• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siła programowania - rozwojowe źródła zdrowia i choroby, Monachium, Niemcy

  23.04.2010. 17:12
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 6-8 maja 2010 r. w Monachium, Niemcy, odbędzie się konferencja pt. "Siła programowania - rozwojowe źródła zdrowia i choroby".

  Żywienie w czasie ciąży i niemowlęctwa może wywrzeć istotne, długoterminowe skutki na rozwój i zdrowie. Programowanie skutków żywienia we wczesnym wieku ma istotne znaczenie w zakresie badań biomedycznych, praktyki żywieniowej i opieki zdrowotnej, jak również decyzji politycznych.

  Zaprezentowane zostaną ostatnie odkrycia, wiedza i przyszłe perspektywy dotyczące frapującej zależności między dietą macierzyńską i niemowlęcą a różnymi skutkami biochemicznymi, fizjologicznymi i zdrowotnymi w późniejszych latach życia. Tematy sesji obejmą następujące zagadnienia:
  - programowanie wczesnego okresu życia - skutki zdrowotne i choroby w późniejszym okresie;
  - mechanizmy programowania wczesnego okresu życia;
  - zdrowie publiczne i wpływ ekonomiczny programowania wczesnego okresu życia;
  - programowanie żywienia we wczesnym wieku na rzecz zdrowia w perspektywie długoterminowej.

  Współorganizatorem wydarzenia jest finansowany ze środków unijnych projekt EARNEST (Programowanie żywienia we wczesnym wieku).

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Programowanie logiczne (nazywane także programowaniem w logice lub programowaniem w języku logiki) to będąca odmianą programowania deklaratywnego metoda programowania, w której program podawany jest jako pewien zestaw zależności, a obliczenia są dowodem pewnego twierdzenia w oparciu o te zależności. Separator (programowanie) – rodzaj ogranicznika zdefiniowanego w składni określonego języka programowania i stanowiącego element kodu źródłowego rozdzielający w ciągu znaków kodu źródłowego poszczególne jednostki leksykalne. Programowanie agentowe - kolejny poziom abstrakcji programowania, wyższy od abstrakcji programowania obiektowego. Polega on na tworzeniu agentów (ang. Software Agent).

  Przemianowanie w programowaniu to konstrukcja programistyczna dostępna w określonym języku programowania polegająca na przypisaniu pewnemu, wcześniej zdefiniowanemu obiektowi występującemu w kodzie źródłowym, nowej, dodatkowej nazwy (np. identyfikatora). Stosowanie takiego zabiegu programistycznego ma w szczególności na celu skrócenie odwołań do pól zawartych z złożonych strukturach danych, takich jak struktury, rekordy, unie, klasy itd., w przypadku zbyt rozbudowanych selekcji. Pozwala na zwiększenie przejrzystości kodu źródłowego i ułatwia pisanie kodu. Programowanie hybrydowe – programowanie mieszane – programowanie wielojęzykowe – to kodowanie (programowanie) określonego algorytmu w dwóch lub większej liczbie języków programowania.

  Programowanie komputerów to proces projektowania, tworzenia, testowania i utrzymywania kodu źródłowego programów komputerowych lub urządzeń mikroprocesorowych (mikrokontrolery). Kod źródłowy jest napisany w języku programowania, z użyciem określonych reguł, może on być modyfikacją istniejącego programu lub czymś zupełnie nowym. Programowanie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w wielu różnych dziedzinach, jak projektowanie aplikacji, algorytmika, struktury danych, znajomość języków programowania i narzędzi programistycznych, wiedza nt. kompilatorów, czy sposób działania podzespołów komputera. W inżynierii oprogramowania, programowanie (implementacja) jest tylko jednym z etapów powstawania programu. Modyfikator – element kodu źródłowego, stanowiący frazę pewnej konstrukcji języka programowania, której zadaniem jest zmiana standardowego działania danej konstrukcji składniowej.

  Programowanie uogólnione (lub generyczne, z ang. generic programming) – jeden z paradygmatów programowania. Programowanie uogólnione pozwala na pisanie kodu programu bez wcześniejszej znajomości typów danych, na których kod ten będzie pracował. Obecnie wiele języków programowania ma możliwość wykorzystywania uogólnień, np. C++, D, Java oraz Haskell. Deklaracja (w informatyce) to konstrukcja programistyczna w określonym języku programowania, służąca związaniu z określonym identyfikatorem jego znaczenia i atrybutów.

  Ogranicznik – w programowaniu element składni określonego języka programowania, służący do wyodrębniania w kodzie źródłowym określonego elementu: jednostki leksykalnej, instrukcji lub bloku.

  Zdrowie publiczne – nauka zajmująca się zdrowiem na poziomie populacji ludzkiej. Profesor Uniwersytetu Yale, C.-E.A. Winslow, zaproponował w roku 1920 następującą definicję: “zdrowie publiczne jest nauką i sztuką zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez zorganizowane wysiłki na rzecz higieny środowiska, kontroli chorób zakaźnych, szerzenia zasad higieny osobistej, organizowania służb medycznych i opiekuńczych w celu wczesnego rozpoznawania, zapobiegania i leczenia oraz rozwijania takich mechanizmów społecznych, które zapewnią każdemu standard życia umożliwiający zachowanie i umacnianie zdrowia".

  Programowanie funkcyjne (lub programowanie funkcjonalne) – filozofia i metodyka programowania będąca odmianą programowania deklaratywnego, w której funkcje należą do wartości podstawowych, a nacisk kładzie się na wartościowanie (często rekurencyjnych) funkcji, a nie na wykonywanie poleceń. Literate programming (ang. programowanie piśmienne) - styl programowania oparty na założeniu, że programy komputerowe powinny być pisane z naciskiem na czytelność kodu źródłowego dla ludzi, podobnie do dzieła literackiego.

  Dodano: 23.04.2010. 17:12  


  Najnowsze