• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sieć EUROLIFE obchodzi dziesięciolecie działalności naukowej

  24.09.2009. 15:12
  opublikowane przez: Maksymilian Gajda

  Konsorcjum uniwersytetów pracujących wspólnie na rzecz promowania działalności naukowej obchodziło podczas sympozjum, które odbyło się w Barcelonie w tym tygodniu, dziesięciolecie swego istnienia.

  W skład sieci Europejskich Uniwersytetów Nauk Przyrodniczych EUROLIFE wchodzi siedem europejskich uczelni, których działalność koncentruje się na prowadzeniu badań naukowych i działalności dydaktycznej w zakresie nauk przyrodniczych w ramach zawartych umów partnerstwa.

  Sieć EUROLIFE ma na celu promowanie ogólnoeuropejskiej współpracy w zakresie badań, zachowanie profilu badań koncentrującego się na krajach europejskich, zapewnienie spójności prowadzonych w Europie badań oraz poszerzanie zakresu badań i szkoleń dzięki działaniu w ramach umów partnerstwa.

  W działalności sieci EUROLIFE biorą udział następujące instytucje: Trinity College w Dublinie, Uniwersytet w Edynburgu, holenderskie Uniwersyteckie Centrum Medyczne w Leiden, szwedzki Instytut Karolinska, niemiecki Uniwersytet Medyczny w GĂśttingen, Uniwersytet w Barcelonie oraz Uniwersytet w Strasburgu.

  Profesor Dermot Kelleher będący obecnym przewodniczącym sieci EUROLIFE powiedział podczas sympozjum: "To sympozjum jest istotnym wydarzeniem, które podkreśla znaczenie wkładu sieci EUROLIFE w edukację podyplomową i badania naukowe na poziomie ogólnoeuropejskim. W trakcie ostatnich 10 lat dzięki umowom partnerstwa nasza organizacja uzyskała pozycję lidera w zakresie opracowywania innowacyjnych metod prowadzenia badań i prac dydaktycznych, wymiany naukowej oraz sieci współpracy badawczej poprzez wykorzystywanie mocnych stron naszej organizacji w celu tworzenia wartości dodanej na szczeblu europejskim we wspólnych przedsięwzięciach strategicznych prowadzonych wraz z innymi organizacjami".

  Sieć EUROLIFE została utworzona w 1999 roku po podpisaniu przez siedem uczelni deklaracji przystąpienia do sieci Uniwersytetów Nauk Przyrodniczych EUROLIFE. Od tego czasu w ramach sieci EUROLIFE zorganizowano znaczną liczbę projektów badawczych finansowanych przez UE. Dotychczasowe projekty to m.in. EUROGENDIS - program szkoleń podyplomowych w zakresie genetycznego podłoża chorób u człowieka oraz EUROSTERONE - sieć szkoleniowa, w ramach której prowadzone są badania nad chorobami pochłaniającymi w Europie znaczące nakłady finansowe: nowotworami, chorobami układu krążenia oraz zaburzeniami funkcji kognitywnych, takimi jak choroba Alzheimera.

  Do obecnie prowadzonych projektów zalicza się prowadzony przez szwedzki Instytut Karolinska projekt AUTOCURE, na który przeznaczono 11 mln euro. W ramach projektu finansowanego ze środków europejskiego Szóstego Programu Ramowego są opracowywane nowe terapie powszechnie występujących reumatycznych chorób zapalnych. Inny projekt w toku to EUGENEHEART prowadzony przez Uniwersytet Medyczny w GĂśttingen. Projekt ma na celu opracowanie nowych metod zapobiegania i leczenia niewydolności serca dzięki lepszemu poznaniu cząsteczek sygnałowych serca.

  W ramach projektu EUROLIFE jest też prowadzony edukacyjny Wspólny Program Medycyny Translacyjnej i Eksperymentalnej (JPTEM) mający na celu promowanie wymiany wśród studentów podyplomowych. Profesor Mark Lawler, przewodniczący projektu JPTEM, powiedział: "Ten innowacyjny program umożliwia studentom przeprowadzenie części projektów badawczych w ramach przygotowywania pracy magisterskiej w partnerskiej instytucji sieci EUROLIFE, co przyczynia się do poszerzenia ich wiedzy i wzbogacenia doświadczeń, pomagając im w ich karierze zawodowej i dalszym rozwoju osobistym jako przyszłym badaczom na polu nauk przyrodniczych".

