• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Robotyka społeczna i jej zrównoważenie, Bruksela, Belgia

  14.12.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 10 - 13 czerwca 2013 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się konferencja pt. "Robotyka społeczna i jej zrównoważenie" (Social Robotics and its Sustainability).

  Naukowcy podejmują znaczące wysiłki, aby posunąć naprzód technologie robotyczne i lepiej poznać ich społeczne implikacje. W konsekwencji roboty już wspomagają wiele działań człowieka. Mimo ich rosnącego znaczenia, ogół społeczeństwa nadal sądzi, że roboty należą do świata fantastyki i laboratoriów badawczych.

  Co więcej, dotychczasowe odkrycia naukowe nadal są zamknięte w ramach tej dyscypliny, utrudniając wzajemną wymianę i współpracę w celu dalszego pogłębiania wiedzy o robotyce społecznej. Przeniesienie badań na kolejny szczebel ma zasadnicze znaczenie dla włączenia technologii robotycznych w codzienne życie ludzi w skuteczny, etyczny i zrównoważony sposób.

  W tym kontekście, trzy obszary COST - obywatele, społeczeństwo, kultura i zdrowie (ISCH), technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) oraz biomedycyna i bionauki molekularne (BMBS) - połączyły swoje siły, aby przedyskutować innowacyjne badania i pomysły.

  Wydarzenie umożliwi przegląd obecnego stanu robotyki w różnych dyscyplinach w celu ustalenia, co może przynieść najbliższa przyszłość. Przewidziane tematy obejmą ewolucję różnych dziedzin, takich jak inżynieria i nauki społeczne, oddziaływanie emocjonalne robotów, modele społeczeństwa uosobione w robotach i typy społeczeństw, w których roboty będą mieć swój udział.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Społeczeństwo produkcyjne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność nieantagonistyczną: produkcję i handel. Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia. Społeczeństwo sieciowe - jeden z typów społeczeństwa, którego istotą jest sieć relacji społecznych oraz swobodny dostęp do uczestniczenia w różnych organizacjach i grupach społecznych czy kręgach zainteresowań przez jednostkę.

  Atomizm społeczny - pogląd na społeczeństwo i życie społeczne, według którego społeczeństwo stanowi luźny zbiór nie powiązanych ze sobą jednostek i jest czymś wtórnym w stosunku do wchodzących w jego skład indywiduów. Rytualizm – kurczowe trzymanie się pewnych tradycyjnych sposobów postępowania w obrębie grupy społecznej lub społeczeństwa, gorliwe przestrzeganie norm, przy zupełnym abstrahowaniu od celów, do realizacji których dąży dana grupa czy społeczeństwo. Ignorowanie wartości uznanych w społeczeństwie lub grupie społecznej. Rytualizm jest jedną z wyróżnionych przez Roberta K. Mertona dewiacji społecznych.

  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności. Społeczeństwo masowe – typ współczesnego społeczeństwa biernych odbiorców kultury masowej. Powstaje jako skutek oddziaływania negatywnych procesów związanych z industrializacją i urbanizacją. Następuje dezintegracja tradycyjnych struktur społecznych wraz z ich wartościami, normami i kontrolą społeczną, upadek religii, zmiana stylu pracy na zmechanizowaną i monotonną. Społeczeństwo masowe jest zatomizowane.

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach: Społeczeństwo otwarte – pojęcie wprowadzone przez francuskiego filozofa Henri Bergsona. W społeczeństwie otwartym polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.

  Społeczeństwo militarne - to społeczeństwo, którego struktura społeczna, system wartości, charakter społeczny jednostek kształtowane są przez działalność antagonistyczną i podporządkowane wymogom skutecznego prowadzenia wojny tak obronnej, jak zaczepnej.

  Wykolejenie społeczne polega na takim przeciwstawieniu się normom, które burzy wszelki ład społeczny, warunkujący istnienie kultury, czyli na przeciwstawianiu się społeczeństwu jako całości.

  Pozycja społeczna wyróżnione i określone w danej kulturze miejsce jednostki społecznej w hierarchii społecznej i szerzej w strukturze społecznej. Pozycja społeczna określa prestiż jednostki. Z zajmowanej pozycji społecznej wynika rola społeczna jaką odgrywać powinna jednostka. Osoba znajdująca się na pewnej pozycji społecznej związana jest też z określonymi przywilejami i obowiązkami, jakie powinna pełnić wobec grupy czy społeczeństwa. Państwo liberalno-demokratyczne - polityczna organizacja społeczeństwa kapitalistycznego zapewniająca minimum demokracji dla społeczeństwa oraz minimum wolności jednostek. Charakteryzuje się wykształceniem struktur społeczeństwa obywatelskiego lub inaczej mówiąc społeczeństwa otwartego.

  Dodano: 14.12.2012. 16:26  


  Najnowsze