• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Siódma konferencja atlantycka nt. inteligencji sieciowej, Fribourg, Szwajcaria

  09.11.2010. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  W dniach 26-28 stycznia 2011 r. w Fribourgu, Szwajcaria, odbędzie się siódma konferencja atlantycka nt. inteligencji sieciowej.

  Inteligencja sieciowa jest na ogół definiowana jako nauka i badania nad zastosowaniem sztucznej inteligencji i internetowej technologii informatycznej do opracowywania nowych produktów, usług i struktur.

  Konferencja jest dorocznym wydarzeniem, które gromadzi naukowców, inżynierów, użytkowników komputerów i studentów. Uczestnicy będą mogli wymienić i podzielić się doświadczeniami, nowymi pomysłami i wynikami badań dotyczących wszelkich aspektów inteligentnych metod stosowanych w systemach internetowych. W tym roku szczególny nacisk zostanie położony na "informatykę softwareową".

  Zaplanowano następujące tematy:
  - wyszukiwanie i filtrowanie informacji sieciowych;
  - semantyka i inżynieria ontologiczna;
  - ekstrakcja i gospodarowanie danymi;
  - sieci społeczne i wszechobecna inteligencja;
  - siatki wiedzy i inteligencja siatkowa;
  - agenci sieciowi;
  - usługi sieciowe;
  - inteligentna interakcja człowiek-sieć;
  - sieciowe systemy wykonawcze;
  - powiązane dane;
  - inteligencja sieciowa;
  - bezpieczeństwo, prywatność i zaufanie w sieci.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Inteligencja wieloraka - teoria opracowana przez Howarda Gardnera w 1983 roku. Rozszerza ona definicję inteligencji poza umiejętności mierzone przez testy inteligencji. Gardner podzielił inteligencję na 8 odrębnych bloków. Wartości różnią się pomiędzy społeczeństwami, zgodnie z tym co dla danego społeczeństwa jest potrzebne, użyteczne i cenione. Do pomiaru tego rodzaju inteligencji potrzeba zastosowania znacznie dokładniejszych testów niż w przypadku standardowego pomiaru inteligencji. Teoria wymaga obserwacji oraz oceny jednostki w różnych sytuacjach życiowych. W ostatnich latach, badacze zaczęli się dokładnie zajmować jednym z rodzajów inteligencji - inteligencją emocjonalną, która jest związana z pojęciami inteligencji interpersonalnej oraz inteligencji intrapersonalnej w koncepcji Gardnera. Ben Goertzel (ur. 8 grudnia 1966 w Rio de Janeiro) – amerykański pisarz i badacz w dziedzinie sztucznej inteligencji. Prowadzi prywatną firmę produkującą oprogramowanie Novamente LLC, która ma na celu wytworzenie silnej sztucznej inteligencji, którą Ben Goertzel nazywa „Artificial General Intelligence” (sztuczną ogólną inteligencją). Jest też CEO firmy Biomind LLC, rozprowadzającej oprogramowanie do opartej na sztucznej inteligencji analizy danych biologicznej mikromacierzy. Doradca Singularity Institute i jego dawny dyrektor badawczy. Test matryc Ravena (test matryc progresywnych) – służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej. Dzięki temu testowi uzyskuje się informacje o wartości u danej osoby tzw. czynnika g, ogólnego czynnika inteligencji.

  Inteligencja płynna gf - w teorii inteligencji Charlesa Spearmana, rozwijanej później przez Raymonda Cattella inteligencja zdeterminowana przez czynnik biologiczny, genetyczny. Jest utożsamiana z wrodzoną inteligencją, inteligencją niewyuczoną, szybkością procesów umysłowych, czy szybkością i jakością przesyłania impulsów nerwowych w neuronach, "tym z czym się rodzimy", potencjałem intelektualnym. The Bell Curve – kontrowersyjny bestseller z 1994 autorstwa profesora Harvardu Richarda J. Herrnsteina i Charlesa Murraya z American Enterprise Institute. Głównym twierdzeniem jest uznanie inteligencji mierzonej testami za lepszy wskaźnik zarobków, powodzenia w pracy, niechcianej ciąży i przestępczości niż status socjoekonomiczny rodziców czy ich wykształcenie. Stwierdzone jest w niej też, że ludzie z wysoką inteligencją stają się odseparowani od reszty populacji ludzi z inteligencją średnią lub poniżej średniej i że jest to niebezpieczny trend. Największe kontrowersje wywołały rozdziały 13 i 14, w których autorzy twierdzą, że zależność inteligencji od rasy jest genetyczna i omawiają tego następstwa.