  Podczas sympozjum w ramach sieci EUROLIFE zainaugurowano Program Stypendialny dla Początkujących Naukowców. Jest to program wymiany, w ramach którego początkujący naukowcy mogą wziąć udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, mających na celu badanie priorytetów badawczych i trwających od trzech do sześciu miesięcy. Dzięki programowi stypendialnemu naukowcy mają okazję nabyć nowe umiejętności oraz nawiązać kontakty zawodowe.

  Dr Albert Tauler z Uniwersytetu w Barcelonie powiedział: "Program wymiany sieci EUROLIFE jest doskonałym narzędziem promowania współpracy naukowej. Stwarza szansę pracy w innym laboratorium oraz umożliwia organizowanie nowych wspólnych programów badawczych. Poza korzyściami w zakresie badań naukowych kontakt z ludźmi pochodzącymi z innych kultur wzmacnia poczucie europejskiej jedności i różnorodności wśród początkujących naukowców".

  Źródło: CORDIS

  Więcej informacji:

  EUROLIFE:
  http://www.eurolifeuniversities.org

  Źródło danych: Sieć Europejskich Uniwersytetów Nauk Przyrodniczych EUROLIFE
  Referencje dokumentu: Na podstawie informacji udzielonych przez sieć Europejskich Uniwersytetów Nauk Przyrodniczych EUROLIFE

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  COST – Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (European Cooperation in Science and Technology), jest międzyrządową instytucją europejską, powołaną w celu rozwijania międzynarodowej współpracy w zakresie badań naukowych prowadzonych w ramach poszczególnych krajowych programów. COST stanowi najstarszy europejski program w dziedzinie naukowej, gdyż został on utworzony już w 1971 r. Obecnie obejmuje on 36 członkowskich krajów Unii Europejskiej oraz krajów współpracujących. Sieć Utrechcka (ang. Utrecht Network) – grupa 28 uczelni reprezentujących 31 uniwersytetów europejskich, które współpracują w zakresie szeroko pojętej współpracy międzynarodowej. Sieć zajmuje się głównie wymianami studenckimi oraz promocją programów magisterskich i szkół letnich prowadzonych w językach obcych. Konsorcjum utrzymuje ponadto współpracę z uczelniami w USA i Australii. Sieć aniołów biznesu (ang. business angels network) to organizacja tworząca platformę, w ramach której przedsiębiorca szukający finansowania dla swojego projektu, ma szansę znaleźć anioła biznesu, który wesprze go kapitałowo. Pełni ona rolę pośrednika między aniołami biznesu a pomysłodawcami, niwelując barierę informacyjną. Inwestorom zapewnia anonimowość i dostęp do najlepszych projektów (prowadzi ich selekcję) oraz profesjonalnych szkoleń, a przedsiębiorcom - wsparcie w przygotowaniu pomysłu, dopracowaniu koncepcji i dokumentacji oraz możliwość zaprezentowania projektu aniołom biznesu. Efektywność ich działania w znacznej mierze opiera się na rozbudowanym środowisku, do którego powinno należeć wielu inwestorów i pomysłodawców reprezentujących różne branże. Znaczna część sieci aniołów biznesu to instytucje non-profit, choć coraz więcej tego typu organizacji prowadzi działalność komercyjną. W Polsce sieci aniołów biznesu poszukują projektów, których potrzeby kapitałowe mieszczą się w przedziale 50 tys. – 5 mln zł. Obecnie (2011) w Polsce funkcjonuje 10 tego typu sieci:

  European Forest Institute (Europejski Instytut Leśny) - niezależna europejska organizacja naukowa z siedzibą w Finlandii, mająca na celu promowanie leśnictwa i rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie. Census of Marine Life (Spis morskich form życia), w skrócie CoML – jeden z największych międzynarodowych projektów badawczych różnorodności i sposobu rozmieszczenia organizmów morskich, łączący 2700 naukowców z ponad 80 krajów świata. Celem badań prowadzonych w ramach programu było dostarczenie podstaw do opracowania polityki ochrony szczególnie wrażliwych obszarów morskich, wyznaczenia obszarów morskich wymagających ochrony oraz stworzenia globalnej sieci obszarów chronionych przed agresywnymi połowami. Program jest wspierany przez wiele organizacji rządowych związanych z nauką, środowiskiem i rybołówstwem, oraz przez prywatne fundacje i korporacje. Partnerami projektu są Encyclopedia of Life i National Geographic Society.

