• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Rozwój wsi i globalizacja w Europie, Bruksela, Belgia

  23.03.2011. 16:37
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 31 marca 2011 r. w Brukseli, Belgia, odbędzie się seminarium nt. "Rozwoju wsi i globalizacji w Europie".

  Podczas wydarzenia przedstawione i omówione zostaną wnioski, zalecenia i przykłady dobrych praktyk na podstawie projektu "Rozwój europejskich obszarów wiejskich w erze globalizacji" (Derreg). Prezentacje i dyskusje poświęcone będą następującym zagadnieniom:
  - przegląd wyzwań i szans globalizacyjnych dla wiejskiej Europy;
  - wiejskie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ponadnarodowe sieci biznesowe;
  - międzynarodowa migracja do regionów wiejskich;
  - zrównoważony rozwój w międzynarodowym kontekście;
  - wiejskie regiony edukacyjne.

  Projekt Derreg poświęcony jest najważniejszym kwestiom, przed jakimi stają regiony wiejskie w Europie, przynoszącym zmiany o charakterze społecznym, gospodarczym, kulturowym i politycznym. Brak całościowej, zintegrowanej analizy stanowi przeszkodę utrudniającą skuteczne radzenie sobie z tymi kwestiami w ramach strategii rozwoju regionalnego. W celu usunięcia tej przeszkody partnerzy projektu dążą do stworzenia interpretacyjnego modelu, który pozwoli naukowcom i aktorom sceny rozwoju regionalnego lepiej przewidywać problemy i odpowiadać na najważniejsze wyzwania, jakie globalizacja przynosi na obszary wiejskie.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)

  Renta strukturalna - przyznawana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rolnikom przekazującym swoje pole do większych gospodarstw w zamian za rentę.

  Rozwój zależny - koncepcja rozwoju społecznego zakładająca, że kraje peryferyjne rozwijają się w sposób zależny od dominujących społeczeństw centralnych. Tak rozumiany rozwój jest ciągiem zmian ekonomicznych, politycznych, kulturowych i społecznych zachodzących w państwach peryferyjnych, uwarunkowanych przeobrażeniami w krajach dominujących.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (ang. European Agricultural Fund for Rural Development) − fundusz wspierający realizację wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Zadaniem funkcjonowania funduszu jest stworzenie możliwości ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu wspólnotowego na wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

  Polityka rozwoju to zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Jest ona konsekwencją wyboru strategii rozwoju kraju. Zakres polityki rozwoju obejmuje takie obszary aktywności państwa jak:

  Paradoks globalizacji – opisany przez Daniego Rodrika paradoks, zwany przez niego też trylematem globalizacji, sugerujący konflikt między demokracją, nieograniczoną globalizacją gospodarczą i autonomią bądź suwerennością państw. Rodrik dowodzi, że niemożliwa jest koegzystencja tych trzech celów polityki na poziomie państwa narodowego.

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) – dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 19 grudnia 2006. Jego autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. PO IG jest jednym z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

  Dodano: 23.03.2011. 16:37  


  Najnowsze