  Sztuczna inteligencja (ang. Artificial Intelligence – AI) – dziedzina wiedzy obejmująca logikę rozmytą, obliczenia ewolucyjne, sieci neuronowe, sztuczne życie i robotykę. Sztuczna inteligencja to również dział informatyki zajmujący się inteligencją – tworzeniem modeli zachowań inteligentnych oraz programów komputerowych symulujących te zachowania. Można ją też zdefiniować jako dział informatyki zajmujący się rozwiązywaniem problemów, które nie są efektywnie algorytmizowalne. Termin wymyślił John McCarthy. Inteligencja skrystalizowana aspekt inteligencji obejmujący wiedzę przyswajaną przez daną osobę i zdolność dostępu do niej; mierzy się ją testami słownikowymi, arytmetycznymi i wiadomości ogólnych; pojęcie opracowane przez Raymonda Cattella

  Silna sztuczna inteligencja (ang. Strong AI) – założenie, że pewne formy sztucznej inteligencji mogą posiadać wszystkie atrybuty dostępne umysłowi ludzkiemu. John Searle zdefiniował to pojęcie w następujący sposób: Steve Thaler - naukowiec, zajmuje się zagadnieniem uczenia się sieci neuronowych. W latach osiemdziesiątych osiągnął spektakularne osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji.

  Superinteligencja lub nadludzka inteligencja - osoba przewyższająca intelektualnie każdego istniejącego człowieka, praktycznie we wszystkich aspektach, w tym również kreatywnością, mądrością i umiejętnościami społecznymi. Hipotetycznymi przykładami superinteligencji mogą być postludzie, sztuczne inteligencje lub przedstawiciele cywilizacji pozaziemskich. "Superinteligencja" to również określenie poziomu inteligencji takiej osoby.

  W informatyce obliczenia ewolucyjne są częścią sztucznej inteligencji (a w szczególności obliczeń inteligentnych).

  Informatyka przemysłowa to dziedzina wiedzy znajdująca się na pograniczu nauk informatycznych oraz szeroko pojętych nauk o technologiach przemysłowych i łącząca te dwa zakresy wiedzy. Do głównych zainteresowań informatyki przemysłowej należą: monitorowanie i sterowanie produkcją, numeryczne modelowanie procesów technologicznych, analiza statystyczna zgromadzonych danych, eksploracja danych, zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak np. sieci neuronowe i systemy ekspertowe. Singularity Summit – doroczna konferencja zorganizowana w 2006 przez Singularity Institute for Artificial Intelligence (Instytut Osobliwości na rzecz Sztucznej Inteligencji), w 2012 przejęta przez Singularity University. Celem spotkania jest "poprawa postrzegania przyszłości i wzrost społecznej świadomości na temat rozwijających się radykalnych technologii i przekształceń z nich wynikających jako części większego procesu" ("to improve people’s thinking about the future and increasing public awareness of radical technologies under development today and of the transformative implications of such technologies understood as part of a larger process.").

  Cyc – projekt z dziedziny sztucznej inteligencji (AI), mający na celu stworzenie kompletnej bazy wiedzy, tak zwanego zdrowego rozsądku. Ma to stanowić podstawę, która umożliwi programom AI, przeprowadzanie rozumowania podobnego do ludzkiego. Pojemność czaszki – mierzona (najczęściej) w centymetrach sześciennych średnia objętość mózgoczaszki, w przybliżeniu określająca rozmiar mózgu. Relacja między wielkością mózgu, a rozmiarem ciała wskazuje na potencjalną inteligencję organizmu, według ogólnej zasady, że im większy mózg, tym wyższy iloraz inteligencji. W rzeczywistości jednak pojemniejsza czaszka nie zawsze oznacza większą inteligencję, ważny jest także stosunek objętości mózgu do masy ciała osobnika (współczynnik encefalizacji); ponadto nawet u osobników o zbliżonej masie mogą istnieć nie wpływające na poziom inteligencji znaczące różnice w wielkości mózgu, co wynika z faktu, że większy mózg może być konieczny do kontroli bardziej umięśnionego ciała, albo jako element przystosowania do życia w zimnym klimacie.

  Funkcja aktywacji to pojęcie używane w sztucznej inteligencji do określenia funkcji, według której obliczana jest wartość wyjścia neuronów sieci neuronowej. Do najczęściej używanych funkcji aktywacji należą:

  Dodano: 09.11.2010. 16:26  


  Najnowsze