• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Publikacja trzeciego zaproszenia do skladania wnioskow ubiegajacych sie o nagrody EURYI

  11.10.2010. 18:17
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Trzecie zaproszenie do składania wniosków ubiegających się o nagrody EURYI zostało opublikowane 1 września - termin składania wniosków upływa 30 listopada 2005 r. Przyznanie nagród zostanie ogłoszone pod koniec lipca 2006 r. Wkraczając w trzeci rok realizacji, finansowany przez UE program Europejskich Nagród dla Młodych Naukowców ma na celu przyciągnięcie wyjątkowo uzdolnionych młodych naukowców ze wszystkich krajów na świecie i zachęcenie ich do stworzenia własnych zespołów badawczych w europejskich ośrodkach naukowych. Większość nagród wynosi od 1 000 000 do 1 250 000 euro.

  W listopadzie bieżącego roku, 25 naukowców otrzyma nagrody EURYI przyznane w wyniku drugiego zaproszenia, co umożliwi im utworzenie w Europie zespołów badawczych koncentrujących się na nowatorskich badaniach naukowych. Wśród osób, którym przyznano nagrody w 2005 r. są naukowcy z 11 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Węgier i Wielkiej Brytanii. Tegoroczni beneficjenci otrzymają dyplomy podczas specjalnej uroczystości w pierwszych dniach Światowego Forum Nauki, odbywającego się w Budapeszcie od 10 do 12 listopada 2005 r.

  Nagrody EURYI przyznawane są przez 20 europejskich krajowych organizacji badawczych w otwartym konkursie, w ramach którego kandydaci wybierani są na podstawie ich naukowych i badawczych umiejętności oraz przyszłego potencjału, z pominięciem zasady odpowiedniego zwrotu przemysłowego z inwestycji (juste retour). Konkurencja jest silna, w odpowiedzi na drugie zaproszenie złożono 622 wnioski.

  Program nagród EURYI został opracowany przez europejskich szefów Rad ds. Badań (EUROHORCS), we współpracy z Europejską Fundacją Nauki (ESF), w celu przyciągnięcia wybitnych młodych naukowców z dowolnego miejsca na świecie do pracy w Europie, dalszego rozwijania europejskiej nauki oraz wspierania procesu kreowania nowej generacji wiodących badaczy.

  Pierwsze zaproszenie zostało opublikowane we wrześniu 2003 r. W rezultacie w lutym 2004 r. przyznano 25 nagród. Kandydaci są wybierani w procedurze dwustopniowej, najpierw na szczeblu krajowym przez właściwą organizację uczestniczącą, a następnie na poziomie międzynarodowym przez zespół naukowców wysokiego szczebla pod kierownictwem ESF.

  Działalność Europejskiej Fundacji Nauki (ESF) w zakresie procedur koordynacji i wyboru EURYI jest finansowana w ramach szóstego programu ramowego (6. PR) Komisji Europejskiej.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Lubelski Festiwal Nauki – największa impreza naukowa w Lublinie, mająca na celu popularyzację nauki w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży), prezentację projektów badawczych realizowanych w uczelniach i jednostkach naukowych, promocję uczelni i jednostek badawczych oraz integrację lubelskiego środowiska naukowego. Festiwal ma także zachęcić do uprawiania i podglądania nauki oraz pracy naukowców, pokazać, że praca naukowca może być ciekawa, a studia mogą pomóc w realizacji marzeń. Noc Naukowców, Europejska Noc Naukowców (ang. European Researchers Night) – cykliczna od 2005 r., coroczna impreza popularnonaukowa finansowana z budżetu Unii Europejskiej. Noc Naukowców zainicjowana została w 2005 roku przez Komisję Europejską, odbywa się zawsze w ostatni piątek września, równocześnie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Konkurs Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej (ang. European Union Contest for Young Scientists, w skrócie EUCYS) jest organizowany przez Komisję Europejską od 1989 roku. Obecnie jest częścią Programu Doskonalenia Badawczego Potencjału Ludzkiego (IHP) w ramach VI Programu Ramowego. Ocenia się, że w Konkursie uczestniczy co roku ponad 30 tysięcy młodych naukowców.

  Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN, ang. European Research Council, ERC) – niezależna instytucja mająca na celu wspieranie wysokiej jakości badań naukowych poprzez wspieranie najlepszych naukowców, inżynierów i pracowników akademickich, niezależnie od dziedziny badań. Działa w ramach siódmego programu ramowego Unii Europejskiej w dziedzinie badań naukowych. Ustanowiona w lutym 2007 roku na mocy decyzji Rady 2006/972/WE (Dz. Urz. UE L 400 z 19.12.2006). COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących.

