• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Sprawna i skoncentrowana na użytkowniku integracja projektowa - co leży u podstaw i co szykuje przyszłość, York, Wlk. Brytania

  11.12.2012. 16:26
  opublikowane przez: Redakcja Naukowy.pl

  Dnia 15 lutego 2013 r. w Yorku, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Sprawna i skoncentrowana na użytkowniku integracja projektowa - co leży u podstaw i co szykuje przyszłość" (Agile and User Centred Design Integration-What Lies Beneath and What Lies Ahead, AUCDI 2013).

  Sprawna i skoncentrowana na użytkowniku integracja projektowa (AUCDI) to praktyka łączenia projektowania skoncentrowanego na użytkowniku (UCD) ze sprawnym procesem opracowywania. Żaden z istniejących obecnie sprawnych procesów nie obejmuje wprost zasad ani praktyk interpretacji i ujawniania testowalnej oraz weryfikowalnej przydatności ani wymagań pod względem przyjazności dla użytkownika. Podobnie, zasadniczo brak jest praktyk projektowych w zakresie zaspokajania wymagań pod względem przydatności i przyjazności dla użytkownika lub praktyk opracowywania systemów ewaluacji poprzez sprawne procesy pod względem przydatności i przyjazności dla użytkownika.

  Sprawne procesy inżynierii oprogramowania zostały opracowane w celu uporania się z dostrzeganymi ograniczeniami bardziej ustalonych i planowych podejść. Sprawne procesy są iteracyjne i pozwalają opracowywać oprogramowanie przyrostowo. Radzą sobie ze zmiennymi wymaganiami za pomocą konkretnych praktyk technicznych, koncentrując się na zaangażowaniu klienta i wrażliwości na zmianę.

  Wydarzenie ma stworzyć forum dla praktyków i naukowców do zaprezentowania nowych pomysłów badawczych - które nie przeszły jeszcze pełnej oceny - i uzyskania pierwszych opinii.

  Za: CORDIS

  Czy wiesz że...? (wersja beta)
  Testowanie oprogramowania – proces związany z wytwarzaniem oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewnienia jakości oprogramowania. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację oprogramowania. Weryfikacja oprogramowania ma na celu sprawdzenie, czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Walidacja sprawdza, czy oprogramowanie jest zgodne z oczekiwaniami użytkownika. Testowanie oprogramowania może być wdrożone w dowolnym momencie wytwarzania oprogramowania (w zależności od wybranej metody). W podejściu klasycznym największy wysiłek zespołu testerskiego następuje po definicji wymagań oraz po zaimplementowaniu wszystkich zdefiniowanych funkcjonalności. Nowsze metody wytwarzania oprogramowania (np. Agile), skupiają się bardziej na jednostkowych testach wykonywanych przez członków zespołu programistycznego, zanim oprogramowanie trafi do właściwego zespołu testerów. Joint Application Development (JAD) oznacza współtworzenie aplikacji. Jest to metodyka polegająca na zaangażowaniu klienta lub użytkownika w proces tworzenia oprogramowania, poprzez wprowadzenie warsztatów współprojektowania, zwanych sesjami JAD. Integracja automatyki (integracja systemów automatyki przemysłowej) – ogół prac związanych z automatyzacją procesów przemysłowych: od projektowania, ewentualnie doboru urządzeń lub elementów systemu, przez montaż, po wdrożenie i uruchomienie urządzeń lub systemów do kontroli i sterowania pracą innych urządzeń technicznych, a także włączanie tych urządzeń lub systemów do współpracy z już funkcjonującymi systemami automatycznymi i informatycznymi.

  Enterprise Application Integration (EAI, pl. Integracja Aplikacji Korporacyjnych) – działania zmierzające do integracji aplikacji i danych wewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiające współdzielenie danych między wieloma systemami informatycznymi oraz integrację rozproszonych w ramach przedsiębiorstwa procesów biznesowych w jeden spójny zestaw. Wymaganie w inżynierii, jest pojedynczą, udokumentowaną potrzebą określonego produktu czy usługi, albo sposobu ich działania. Formalnie jest to wykorzystywane powszechniej w inżynierii systemów lub w inżynierii oprogramowania. Jest to stwierdzenie identyfikujące potrzebne cechy, możliwości, charakterystyki lub jakość systemu, aby był on wartościowy i pożyteczny dla użytkownika. W klasycznej inżynierii, zbiór wymagań jest wykorzystywany w fazie projektowania nowego produktu. Wymagania pokazują, jakie elementy i funkcje są niezbędne w konkretnym projekcie.

