienia , przyjęty w 1999 przez Radę w Kolonii, realizowany głównie poprzez spotkań (2 w roku) o charakterze poufnym, w spotkaniach w ramach dialogu makroekonomicznego biorą udział: Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska , przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i partnerów społecznych. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA, ang. European Network and Information Security Agency), agencja Unii Europejskiej odpowiedzialna za zapewnienie wysokiego i efektywnego poziomu bezpieczeństwa w sieciach i systemach informatycznych w Unii Europejskiej. Formalnie powołana do życia 15 marca 2004 roku na mocy Rozporządzenia (WE) nr 460/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady służyć ma jako centrum doradztwa państwom członkowskim Unii Europejskiej w kwestiach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w Internecie oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ma swoją siedzibę w mieście Iraklion w Grecji.

  Komitet Wojskowy Unii Europejskiej (EUMC, ang. European Union Military Committee) – organ Unii Europejskiej działający w ramach Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony od 9 kwietnia 2001 roku. W jego skład wchodzą szefowie obrony państw członkowskich, na co dzień reprezentowani w Brukseli przez swoich przedstawicieli. Wybrany na przewodniczącego może być tylko generał czterogwiazdkowy. Jest nim obecnie Francuz Patrick de Rousiers. Organ ten udziela zaleceń Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa oraz zapewnia kierownictwo nad Sztabem Wojskowym Unii Europejskiej. Komisja Spraw Unii Europejskiej jest stałą komisją senacką, której przedmiotem działania są sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w szczególności zajmowanie stanowisk i wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych Unii Europejskiej, projektów umów międzynarodowych, których stroną mają być Unia Europejska, Wspólnoty Europejskie lub ich państwa członkowskie oraz planów pracy Rady Unii Europejskiej i rocznych planów legislacyjnych Komisji Europejskiej. Jej zadaniem jest również rozpatrywanie informacji i innych dokumentów przedkładanych przez Radę Ministrów.

  Europejska Agencja Kolejowa (ERA, ang. European Railway Agency, fr. Agence ferroviaire européenne) agencja Unii Europejskiej powołana na podstawie rozporządzenia nr 881/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004, by pełnić rolę europejskiego regulatora rynku kolejowego w zakresie technicznym oraz zapewnić państwom członkowskim Unii Europejskiej wsparcie techniczne interoperacyjności i bezpieczeństwa kolei. Jej zadaniem ma być z jednej strony ustalanie norm w dziedzinie bezpieczeństwa transportu kolejowego oraz interoperacyjności, a z drugiej kontrola ich przestrzegania przez poszczególne państwa.

  Ambasadorzy Unii Europejskiej – zagraniczni przedstawiciele Komisji Europejskiej w krajach i przy organizacjach międzynarodowych. Poniższe zestawienia zawierają obecnych ambasadorów Unii Europejskiej.

  Pytanie prejudycjalne – instytucja z obszaru prawa Unii Europejskiej regulowana przez art. 267 TFUE. Na tej podstawie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej zwracają się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami dotyczącymi „wykładni Traktatów, ważności i wykładni aktów przyjętych przez instytucje, organy lub jednostki organizacyjne Unii”. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, fr.COPS, ang.PSC - instytucja pomocnicza Rady Unii Europejskiej powołana w 2000 roku. KPiB zastąpił poprzednio funkcjonujący Komitet Polityczny przejmując jego zadania. W jego skład wchodzą wyżsi urzędnicy lub ambasadorowie państw członkowskich, a przewodniczy mu kraj, który aktualnie sprawuje prezydencję w Radzie UE. Posiedzenia odbywają się dwa razy w tygodniu (wtorki i piątki) oraz w razie potrzeby organizuje się dodatkowe spotkania. KPiB obraduje w dwóch językach: francuskim i angielskim, nie korzysta przy tym z tłumaczy. Komitet wspierany jest przez Komitet ds. Cywilnych Aspektów Zarządzania Kryzysami, Sztab Wojskowy Unii Europejskiej oraz Komitet Wojskowy Unii Europejskiej. Do jego zadań należy:

  Polityka społeczna Unii Europejskiej (ang. Social Policy) – polityka, której głównym celem jest wyrównywanie i polepszanie warunków życia i pracy obywateli Unii Europejskiej.

  Dodano: 14.04.2010. 18:45  


  Najnowsze