  Najlepszy film europejski to jedna z kategorii Polskich Nagród Filmowych. Nagroda w tej kategorii po raz pierwszy została przyznana podczas 7. ceremonii wręczenia nagród, która odbyła się 5 marca 2005 roku (nagrody przyznano za rok 2004). Pierwszym laureatem nagrody został brytyjsko-luksemburski film Dziewczyna z perłą w reżyserii Petera Webbera. Stypendia Fundacji Tygodnika "Polityka" – stypendia dla młodych naukowców przyznawane w ramach akcji "Zostańcie z nami" przez Fundację Tygodnika "Polityka". Akcja Polityki rozpoczęła się raportem "Desperados czyli z życia młodego naukowca", opublikowanym w nr 10 tygodnika z 2001 r., po którym nastąpiła seria artykułów opisujących niepokojąco trudną sytuację młodych i zdolnych polskich naukowców. Stypendia przyznawane są od roku 2001.

  CORDIS (Community Research and Development Information Service), Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju jest bazą informacji na temat europejskiej działalności badawczo-rozwojowej. Stanowi oficjalne źródło informacji na potrzeby publikacji wszystkich zaproszeń do składania wniosków w ramach siódmego programu ramowego w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego (7PR). CORDIS jest jednym z serwisów wydawnictwa Unii EuropejskiejUrzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. X PRIZE Foundation – organizacja non-profit fundująca nagrody w celu stymulacji publicznego współzawodnictwa. Organizacja ogłosiła przyznanie nagród o różnych wysokościach za osiągnięcie wymaganych kryteriów w różnych dziedzinach nauki i techniki.

  Program SPES - (ang. Stimulation Plan for Economic Science) Program Stymulowania Nauk Ekonomicznych - program Unii Europejskiej z dziedziny ekonomicznej zainicjowany w 1989 roku. Jego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Dotyczy przede wszystkim stymulowanie mobilności kadry ekonomistów na obszarze UE i EFTA poprzez promocję współpracy w ramach projektów naukowo-badawczych oraz podnoszenia poziomu kształcenia. Do pozostałych zadań programu należy pomoc dla ekonomicznych środowisk uniwersyteckich (przede wszystkim Akademie Ekonomiczne i wyższe uczelnie kształcące z zakresu marketingu i zarządzania), zachęcanie młodych ekonomistów do dalszej pracy naukowo-badawczej (stypendia, fundusze na projekty) oraz wymiana informacji pomiędzy naukowcami państw należących do Unii Europejskiej oraz wspomaganie centrów badawczych.

  Extreme Light Infrastructure - wspólna inicjatywa Unii Europejskiej budowy lasera dużej mocy, finasowana ze środków Komisji Europejskiej. Moc: 200 petawatów. W projekcie ma wziąć udział ponad 300 naukowców z 50 placówek badawczych z 13 krajów. Prace przygotowawcze w latach 2008-2011 pochłoną 6 mln euro. Planowane uruchomienie – w roku 2013.

  program EAST (ang. European Assistance for Science and Technology) Program Pomocy Europejskiej w Dziedzinie Nauki i Technologii - program Unii Europejskiej, którego nazwa jest akronimem od pełnej angielskiej nazwy programu. Zainicjowany przez Radę Europy w lipcu 1990 r. na wniosek Komisji Europejskiej z dziedziny nauki i technologii skierowany został jako program przedakcesyjny do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej. Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  COPUS Komitet Publicznego Zrozumienia Nauki został założony w 1985 roku przez Brytyjskie Stowarzyszenie Nauki, Instytut Królewski oraz Towarzystwo Królewskie. Jego celem było tłumaczenie postępów naukowych i uczynienie ich bardziej dostępnymi dla nie-naukowców. Odegrał rolę w rozwoju Publicznego Zrozumienia Nauki. System dotacji COPUS został utworzony w 1987 roku, a ostatnia tura darowizn nastąpiła w 2003 roku.System został sfinansowany przez Biuro Nauki i Technologii oraz Towarzystwo naukowe. 25 dotacji wartych razem ponad 750 000 funtów zostało przyznanych w 2003 roku. W 2000 została utworzona nowa rada COPUS, by prowadzić współpracę naukową obejmującą całą Wielką Brytanię. Według raportu zleconego przez Towarzystwo Nauki i Technologii w 2002 roku Rada COPUS została odwołana. European Life Scientist Organisation (ELSO, czyli Europejska Organizacja Naukowców Przyrodniczych) - organizacja założona w 1999 roku w celu zintegrowania środowisk naukowych różnych dziedzin nauki, w ramach ogólnie pojętych nauk biologiczno-przyrodniczych. Głównymi celami ELSO jest organizacja zjazdów naukowych o zasięgu ogólnoświatowym, a także lobbowanie nauki w UE. W roku 2008 ELSO połączyło się z EMBO.

  Projekt celowy – projekt w wyniku którego powstaje nowy bądź zmodernizowany wyrób lub wdrożona nowoczesna technologia. Głównym celem programu jest stworzenie systemu umożliwiającego finansowanie badań naukowych, rozwinięcie zaplecza naukowo-badawczego oraz poszerzenie współpracy z podmiotami gospodarczymi. Projekty celowe kierowane są do małych i średnich przedsiębiorstw. Program został uruchomiony w 2001 roku na wniosek ówczesnego Ministra Nauki i Informatyzacji (obecne Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a realizacja działań została powierzona organizacji pozarządowej.

  Dodano: 11.10.2010. 18:17  


  Najnowsze