  Moving Anthropology Student Network (MASN) jest to międzynarodowa sieć zrzeszająca studentów i doktorantów zajmujących się tematyką antropologiczną. Organizacja ta założona została w 2005 roku w Wiedniu z inicjatywy około 20 studentów z 6 państw europejskich, celem promowania komunikacji i wymiany doświadczeń naukowo-badawczych między europejskimi studentami i absolwentami antropologii, etnologii oraz socjologii. Równolegle do aktywności w wirtualnej przestrzeni komunikacyjnej działalność MASN opiera się na dorocznych konferencjach, które dają możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów, podejmowania wspólnych projektów badawczych oraz promowania antropologii, jako dziedziny oferującej alternatywne spojrzenie na problemy współczesnego świata. Dotychczas odbyło się siedem zakończonych sukcesem konferencji MASN. Obecnie platforma internetowa MASN [1] jest medium komunikacji między antropologami przebywającymi w różnych rejonach świata. Instytut Filozofii i Socjologii PAN – instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Pałacu Staszica w Warszawie. Jego podstawowym celem działania jest prowadzenie „zaawansowanych” badań w zakresie filozofii i socjologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji. Oprócz działalności naukowej Instytut prowadzi działalność edukacyjną, wydawniczą oraz popularyzatorską.

  Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych (International Union of Forest Research Organizations, IUFRO) – niezależna instytucja i organizacja naukowa o zasięgu międzynarodowym, mająca na celu promowanie leśnictwa, rozwijanie badań leśnych. Pełni ważną rolę w tworzeniu sieci współpracy naukowej w leśnictwie i naukach pokrewnych. Jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk – sieć placówek naukowych oraz instytucji wspomagających ich funkcjonowanie, prowadzonych i nadzorowanych przez Polską Akademię Nauk. Podstawową formą placówki naukowej PAN jest instytut badawczy. Oprócz tej formy działalności funkcjonują również centra naukowe, zakłady naukowe, biblioteki oraz placówki doświadczalne. Zasadniczo jednostki naukowe podlegają Wydziałom Akademii. Istnieje również kilka jednostek pozawydziałowych, podległych bezpośrednio Prezydium Akademii.

  Saksoński Dzień Europy Środkowej i Wschodniej (niem. Sächsischer Mittel- und Osteuropatag) został zainicjowany w 2004 r. przez Centrum Kompetencyjne do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w Lipsku (Kompetenzzentrum Mittel- und Osteuropa Leipzig e.V., KOMOEL) pod kierownictwem prof. dr Stefana Troebsta, którego celem było stworzenie sieci saksońskich ośrodków badawczych i naukowych, jak również partnerów z Europy Środkowej i Wschodniej. Zamiarem lipskiego centrum KOMOEL jest promowanie badań naukowych związanych z Europą Wschodnią prowadzonych na uczelniach wyższych, jak i w pozauniwersyteckich ośrodkach badawczych oraz wspomaganie współpracy przedsiębiorstw i organizacji kulturalnych z Europą Środkową i Wschodnią.

  IEEE 802.1Q – standard opisujący działanie wirtualnych sieci LAN (VLAN) budowanych w środowisku transportującym ramki. Został utworzony w ramach standardu IEEE 802 i ma na celu opracowanie rozwiązań umożliwiających wielokrotne wykorzystanie jednego fizycznego łącza do przezroczystego przesyłania informacji pochodzących z różnych sieci. Podczas przesyłania danych z jednej sieci nie następuje ich wyciek do pozostałych, wykorzystujących to samo fizyczne łącze. Nazwa IEEE 802.1Q jest również używana do określenia protokołu enkapsulacji, który używany jest w implementacji tego mechanizmu w sieci Ethernet.

  REDIAL (Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina) (Europejska Sieć Informacji i Dokumentacji nt. Ameryki Łacińskiej) jest stowarzyszeniem skupiającym ośrodki dokumentacyjne, badawcze i biblioteki europejskie specjalizujące się w tematyce latynoamerykańskiej. Stanowi płaszczyznę wymiany informacji, doświadczeń a także promocji europejskich badań latynoamerykańskich i samej Ameryki Łacińskiej, głównie z zakresu nauk humanistycznych (również o podejściu interdyscyplinarnym). Efektem prac prowadzonych w ramach organizacji jest portal [REDIAL], dzięki któremu można pozyskać dostęp do opisanych poniżej źródeł informacji. Przychód – uzyskany lub należny wpływ wartości, korzyści materialnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, działalności wykonywanej osobiście, pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy oraz z nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

  Dodano: 24.09.2009. 15:12  


  Najnowsze