  Symbol trwałości produktów kosmetycznych (ang. period-after-opening – termin przydatności do użycia po otwarciu) zwany PAO lub symbolem otwartego słoiczka jest znakiem graficznym ilustrującym okres przydatności do użycia kosmetyku po jego pierwszym otwarciu bez ryzyka narażenia zdrowia użytkownika. Przedstawia on otwarty słoiczek kosmetyku wraz z napisem informującym o liczbie miesięcy (np. 6M, 9M, 24M) lub lat (1Y). Nieuczciwa praktyka rynkowa – forma działalności przedsiębiorców wobec konsumentów, która polega na takim działaniu lub zaniechaniu przedsiębiorcy w stosunku do konsumenta, które jest niezgodne z wymogami staranności zawodowej oraz w sposób istotny zniekształca lub może zniekształcać zachowanie gospodarcze względem produktu przeciętnego konsumenta. Pojęcie nieuczciwych praktyk rynkowych wprowadzone zostało pierwotnie w prawie wspólnotowym w dyrektywie 2005/29/WE w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Zgodnie z tą dyrektywą na państwa członkowskie Unii Europejskiej został nałożony obowiązek wprowadzenia przepisów mających na celu przeciwdziałanie takim praktykom.

  Projektowanie zorientowane na użytkownika (ang. User-centered design) to podejście do projektowania interakcji człowieka z komputerem w którym potrzeby, wymagania i ograniczenia końcowego użytkownika są szczegółowo badane na każdym etapie procesu projektowego. Jest jedną z podstawowych metod użyteczności. Procesy brzegowe – określenie działalności rzeźbotwórczych mas wodnych na wybrzeże. Procesy te można podzielić na procesy lądowe, procesy morskie oraz procesy współdziałające.

  Żydowska Odnowa jest nowym ruchem w ramach judaizmu, który dąży do ożywienia współczesnego judaizmu za pomocą mistycznych, chasydzkich, medytacyjnych i muzycznych praktyk. Termin "Żydowska Odnowa" opisuje się jako "zbiór praktyk w obrębie judaizmu, poprzez które usiłuje się ożywić to, co wydaje się umierające i nieinspirujące w judaizmie, obejmujący praktyki mistyczne, chasydzkie, muzyczne i medytacyjne pochodzące z różnych tradycyjnych i nietradycyjnych, żydowskich i innych źródeł. W tym sensie Żydowska Odnowa jest podejściem do judaizmu, które można znaleźć w segmentach któregokolwiek z wyznań żydowskich."

  Integracja horyzontalna w mikroekonomii i zarządzaniu strategicznym to pojęcie opisujące rodzaj posiadania i kontroli. Jest to strategia wykorzystywana w biznesie czy korporacji, która ma na celu sprzedanie danego produktu na jak największej ilości rynków. Integracja horyzontalna jest znacznie bardziej popularna w marketingu od integracji wertykalnej w produkcji. Integracja horyzontalna może być osiągnięta poprzez wewnętrzną bądź zewnętrzną ekspansję, opierającą się na fuzjach i przejęciach firm działających w tych samych branżach, na tym samym poziomie łańcucha wartości, oferujących podobne produkty i usługi, np. wytwórca samochodów łączy się z innym wytwórcą samochodów.

  Good Agricultural Practice (GAP) (z (ang. dobra praktyka rolnicza) – zbiór praktyk pozwalających wyprodukować bezpieczną żywność przy użyciu wszelkich dostępnych metod i środków. Na mocy zaleceń unijnych w Polsce została wprowadzona obowiązkowo dla rolników ubiegających się o wsparcie finansowe jako Zwykła Dobra Praktyka Rolnicza (skrót ZDPR). Zasada elastyczności (nazywana również klauzulą elastyczności) – jedna z zasad Unii Europejskiej; umożliwia państwom członkowskim wprowadzanie, przy pomocy instrumentów prawnych oraz instytucjonalnych nieobejmujących wszystkich państw, rozwiązań pogłębiających procesy integracji europejskiej.

  Front architects - poznańska grupa projektowa, założona w 2003 roku przez architektów Pawła Kobryńskiego, Wojciecha Krawczuka i Marcina Saksona, którzy praktykę zawodową zdobywali w poznańskich biurach projektowych. Obszar ich działania obejmuje całą Polskę; siedziba mieści się w Poznaniu.

  Dodano: 11.12.2012. 16:26  


  Najnowsze